بهترین کتاب برای بهبود فرایند بازاریابی و فروش استادی در مذاکره

اسفند ۱۱, ۱۴۰۲
45 بازدید

بهترین کتاب برای بهبود فرایند بازاریابی و فروش استادی در مذاکره   بهترین کتاب برای بهبود فرایند بازاریابی و فروش   مجله مذاکره و زبان بدن کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلا و زبان بدن کتاب تخصصی حقوق دانان کشور که به ناگفته های وکالت از دریچه های جدیدی نگاهی متفاوت دارد. کتاب اصول […]

بهترین کتاب برای بهبود فرایند بازاریابی و فروش استادی در مذاکره

 

بهترین کتاب برای بهبود فرایند بازاریابی و فروش

 

مجله مذاکره و زبان بدن

کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلا و زبان بدن کتاب تخصصی حقوق دانان کشور که به ناگفته های وکالت از دریچه های جدیدی

نگاهی متفاوت دارد.

کتاب اصول مذاکره و زبان بدن در صنعت پوشاک اولین کتاب تخصصی برای فعالان صنعت پوشاک کشور که بصورت تخصصی شمارا

به سمت حرفه ای شذن در صنعت پوشاک سوق می دهد

کتاب زبان بدن ایرانی اولین کتاب زبان بدن در ایران در این انتشارات قابل تهیه است قابل توجه است که این کتاب در زمان بسیار

کوتاهی به چاپ دوم و سوم و در نهایت به چاپ ششم رسید. دکتر مازیارمیر اولین مدرس و پژوهشگر زبان بدن ایرانی است که با

ابداع سبک جدید دکترین مذاکره و زبان بدن تحول و تکنیک جدید زبان بدن را در ایران رقم زد شما با خرید این کتناب می توانید از

یک مشاوره کوتاه رایگان هم بهره ببرید.

کتاب استادی در مذاکره اثر مازیار میر

وضعیت موجودی: موجود در بازار

 مقایسه شود

63719 رای

ناشر فدک ایساتیس

قیمت: 90,000 تومان

ناشر : فدک ایساتیس

مولف : مازیار میر

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

خرید آسان

 

کتاب استادی در مذاکره اثر مازیار میر

\"\"

فهرست مطالب کتاب 

فصل اول : درآمدي برمهارت سخنوري 

 • ارتباط چيست؟
 • انواع ارتباط افراد
 • انواع ارتباط از زاویۀ رمزها و کانالهای ارتباطی
 • مهارتهای چهارگانۀ ارتباط کالمی
 • انواع پنجگانۀ زبان بشری
 • تعبير مشهور هایدگر
 • سه الگوی زبانی انسان
 • نقشهای زبان
 • نقش ارتباطی زبان
 • سخن
 • بهترین سخن
 • سه عنصر سازندۀ پيام
 • ویژگیهای سخنور
 • آداب سخن
 • راز زیبا سخن گفتن
 • خوب سخن گفتن راهی برای پيشرفت در مذاکرات
 • تئوری آلبرت محرابيان ) پيغمبر یا شيطان
 • هوش گفتاری- نبوغ گفتاری
 • راهكارهایی برای افزایش هوش گفتاری
 • زبان بدن و نقش آن در تقویت هوش گفتاری
 • سبك شخصی
 • ارزش و اهميت سبك شخصی
 • پرورش هوش و تسلط کالمی
 • آزمون هوش کالمی دکتر مير

فصل دوم : تکنیک های مذاکره

 • تكنيكهای مذاکره و مهارتهای مذاکرهکنندۀ حرفهای
 • هدف را جلوی چشمتان مجسم کنيد
 • ذهنتان متوجه موفقيت باشد
 • تمرین تمرین و باز هم تمرین
 • افزایش اعتمادبه نفس اصل گم شده در مذاکره
 • چهار واقعيت اساسی دربارۀ ترس از مذاکره در جمع
 • استرس و ترس
 • آمادگی قبل از شروع مذاکره و سخنرانی
 • مرتب نمودن پراکندگیهای مغزی
 • تمرین مذاکره با دوستان و آشنایان
 • در مذاکره با قانون پنج ثانيه اعتمادبهنفس خودتان را کامل کنيد.
 • کاربرد اعتمادبهنفس در مذاکرهکننده حرفهای
 • موضوعاتی که به دانش حرفهای شما نياز دارند
 • حصول اطمينان از بيان موضوعات جالب و هيجانانگيز
 • اشـيتاق در محور قرار دادن شنونده
 • بهدست آوردن حق سخن گفتن
 • جان بخشيدن به سخنرانی
 • سخنرانی برای ترغيب به انجام کاری
 • متقاعد کردن مخاطب با شيوۀ سخنرانی
 • کتاب هنر جنگ برای مدیران اجرایی
 • عوامل راهبردی برای پيروزی در جنگها از زبان سانتزو
 • آزمایش اصول نظامی در قصر و یا درمذاکره
 • زندگی کردن به خرج دشمن برای یك مذاکرۀ حرفهای
 • کاربرد قانون ده هزارگالدول در مذاکره

فصل سوم : اصول و فنون مذاكره

 • انواع مذاکره تجاری
 • انواع موضوعی مذاکره
 • انواع روشهای مذاکره تجاری
 • مراحل مذاکره
 • مذاکره کليد موفقيت در تجارت
 • اصول حرفهای مذاکرۀ تجاری و زبان بدن
 • اقدامات پيش از شروع مذاکره
 • مذاکرات تجاری و سياسی
 • ده گام اساسی برای شروع مذاکرۀ اقتصادی موفق
 • موفقيت در یك مذاکرۀ تجاری
 • ابعاد تردیدها و نامعلومها را به طور کامل بيان کنيد.
 • با سنجيدن موقعيت، گام بعدی را بردارید.
 • پيگيری قطعيت در مذاکرات سياسی و تجاری
 • اصول و فنون مذاکره
 • بيست قانون طالیی در مذاکرات حرفهای
 • مذاکره به صورت حرفهای
 • دکترین مذاکرات حرفهای
 • از کم به زیاد و کمکم
 • استراتژی برای همۀ فصول
 • تاکتيكهای مذاکرۀ قدرتمند
 • ترفندحرفهای مذاکرات تجاری قدرتمند
 • تاکتيكهای حرفهای مذاکرۀ قدرتمند
 • اعتمادبهنفس در مذاکره
 • اخالق در مذاکره
 • مهارتهای اخالقی در مذاکره
 • مهارتهای غيراخالقی
 • تأثيرپذیری یا تأثيرگذاری در مذاکره
 • آفتهای مذاکره تجاری
 • قانون ذرهذره
 • مهارت پلسازی
 • اهميت روانشناسی مذاکره
 • ترفندهای اتمام مذاکره تجاری
 • کنترل خشم در مذاکره
 • ده روش پيتر دراکر برای مذاکرۀ مؤثر (effect negotiation)
 • نكتههـای طالیــی در مدیریــت جلســۀ مذاکــرهای کــه توانســتهایـد مـچ
 • دروغگـو را بگيریـد
 • تفاوت فرهنگها در مذاکره
 • فواید تنظيم صورت جلسه پيش از مذاکره
 • مذاکرۀ ميرزا تقیخان اميرکبير، مردی برای تمام فصول
 • مهارت نه گفتن و اظهار عدم تمایل در مذاکره تجاری
 • چند جملۀ کليدی
 • نظریۀ ناهنجاری ادراکی
 • هنر گوش دادن فعال
 • موقعيتهای سخت
 • مذاکره با افراد سرسخت
 • وادارکردن طرف به بازی و حرکت
 • اعتماد راهی است به سوی تباهی
 • جنگ روانی
 • روشهای فشار روی مواضع
 • گزینههای جانبی خود را در مذاکرات مشخص نمایيد
 • خود را گير نيندازید
 • در مذاکرات، به حاشيه بروید
 • خودداری از تالفی کردن در مذاکرات
 • بایدهای یك مذاکره تجاری
 • نبایدهای مذاکره تجاری
 • تاکتيكهای حرفهای مذاکرۀ موفق
 • اقدامات پس از پایان یك مذاکرۀ حرفهای
 • آینه وار عمل کردن یا تكنيك آینهای تكنيك حرفهایها
 • در مذاکره سعی کنيد رفتارتان آینهای باشد
 • چگونگی آرام کردن فرد مبتال به اسكيزوفرنی در مذاکره
 • همه در حال گوش دادن به صدای درون ذهنشان هستند.
 • هرگز و تحت هي  شرایطی در مذاکره عجله نكنيد
 • مذاکره و رابطۀ آن با صدا
 • چگونه در هر مذاکرهای برچسب بزنيم
 • احساسات را مدیریت کنيد
 • همدلی روشی در مذاکره
 • در مذاکره از روش مميزی اتهام، سود ببرید
 • در هر مذاکرهای مراقب بله باشيد، استاد نه شوید
 • یادتان باشد که نه، آغازگر مذاکره است
 • یادتان باشد که هميشه نه، محافظ در مذاکره است اما چرا
 • دو کلمۀ متحولکننده مذاکره را در دستور کار هر مذاکرهای قرار دهيد
 • کاری کنيد بگوید درست است و سپس خالصهسازی کنيد
 • واقعيت آنها را دستكاری کنيد
 • مهلت زمانی، زمان را متحد خودتان کنيد
 • واقعيتِ آنها را دستكاری کنيد
 • چگونه برای دستمزد بيشتر مذاکره کنيد
 • مذاکرهکنندگان تحليلگر
 • مذاکرهکنندگان سازشگر
 • مذاکرهکنندگان مدعی
 • چانهزنی آکرمن
 • در هر مذاکره قوی سياه را پيدا کنيد.
 • استراتژی بهتر برای توافق در مذاکره
 • اهميت دانستن ناحيه ZOPA در چيست؟
 • تلههای رسيدن به توافق

 فصل چهارم : زبان بدن چيست؟

 • اهميت عزت نفس
 • چهار نكتۀ کليدی
 • معجزۀ اثر یك دقيقهای
 • خود تماسـی نشـانۀ چيسـت؟
 • ایجاد تصوری جاودانه
 • شش گام به سمت وضع اندامی صحيح
 • وضع اندامی صحيح و زبان بدن
 • اسرار آرام گرفتن
 • کالبدشناسی یك برخورد
 • جهش ابروها
 • طرز نگاه کردن در صورت
 • مفهوم خندهها
 • برخورد از نزدیک
 • گنبد فضای شخصی
 • قدرت فاصله
 • مقابله با حمالت اجتنابناپذیر
 • یادگيری تمرین فاصلهها
 • اهميت و صميميت قرارگيری
 • قدرت نهفتۀ دست دادن
 • شيوههای دست دادن
 • تست درون سنی شخصيت بين خود و دوستان
 • چگونگی برقراری ارتباط چشمی
 • قدرت لمس کردن
 • طرز لمس کردن
 • نقش وضعيت اندامی
 • بازتابش آینهای
 • خداحافظی
 • نمایش قدرت
 • نمایش قدرت
 • نياز به سلطهگری
 • سلطهگری از طریق کنترل فضا
 • دست دادن قدرتی
 • نگاه قدرتی
 • مقابله با نگاه قدرتی
 • نشستن (صندلی قدرت یا کيفر)
 • تجاوز به فضای شخصی و مقابله با آن
 • دفع کردن تجاوز دیگران حریم شخصی
 • سلطه یافتن از طریق کنترل وقت
 • مقابله با دستكاری زمان
 • برخورد هميارانه
 • مالقات سلطهپذیرانه
 • دریافت صحيح از دیگران
 • سن
 • جایگاه
 • شغل
 • دریافت صحيح از دیگران
 • جایگاه و مدیریت برخوردها
 • دریافت صحيح اضطراب
 • دریافت صحيح عالئم خرید
 • دریافت صحيح دوستی
 • لمس کردن زیاد
 • کج کردن گردن
 • دریافت صحيح فریبكاری
 • پیوست
 • منابع

اگر قصد خرید این کتابهای کاربردی را دارید لطفا به ادرس زیر مراجعه فرمائید :

 

 

Views: 2

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,