استراتژی برای به پایان رساندن سریع مذاکره پس از چند ساعت مذاکره منظورمان است  و بستن پرونده و یا ادامه مسیر
با بنا نهادن چهار چوب خاص مذاکره و به شیوه یک مذاکره کننده حرفه ای است.
گام سوم
مبنا را بر توافق قرار دهیم که به اصطلاح   Assume the close technic
همانطور که از اسم این مورد هم بر می آید نوعی توهم است که یعنی کار تمام شده یا کار را تمام شده تلقی باید کرد اما
واقعیت چیز دیگری است شما در شرف یک توافق قرار دارید و لی الزاما هنوز توافق صورت نپذیرفته است. برخی هم
اینگونه سناریو را می چینند که گویی موافقت خریدار امری اساسا بدیهی و  کاملا مفروض است
باید اذعان نمایم که  که این تاکتیک طی سه هه مذاکرات علمی و عملی که شاهد و ناظر آن بوده ام  مقاومت‌ها و کشش
هایی را نیز ایجاد می‌کند و حتی در مواردی شاهد این واقعه تاسف بار بوده ام که با تکیه بر این تکنیک مذاکره کننده
های آماتور متاسفانه قافیه را باخته اند و نتیجه کاملا مخالف دریافت نموده اند. البته  در بسیاری از مذاکرات ، این روش
نتیجه خوبی می دهد چرا که اساسا برای مجاب کردن خریدار و به نهایی کردن توافق، متصل می گردد و صد البته که
تاثیر روانی خوبی روی طرف مقابل شما در جلسه مذاکره خواهد داشت.
گام چهارم 
تکنیک من و تو –  نه حرف من و نه حرف تو
فکر می کنم  ایتن تکنیک قدمتی به اندازه عمر بشر دارد و همچنین باید بگویم از قدیمی‌ترین و البته از متداول‌ترین
تکنیکه است من اسم انرا اختصارا من و تو گذاشته ام در این رویه ما می گوییم که نه حرف من و نه حرف شما
این تکنیک در صورتی مناسب است که از ابتدا دو طرف مذاکره کننده رو بازی کنند منصفانه بر مدار راستی و درستی سوار
باشند و مخصوصا اعتقاد به یک بازی برد برد در مذاکره داشته باشند  اما اگر دو طرف رفتار متخاصمانه و رویه برد باخت
را در پیش روی خود قرار داده باشند نتیجه برعکس خواهد شد و مذاکره کنندگان حالت تدافعی و  حتی آرایش جنگی
نسبت بهم اتخاذ خواهند نمود و میز مذاکره تازه ان زمان تبدیل به یک میدان جنگ خواهد شد.
گام پنجم:
 پیشنهادهای  اغواء کننده در دایره زمانی محدود خاص یا اصطلاحا  Special  exploding offers
در اینجا شاهد هستیم که مذاکره کننده حرفه ای از تکنیک خاص و زیرکانه ای برای پایان مذاکره استفاده می نماید ، یکی
از طرفین مذاکره پیشنهاد خوب و حتی فوق العاده ای ارائه می نماید  و در اینجا نکته اصلی آن است که همه تمرکز روی
محدود کردن زمان خواهد بود در سه روز یا سه هفته و یا سه ماه یا…..شما فقط زمان در اختیار خواهید داشت و….. در
نهایت هم مذاکره کننده مقابل  با تایید پیشنهاد و توافق قطعی کار را به پایان خواهد رسانید.ترفند اصلی اینجا بازه زمانی
بسیار بسیار کوتاه و تحت‌فشار زمانی قرار دادن طرف مقابل است.
بسیاری از موسسات و شرکتها حاشیه‌ سود یا به اصطلاح (Exploding margine) را به همین منظور لحاظ می نمایند.
گام ششم
تجویل امتیازات کوچک برای حسن ختام یا به اصطلاح  Sweetners
قمار بازان و ورق بازان  پیوسته یک امتیاز کوچک را برای انتهای جلسه پنهان می کنند و  امتیاز نگاه می‌دارند و در پایان
می‌گویند:‌
این تخفیف را هم می‌دهم و بیایید همین جا قضیه را جمع کنیم.