اصول سرپرستی قسمت دوم

خرداد ۵, ۱۴۰۳
23 بازدید

اصول سرپرستی قسمت دوم #اصول_سرپرستی نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر #مازیارمیر بازدید ها: 80139748 09120054873 09198718767 mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare_mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir لینک اختصاصی(پنل دانش):                                            https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63   اگر سرپرست یا مسئول بخشی از […]

اصول سرپرستی قسمت دوم

#اصول_سرپرستی

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

#مازیارمیر

بازدید ها: 80139748

لینک اختصاصی(پنل دانش):                                            https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63

 

اگر سرپرست یا مسئول بخشی از کارکنان تحت هرعنوانی هستید حتما دوست دارید که مجموعه شما به بهترین شکل کار خود را

انجام دهد، لذا باید بدانید در دنیای

امروز، سرمایه اصلی، نیروی انسانی است و موفقیت کاری همواره در گرو همراه ساختن کارکنان با هدف های عالی سازمان می باشد و

این مهم تنها زمانی پیش می

آید که رابطه کارکنان با سلسله مدیریت رابطه ای قوی و نزدیک باشد. در زیر نکاتی آورده شده که هر مدیری در هر جایگاهی با در نظر

گرفتن این موارد موجب تقویت

رابطه کاری خود با پرسنل خود خواهد شد.در اشخاص میل به کار کردن را پدیدآورید.باید سعی کرد که کارکنان با رضایت و رغبت و

خود کار به دنبال کارها بروند در حقیقت

سرپرستی که با استفاده از قدرت اداری، کارکنان را به کار وادارد فقط تلاشی زود گذر را انجام داده است.  اما اگر رهبری به وجهی

صحیح اعمال شود و مجریان با طیب

خاطر از او پی روی کنند، هدف مشترک و رضایت خاطر، موجب تحرک و خودکاری می شود.مستمع خوبی باشید. گفته اند:

\”مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق می آورد \” آری سرپرست  با انگشت گذاشتن روی نقاط ضعف یا قوت اشخاص و با توجه به

شخصیت آنان می تواند آنها را تهییج

کند که آزادانه گفت و گو کنند و یا با کمال علاقه شنونده ای با حوصله و علاقه گردند و یا…….

مکاتب و نظریه های مدیریت

 

طی قرون گذشته روش های مختلفی به منظور ارائه دانش فراگیر,برای دستیابی به مدیریت اثر بخش مطرح گردیده,که هر یک دارای

سودمندی های خاص خود است و

در مدیریت به آن “مکتب”یا”نظریه” گفته می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از:

نظریه کلاسیک,نئوکلاسیک و نظریه های جدید مدیریت.

نظریه های جدید

دانش مدیریت در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن شاهد تحولات چشم گیری بود که منجربه شکل گیری نظریه های مختلفی

درباره ی مدیریت گردید.این نظریات به طور خلاصه عبارت اند از:

نظریه کمی

این نظریه هم زمان با مکتب نئوکلاسیک,در زمان جنگ جهانی دوم در انگلستان شکل گرفت و شامل سه شاخه علم مدیریت,پژوهش

عملیاتی,و سیستم های اطلاعاتی مدیریتی است

نظریه سیستمی

این نظریه در واقع پیامد روش کمی است و بیشتر این حقیقت را روشن می سازد که تمامی عناصر و اجزای یک سازمان,بخش

هایی از یک نظلم یا سیستم به هم پیوسته اند. یک سرپرست علاوه بر سیستمی کردن واحد خود باید مراقبت کند که بین قسمت او و

سایر بخش ها در سیستم سازمان ارتباطی اثر بخش برقرار شود.

نظریه اقتضایی

بسیاری از صاحب نظران جدید مدیریت,نظریه سیستم را یک گام جلوتر بوده و تاکید می کنند که هر موقعیت سازمانی باید با دقت

بررسی شده و با آن به عنوان مشکلی متفاوت برخورد شود.این نگرش”که هر چیز به موقعیت بستگی دارد”به عنوان شیوه ی مبتنی

برموقعیت یا نظریه اقتضایی شناخته می شود که در آن مدیر باید امور را با توجه به موقعیت های خاصی انجام دهد که با آنها روبرو

است

نظریه Z

نظریه”Z” پس از مطالعه شیوه ی مدیریت”J”ژاپنی و”A” آمریکایی,ارائه شد.نظریهA بر مسئولیت و تصمیم گیری فردی تاکید داشت و

تعهدی برای استخدام بلند مدت افراد وجود نداشت.در نظریهJ استخدام برای همه عمر خدمتی,مسئولیت گروهی و تصمیم گیری

مشارکتی مورد توجه بود.نظریهZ,که در حقیقت ترکیبی آرمانی از شیوه های مدیریتی ژاپنی وآمریکایی است.جنبه های مثبت هر دو

نظریه را در برداشت که شامل:تعهد به استخدام برای همه عمر خدمتی,مسئولیت فردی و تصمیم گیری مشارکتی است.

دو خصوصیت عمده نظریه Z به عبارت اند از:

 • استخدام برای همه عمر خدمتی
 • تصمیم گیری مشارکتی

وظایف سرپرستی و تنظیم برنامهها

الف: خلاقیت و نوآوری

ب: تصمیم گیری و حل مسألهج: برنامه ریزی

الف: خلاقیت و نوآوری تعاریف خلاقیت و نوآوری:

خلاقیت به مفهوم به کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. اما نوآوری بیشتر به مفهوم به کارگیری

ایدههای نوینی ناشی از خلاقیت است که میتواند یک محصول جدید، خدمت تازه، یا راه حل جدیدی برای انجام کار باشد.

ویژگیهای افراد خلاق:

 1. سلامت روانی ادراکی
 2. انعطاف پذیری ادراکی
 3. ابتکار
 4. ترجیح پیچیدگی به سادگی
 5. استقلال رأی
 6. اعتماد به نفس
 7. تمرکز ذهنی
 8. مخاطره پذیر بودن
 9. دانش
 10. ۱۱٫ زندگینامه
 11. نیاز به کسب موفقیت
 12. رفتار از نوع A )یعنی اهل رقابت، عجول، مقاوم( شیوههای ظهور اندیشههای نوع و سریع:

کاراترین شیوهها عبارتند از:

 1. تفکر استقرایی: در این شیوه از انباشتن و رده بندی مشاهدات در فراگرد ترکیبی و از تصمیم موارد جزئی حکم کلی به دست میآید.
 2. تفکر قیاسی: یعنی با تصمیم نتیجه گیریهای کلی به مصادیق خاص نتیجه ویژه ای به دست آید.
 3. تفکر خلاق: تخیل با تفکر خلاق با یک مسئله درگیر میشود و تجسم و نمادسازی آن میپردازد.
 4. تفکر سببی: در این نوع تفکر با تحلیل و ارزیابی ریشههای حوادث و نتایج آنها به جای واگذار کردن مسائل به حوادث آینده وقایع مشابه پیش بینی میشود.
 5. تفصیل و مدل سازی
 6. شهود و اشتیاق
 7. تفکر قضاوتی و تحلیل: در این شیوه افراد از طریق جستجو کسب اطلاعات واقعی درباره وضعیت اقدام به تعریف و تعیین مسئله میکنند.
 8. افزایش حساسیت افراد نسبت به مسئله
 9. مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم کردن مواد خام
 10. ۱۱٫ ایجاد سلامت و روانی فکر
 11. استقرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسئله
 12. درخشش ناگهانی یک فکر

فنون خلاقیت در سطح مدیریت سرپرستی

خلاقیت را میتوان روشی برای موضوعیابی، استفاده از فرصتها و حل مسائل دانست به این معنی که فرد خلاق به کمک مهارت خلاقیت

خود به طور مداوم به دنبال راه حلهای جدید میباشد…

مازیارمیرمشاوروتحلیلگرمدیران جهت پرورش افراد خلاق باید در آموزش موارد زیر امکان پذیر باشد:

۱٫ تحصیل مخاطره
۲٫ کاهش کنترل بیرونی
۳٫ کاهش تقسیم کار
۴٫ قبول ابهام
۵٫ تحمل راههای غیرعملی
۶٫ تحمل تضاد
۷٫ تمرکز بر نتایج تا ابزارها
۸٫ ارتباطات همه جانبه
۹٫ ایجاد نظام مشارکت جو
۱۱٫ گسترش گروههای کاری
چگونه میتوان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد؟ ۱٫ ساختار انعطافپذیر
۲٫ تشویق نظام ضدخلاقیت
۳٫ فضای فرهنگی خلاق
۴٫ ایجاد واحد مخصوص خلاقیت
۵٫ ایجاد زمان برای ارائه خلاقیت
۶٫ برقراری سیستم پیشنهادات

۱- صاحبنظران معتقدند که با ساختار انعطافپذیر و دوری جستن از خصوصیات سازمانهای بروکراتیک و قید و بندها و ضوابط سخت و ثابت آن میتوان محیط مناسبی را برای خلاقیت کارکنان ایجاد کرد.
۲- یکی دیگر از عوامل توسعه و خلاقیت و نوآوری در سازمان حمایت و پشتیبانی و تشویق نظامند کسانی است که ایدههای تازه و خلاق را بروز نمیدهند.
۳- هر گاه مدیران سطوح عالی و سیاستگذاران سازمان خود به خلاقیت و نوآوری به عنوان فعالیتهای حیاتی باور و اعتقاد نداشته باشند هیچ فعالیتی در این زمینه در سازمان بقاء و دوام نخواهد یافت.
۴- ایجاد گروههای تحقیقاتی چند نفره تا واحدهای بزرگ پژوهشی در سازمان همه تقویت کننده توانایی خلاقیت و نوآوری در سازمان است.
۵- موضوعات انحرافی و روزمره محیط کار در اغلب مدیران، طراحان و کارشناسان را از خلاق بودن باز میدارد.
۶- الف( بکارگیری و جذب نیرویهای خلاق و نوآور به سازمان ب( امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوششهای نوآورانه
ج( به کارگیری نتایج از فعالیتهای خلاق و دادن پاداش مناسب، افراد دارای خلاقیت د( آزادی عمل کافی در انجام امور، فعالیتها و تلاشهای خلاق

ب( تصمیم گیری و حل مسأله تعریف مسئله
الف( انتخاب یک راه از میان چند راهکار تصمیم گیری فرآیند تعیین و تشخیص مسئله، یافتن راه حلهای مختلف برای مسئله ب( جورج هابر میگوید: تصمیم گیری از انتخاب و حل مسئله متفاوت است به نظر وی انتخاب کردن جزئی از تصمیم گیری است که شامل انتخاب یک مورد از چند مورد انتخاب میگردد.
مختصات تصمیم گیری
مهمترین مختصات تصمیم گیری عبارتند از:
۱- ترتیبی بودن: این جلوه تصمیم گیری سوابق زنجیره ای آن را از نظر افراد علمی دور میدارد و به ندرت میتوان گفت: تصمیم مهم تجاری این گونه اخذ میشود.
۲- فرآیند تصمیم گیری بسیار پیچیده است: فرآیند تصمیم گیری حداقل، مرکب از روابط پیچیده میان متخصصین، مسئولیت شغلی، تعامل گروهی، سیستمهای ارتباطی و اطلاعاتی هنجارها و ارزشها میباشد.
۳- در تصمیم گیری ارزشهای فردی دخالت دارد: طرز تفکر افراد سیستمهای اطلاعاتی و عوامل شبیه اینها بر تصمیمگیری و نحوه انجام کارها اثر میگذارد لذا فرآیند تصمیمگیری روان میشود و این امر به دلیل سروکار داشتن تصمیمات با ارزشهای غیرکمی است که از روند غیریکسان متبدار از تفکر افراد ناشی میگردد.
۴- تصمیمات در یک محیط نهادی انجام میشود: هر سازمان مرکب از مجموعه ای از ترکیبات نهادی میباشد که در درون آنها شکل میگیرد در این محیط راهنمای منحنی محدودیتهای شناخته شده و انگیزههای اخذ تصمیم وجود دارد.
– شرایط تصمیمگیری
عبارتند از: ۱- اطمینان ۲- عدم اطمینان ۳- مخاطره

متغیرهای تصمیمگیری
الف( اتخاذ تصمیم و اطلاعات: ارزش اطلاعات برای تصمیم گیرنده براساس پول زمان مخاطره اقتصادی و ارزیابی اثر آن در تصمیم برآورد میشود.
ب( اتخاذ تصمیم و محیط: ۱- عوامل عمومی و کلی ۲- عوامل عرضه کنندگان ۳- فناوری ۴- عوامل بازاریابی
ج( اتخاذ تصمیم و رفتار: از آنجایی که همه وظایف و اعمال مدیر به صورت تصمیم گیری است حتی زمانی که تصمیمات مقامات مافوق را اجرا میکند ناچار به اخذ تصمیم است پس بررسی رفتار از نظر ارزشها و معتقدات، استعداد و غیره… بسیار اهمیت دارد.

Views: 9

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,