اصول سرپرستی قسمت چهارم

اصول سرپرستی قسمت چهارم
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۳
20 بازدید

اصول سرپرستی قسمت چهارم info@mazyarmir.com mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://www.instagram.com/maziyare_mir   ماهیت مدیریت حل مسائل: عبارتند از: ۱- نحوه اجرا به گونه ای است که برای اهداف جاری و حاضر متناسب نمیباشد. انتظار میرود انجام کار در زمان آینده برای کسب هدفهای فعلی ادامه نیابد. هدفهای ارائه شده متغیرند به طوری که از روشهای عملیاتی فعلی […]

اصول سرپرستی قسمت چهارم

info@mazyarmir.com

mazyarmir.com@gmail.com

https://www.aparat.com/mazyarmir

https://www.aparat.com/zabane_badan

https://www.instagram.com/maziyare_mir

 

ماهیت مدیریت حل مسائل:

عبارتند از: ۱- نحوه اجرا به گونه ای است که برای اهداف جاری و حاضر متناسب نمیباشد.

  • انتظار میرود انجام کار در زمان آینده برای کسب هدفهای فعلی ادامه نیابد.
  • هدفهای ارائه شده متغیرند به طوری که از روشهای عملیاتی فعلی کسب اهداف آتی منتج نخواهد شد.

تعریف مسئله

مسأله عبارتند از یک نیاز احساس شده یا انحراف میان آنچه پیش بینی شده و آنچه که مطلوبست یا بین آنچه که بودنش مطلوب خواهد بود و صنعت بینابینی است که از یک طرف عدم اطمینان و از طرف دیگر تمایل به حل مسئله احساس میگردد.

مسائل که اغلب در مؤسسات و شرکتها ظاهر میشوند

عبارتند از: الف( مسألهیابی به صورت رسمی: ۱- بصورت مستقیم ۲- غیرمستقیم

ب( مسئله یابی به صورت غیررسمی: که براساس ارتباطات مدیران و دل نگرانیهای آنان و یا بینش آنها نسبت به مسئله سازمان حاصل میشود از این رو نتیجه گیری که مسئلهیابی غیررسمی امری بینشی است و از کانالهای ارتباط غیررسمی حاصل میگردد.

فرآیند حل مسئله بطور منطقی:

فرآیند حل مسئله بطور منطقی عبارتند از:

مرحله اول: بررسی موقعیت و شرایط الف( تعریف مسئله ب( تعیین هدفهای تصمیم گیری ج( تشخیص مسئله مرحله دوم: ایجاد راه حلها

مرحله سوم: ارزیابی راه حلها و انتخاب بهترین راه حلها: ۱- برحسب هدف و منابع سازمانی ۲- چه مقدار به حل مسئله تأثیر میگذارد.

مرحله چهارم: اجرای تصمیم و جریان آن: ۱- اختصاص منابع برحسب ضرورت و امکان کسب آن ۲- برای عملیات بودجه و برنامه زمان بندی شده ۳- زمان و پول پروژه بندی شده

ج( برنامه ریزی تنظیم برنامه جامع:

تنظیم برنامهها بوسیله واحدهای بالاتر شروع شده تا واحدهای پایینی سازمان ادامه مییابد.

در اغلب سازمانها این کار توسط بالاترین بخشها یا قسمتها شروع میشود و پس برنامهها بطور متوالی به سطوح پایینتر توسعه مییابند. نکته مهم این است که هر برنامه سطح پایینتر، خود مبنای برای برنامه در سطح بالایی بعد از آن باشد.

اهداف برنامهریزی:

  1. افزایش احتمالی در کسب اهداف سازمان، یا ایجاد یک مکانیزم هدایت منطقی عملیاتی بسوی هدفهای تعیین شده
  2. تکرار بر اجرایی بودن موضوع
  3. افزایش جنبه اقتصادی بودن کسب هدف
  4. تهیه ابزار برای کنترل عملیات

تعریف و اهمیت برنامهریزی:

با توجه به اینکه برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری برای انجام فعالیتها در زمان آینده از این رو باید جایگاه و اهمیت برنامهریزی را در فرآیند مدیریت شناسایی کرد. برنامه ریزی اساسی ترین وظیفه مدیریت میباشد.

انواع برنامهها و آگاهی سرپرستان:

استراتژی یا راهبرد:

استراتژی، الگویی سازمان برای پاسخ به محیط اطرافش در طول زمان میباشد. در واقع استراتژیهای یک سازمان عامل عمده ای جهت نیل به اهداف سازمان در شرایط عدم اطمینان و رقابت محیطی است. استراتژی را عبارت از برنامه جامع، واحد و کاملی دانست که بر مبنای آن نیل به اهداف اساسی و دوربر و سازمان تضمین گردد.

مازیارمیرمششاوروتحلیلگر

Views: 6

برچسب‌ها:, , ,