اخرین بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1394

اخرین بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1394
خرداد 6, 1403
26 بازدید

اخرین بخشنامه حقوق اخرین بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ بعنوان یک مشاور کسب و کار به شدت روی بخشنامه ها و دستورالعملها همیشه متمرکز هستم و این در حالی است که بیشتر اوقات ما از این دستورالعملها غفلت می کنیم این مطلب حدیدترین بخشنامه شورای عالی کار است. شورای عالی کار در جلسه مورخ […]

اخرین بخشنامه حقوق

اخرین بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴

بعنوان یک مشاور کسب و کار به شدت روی بخشنامه ها و دستورالعملها همیشه متمرکز هستم و این در حالی است که بیشتر اوقات ما از این دستورالعملها غفلت می کنیم این مطلب حدیدترین بخشنامه شورای عالی کار است.

شورای عالی کار در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳با حضور نمایندگان  (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ ،

پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی رادر ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود.

این مصوبات  در اجرای ماده ۴۱ قانون کار،بر اساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد و هزینه های کارگران، و  هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی ،کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه  به تصویب رسیده اند.

۱- از اول سال ۱۳۹۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم  یا موقت) مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال)  تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۷ در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۴ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورایعالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد شد.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

ربیعی – وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند (شماره۲۴۵۶۵۹ مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۳)

در اجرای بند ۴بخشنامه شماره۲۲۷۴۱۳  مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی کار، نحوه اجرای بخشنامه مذبوردر کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد:
الف – نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنابه مزد شغل

تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۳)  اضافه می شودف به عبارت دیگر: 

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۴= ۱٫۱۷× آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳ 

تبصره۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه ، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایش فوق الذکر کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز شودف مبلغ ۲۳۷۴۷۵ ریال ملاک خواهد بود. 

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه ، حق پست ، مزایای سختی کار ، مزایای ماندگار پست ، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۳) و نظایر آنها.  

تبصره۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ،ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۳)، از ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت. 

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه ، مزایای حق پست ، مزایای سختی کار ، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.) در سال ۱۳۹۴ خواهد بود.   

ب: نحوه‌ اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۴

جدول  مزد سنوات در گروه‌های بیست‌ گانه در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۳۹۴ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۹۴ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۷ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه – (ارقام ریال در روز)

 

 

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

گروه

۱۱۸۰۰

۱۱۶۰۰

۱۱۴۰۰

۱۱۲۰۰

۱۱۰۰۰

۱۰۸۰۰

۱۰۶۰۰

۱۰۴۰۰

۱۰۲۰۰

۱۰۰۰۰

نرخ پایه

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

گروه

۱۵۶۰۰

۱۵۲۰۰

۱۴۸۰۰

۱۴۴۰۰

۱۴۰۰۰

۱۳۶۰۰

۱۳۲۰۰

۱۲۸۰۰

۱۲۴۰۰

۱۲۰۰۰

نرخ پایه

 تبصره ۲:در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه ۲۲۷۴۱۳  مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳از ابتدای سال ۱۳۹۴همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزدناشی از ارتقاء:

در  واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود.  

در کارگارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌ بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

اسماعیل ظریفی آزاد – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت


دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (شماره۲۴۵۷۵۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳)

در اجرای بند (۴)بخشنامه شماره۲۲۷۴۱۳  مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی کار، نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نمایم:
۱ – نحوه اعمال ۱۷درصد افزایش بند یک بخشنامه
نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۴ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۳) در مورد  کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۷ درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۷ درصد افزایش خواهد شد.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.) 

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز گردد،ملاک محاسبه و پرداخت آن به کار گران همان ۲۳۷۴۷۵ ریال خواهد بود.

۲ – اعطای مزد سنوات
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران مزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۲۵/
۱۲/۱۳۹۳ وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

اسماعیل ظریفی آزاد – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت 


دستمزد کارگران قرارداد موقت تعیین شد.

کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان و حداکثر یک میلیون و ۲۳ هزار تومان دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین کرد. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.

کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۴ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند.

حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ افزوده می شود.

جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۴

        (ارقام – ریال در روز)

پایه سنوات

مزد شغل

گروه شغلی

۱۰۰۰۰

۲۳۷۴۷۰

۱

۱۰۱۰۰

۲۳۸۴۹۳

۲

۱۰۲۰۰

۲۳۹۵۱۰

۳

۱۰۳۰۰

۲۴۰۵۳۰

۴

۱۰۴۰۰

۲۴۱۵۵۰

۵

۱۰۵۰۰

۲۴۲۹۰۵

۶

۱۰۶۰۰

۲۴۴۲۶۳

۷

۱۰۷۰۰

۲۴۵۶۲۲

۸

۱۰۸۰۰

۲۴۷۳۱۸

۹

۱۰۹۰۰

۲۴۹۰۱۷

۱۰

۱۱۰۰۰

۲۵۱۰۵۲

۱۱

۱۱۲۰۰

۲۵۳۰۹۰

۱۲

۱۱۴۰۰

۲۵۵۱۲۸

۱۳

۱۱۶۰۰

۲۵۷۸۴۰

۱۴

۱۱۸۰۰

۲۶۰۵۵۳

۱۵

۱۲۰۰۰

۲۶۳۲۷۷

۱۶

۱۲۲۰۰

۲۶۶۶۶۶

۱۷

۱۲۴۰۰

۲۷۰۰۶۲

۱۸

۱۲۶۰۰

۲۷۴۱۳۳

۱۹

۱۲۸۰۰

۲۷۸۲۰۸

۲۰


جدول دستمزد ۲۰ گروه شغلی کارگری در سال ۹۴

کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان و حداکثر یک میلیون و ۲۳ هزار تومان دریافت می کنند.

به گزارش مهر، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین کرد. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.

کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۴ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند.

حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ افزوده می شود.

جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۴

        (ارقام – ریال در روز)

پایه سنوات

مزد شغل

گروه شغلی

۱۰۰۰۰

۲۳۷۴۷۰

۱

۱۰۱۰۰

۲۳۸۴۹۳

۲

۱۰۲۰۰

۲۳۹۵۱۰

۳

۱۰۳۰۰

۲۴۰۵۳۰

۴

۱۰۴۰۰

۲۴۱۵۵۰

۵

۱۰۵۰۰

۲۴۲۹۰۵

۶

۱۰۶۰۰

۲۴۴۲۶۳

۷

۱۰۷۰۰

۲۴۵۶۲۲

۸

۱۰۸۰۰

۲۷۴۳۱۸

۹

۱۰۹۰۰

۲۴۹۰۱۷

۱۰

۱۱۰۰۰

۲۵۱۰۵۲

۱۱

۱۱۲۰۰

۲۵۳۰۹۰

۱۲

۱۱۴۰۰

۲۵۵۱۲۸

۱۳

۱۱۶۰۰

۲۵۷۸۴۰

۱۴

۱۱۸۰۰

۲۶۰۵۵۳

۱۵

۱۲۰۰۰

۲۶۳۲۷۷

۱۶

۱۲۲۰۰

۲۶۶۶۶۶

۱۷

۱۲۴۰۰

۲۷۰۰۶۲

۱۸

۱۲۶۰۰

۲۷۴۱۳۳

۱۹

۱۲۸۰۰

۲۷۸۲۰۸

۲۰


 جدول مزایای جدید کارگران در سال ۹۴

حداقل دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت. بن نقدی ماهیانه به ۱۱۰هزارتومان، حق مسکن ۴۰هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یک فرزند نیز ۷۱۲۴۱تومان شد.

به گزارش مهر، شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه

۷۱۲۴۲۵

حق مسکن ماهیانه

۴۰۰۰۰

حق بن نقدی (خواروبار)

۱۱۰۰۰۰

حق اولاد- یک فرزند

۷۱۲۴۲

حق اولاد- دو فرزند

۱۴۲۴۸۵

حق سنوات روزانه

۱۰۰۰

حداقل مزد روزانه

۲۳۷۴۷

مجموع دریافتی افراد مجرد

۸۹۲۴۳۰

مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند

۹۶۳۶۷۱

مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند

۱۰۳۴۹۱۲


ربیعی: افزایش دستمزد امسال بی‌سابقه بوده

برای نخستین‌بار بعد از انقلاب است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بیش از مقدار تورم اعلام شده از سوی دولت است.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه‌شنبه شب، یعنی همان شبی که همه مشغول پریدن از آتش و انجام سنت‌های شب چهارشنبه‌سوری بودند، میهمان «اعتماد» بود؛ وزیری که می‌توان لقب یکی از خبرسازترین اعضای کابینه دولت روحانی را در سال ٩٣ به وی اختصاص داد. به خصوص آخرین اظهارنظر وی در مورد افزایش دستمزدها و حقوق‌های کارمندی را می‌توان به نوعی، آخرین خبرکارگری سال ٩٣ دانست؛ خبری که واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت چرا که بسیاری ازکارشناسان و فعالان حقوق کارگری براین باور بودند که این افزایش به هیچ عنوان مطابق افزایش تورم‌های جامعه نیست.

اما وی در گفت‌وگو با «اعتماد» براین نکته تاکید کرد که نه تنها رشد ۵/ ١٧ درصدی حقوق و دستمزدها را بیشتر از تورم‌ها دانسته که حتی این برای نخستین‌بار است که بعد از پیروزی انقلاب، افزایش دستمزدها، از تورم اعلام شده نیز بیشتر بوده است.

وی بخش رفاهی و اجتماعی را یکی از چهار محور سیاست‌های اصلی دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: مبارزه با فقر سلامت، فقر آموزشی و فقر غذایی از انواع فقرها به شمار می‌رود که دولت یازدهم با تدبیر ویژه و هزینه به رفع آنها پرداخته است. ربیعی توجه به وضعیت روستاییان، معلولین و طبقه‌های آسیب‌پذیر کشور را نشانه‌هایی از تاثیر این سیاست‌ها دانست و گفت: ذکر این توسعه بیمه روستاییان، پوشش بیمه برای همه ایرانیان، افزایش اقلام داروهای تحت پوشش بیمه، اجرای موفقیت‌آمیز طرح حمایت غذایی، افزایش یارانه مراکز نگهداری از معلولین، اختصاص ١٢ هزار میلیارد تومان به بخش درمان، تامین اجتماعی ارزشمند کردن دفترچه‌های درمان، تحول در نظام تعرفه‌های پزشکی، تخصیص اعتبار برای بازگرداندن کودکان در معرض آسیب به تحصیل، حمایت از افزایش نقش نهادهای مدنی در سیاستگذاری، بیمه ٨ میلیون ایرانی فاقد بیمه، اصلاح مقررات تاسیس نهاد‌های خیریه و… از جمله اقداماتی است که می‌توان فهرست بلندتری را ارایه کرد که از حوصله بحث خارج است.

وی با ذکر اینکه بیش از ٣٩ میلیون نفر در مراکز درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت پوشش قرار دارند و همه ایرانیان از دفترچه بیمه درمانی برخوردار هستند، به مقوله زنان و مشکلات آنها در جامعه به عنوان یکی از دغدغه‌های این وزارتخانه و دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نباید فراموش کنیم زنان سردمدار تعیین الگوهای عمل خانواده، الگوهای زیبا‌شناختی و… هستند. شکل خرید و نوع وسایل مصرفی و… نیز بر عهده زنان است. اکنون زنان اکثریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، همچنین شاهدیم که در میان خبرنگاران نیز تعداد زنان به‌شدت بیشتر است و این حضور و مسائل سبب شده آگاهی اجتماعی زنان نسبت به گذشته بسیار تفاوت کند.

وی افزود: برنامه‌های ما در حوزه زنان باید انعطاف‌پذیر باشد، مثلا در مورد مرخصی زایمان و افزایش آن به ۹ ماه شاهد عدم تمایل به استخدام زنان یا استخدام زنان متاهل خواهیم بود.

اخرین بخشنامه حقوق

وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنان خود، اشاره‌ای هم داشت به تاکید این وزارتخانه برکمک به تسهیل شرایط درمانی و ارتقای سطح درمان در کشور و به عنوان نمونه‌هایی از این اقدامات گفت: در بخش درمان به‌روز‌رسانی پرداخت مطالبات طرف قرارداد (داروخانه، بیمارستان، درمانگاه، پزشکان و بخش پاراکلینیک) که قریب ده‌ها ماه معوق مانده بود و طی شش ماه معوقات ١۴ ماه تا آخر بهمن پرداخت شد.

کاهش فرانشیز پرداختی بیماران خاص و سرطانی، کاهش قیمت ١٨٠ قلم دارو به میزان قبل از افزایش قیمت ارز، تحت پوشش قرار دادن اغلب داروها مربوط به نازایی، شروع عملیات اجرایی نرم‌افزار جدید بیمارستانی در سطح کشور، رویکرد ویژه در نظام پرداخت به پزشکان و کارکنان بخش درمانی در مناطق محروم اما در بخش بیمه زیرپوشش قرار دادن فرزند چهارم به بعد، مکانیزه کردن کلیه شعب سازمان، افزایش چهار درصد در وصولی سازمان، ایجاد تغییرات ذیل در بخش اقتصادی باعث ارتقای اندوخته‌های سازمان در بازار سرمایه به میزان ۵٠ درصد و… دیگر موضوعاتی بود که وزیر رفاه به آنها اشاره کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به تمامی انتقادهای اخیردرخصوص افزایش ۵ /١٧ درصدی حقوق کارگران در سال ٩۴ گفت: برخلاف تمام ادعاهای مطرح شده، این برای نخستین‌بار بعد از انقلاب است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بیش از مقدار تورم اعلام شده از سوی دولت است. البته ما هم موافقیم که باید تلاش بیشتری برای ارتقای سطح زندگی شهروندان صورت گیرد ولی در عین حال نباید با مسائل غیرمنصفانه برخورد کرد. بهتر است به جای این اظهارنظرهای غیرکارشناسی به دنبال آن باشیم که دست در دست هم در جهت افزایش رفاه اجتماعی در جامعه؛ مطابق‌شان و منزلت ایران و ایرانی…..

سید مازیار میر

مطالب بیشتر:

ضریب حقوق سال ۱۳۹۳

حداقل دستمزد ۱۳۹۴ وچالش های فراوان کارگران

اخرین بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴

Views: 17

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,