تحلیل SWOT با معلم بازارایابی و فروش مازیارمیر

اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۳
21 بازدید

تحلیل SWOT با معلم بازارایابی و فروش مازیارمیر تحلیل SWOT               تجزیه و تحلیل SWOT (یا ماتریس SWOT ) یک تکنیک برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک است که برای کمک به شخص یا سازمان در شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با رقابت تجاری یا برنامه ریزی پروژه استفاده می شود . گاهی اوقات به آن ارزیابی […]

تحلیل SWOT با معلم بازارایابی و فروش مازیارمیر

دکترمازیارمیربهترین مشاورکسب و کار

مشاورعالی کسب و کار

تحلیل SWOT

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل SWOT (یا ماتریس SWOT ) یک تکنیک برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک است که برای کمک به شخص یا سازمان در شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و

تهدیدهای مرتبط با رقابت تجاری یا برنامه ریزی پروژه استفاده می شود . گاهی اوقات به آن ارزیابی موقعیتی یا تحلیل موقعیتی می گویند. مخفف های اضافی با استفاده از اجزای مشابه

عبارتند از TOWS و WOTS-UP.

این تکنیک برای استفاده در مراحل اولیه فرآیندهای تصمیم گیری طراحی شده است و می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی موقعیت استراتژیک سازمان ها در انواع مختلف (شرکت های

انتفاعی، دولت های محلی و ملی، سازمان های غیردولتی و غیره) استفاده شود. هدف آن شناسایی عوامل داخلی و خارجی است که برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری یا پروژه

مطلوب و نامطلوب هستند. کاربران تجزیه و تحلیل SWOT اغلب سوالاتی را می پرسند و پاسخ می دهند تا اطلاعات معنی داری برای هر دسته تولید کنند تا ابزار مفید باشد و مزیت

رقابتی آنها را شناسایی کنند . SWOT به عنوان یک ابزار آزمایش شده و واقعی تحلیل استراتژیک توصیف شده است، اما به دلیل محدودیت های آن نیز مورد انتقاد قرار گرفته است و

جایگزین هایی نیز….

نمای کلی 

این نام مخفف چهار جزء است که تکنیک بررسی می کند:

 • نقاط قوت :
 • های کسب و کار یا پروژه که به آن برتری نسبت به دیگران می دهد
 • نقاط ضعف :
 • ویژگی هایی که کسب و کار یا پروژه را نسبت به دیگران در وضعیت نامساعدی قرار می دهد
 • فرصت ها :
 • عناصری در محیط که کسب و کار یا پروژه می تواند از آنها به نفع خود بهره برداری کند
 • تهدیدها :
 • عناصری در محیط که می توانند برای کسب و کار یا پروژه مشکل ایجاد کنند

 

عوامل داخلی و خارجی 

نقاط قوت و ضعف معمولاً درونی و فرصت ها و تهدیدها معمولاً بیرونی در نظر گرفته می شوند. میزان تطابق نقاط قوت داخلی شرکت با فرصت های خارجی با مفهوم تناسب استراتژیک بیان می شود .

عوامل داخلی بسته به تأثیر آنها بر اهداف سازمان به عنوان نقاط قوت یا ضعف در نظر گرفته می شوند. آنچه ممکن است نشان دهنده نقاط قوت با توجه به یک هدف باشد، ممکن است نقاط ضعف (حواس پرتی، رقابت) برای هدف دیگر باشد. این عوامل ممکن است شامل پرسنل ، امور مالی ، قابلیت‌های تولید ، و همه 4Pهای آمیخته

بازاریابی باشد .

عوامل خارجی شامل اقتصاد کلان ، تغییرات تکنولوژیک ، قوانین و تغییرات اجتماعی فرهنگی و همچنین تغییرات در بازار است.

تعدادی از نویسندگان از ارزیابی عوامل خارجی قبل از عوامل داخلی حمایت می کنند. 

 

تجزیه و تحلیل SWOT در سطوح مختلف تجزیه و تحلیل در بسیاری از عرصه ها استفاده شده است ، نه فقط در سازمان های سودجو .  به عنوان مثال می توان به سازمان های غیر انتفاعی ، واحدهای دولتی و افراد اشاره کرد.  تجزیه و تحلیل SWOT همچنین ممکن است در برنامه ریزی قبل از بحران و مدیریت بحران پیشگیرانه استفاده شود . تجزیه و

 

تحلیل SWOT همچنین ممکن است در ایجاد یک توصیه در طول مطالعه / نظرسنجی بکار رود.

ساخت استراتژی

تجزیه و تحلیل SWOT می تواند برای ایجاد استراتژی سازمانی یا شخصی استفاده شود. مراحل لازم برای اجرای تحلیل استراتژیمحور شامل شناسایی عوامل داخلی و خارجی(اغلب با استفاده از ماتریس محبوب 2×2)، انتخاب و ارزیابی مهم ترین عوامل و شناسایی روابط موجود بین ویژگی های داخلی و خارجی است.

به عنوان مثال، روابط قوی بین نقاط قوت و فرصت ها می تواند شرایط خوبی را در شرکت نشان دهد و امکان استفاده از یک استراتژی تهاجمی را فراهم کند . از سوی دیگتعامل قوی بین نقاط ضعف و تهدید می تواند به عنوان یک هشدار و توصیه بالقوه برای استفاده از استراتژی دفاعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

یک شکل از ماتریس TOWS هر یک از چهار مؤلفه را با دیگری ترکیب می کند تا چهار استراتژی متمایز را بررسی کند: ]

 • استراتژی WT (مینی–مینی): در مواجهه با تهدیدات خارجی و ضعف های داخلی، چگونه می توان هم ضعف ها و هم تهدیدها را به حداقل رساند؟
 • استراتژی WO (mini–maxi): در مواجهه با فرصت‌های خارجی و ضعف‌های داخلی، چگونه نقاط ضعف را به حداقل رسانده و فرصت‌ها را به حداکثر برسانیم؟
 • استراتژی ST (maxi–mini): در مواجهه با نقاط قوت داخلی و تهدیدات خارجی، چگونه می توان نقاط قوت را به حداکثر رساند و تهدیدها را به حداقل رساند؟
 • استراتژی SO (maxi–maxi): در مواجهه با فرصت‌های بیرونی و نقاط قوت داخلی، چگونه می‌توان هم فرصت‌ها و هم نقاط قوت را به حداکثر رساند؟

تطبیق و تبدیل 

یکی از راه های استفاده از SWOT تطبیق و تبدیل است. تطبیق برای یافتن مزیت رقابتی از طریق تطبیق نقاط قوت با فرصت ها استفاده می شود. تاکتیک دیگر تبدیل نقاط ضعف یا تهدید به نقاط قوت یا فرصت است. یک مثال از استراتژی تبدیل، یافتن بازارهای جدید است. اگر تهدیدها یا نقاط ضعف قابل تبدیل نیستند، یک شرکت باید سعی کند آنها را به حداقل برساند یا از آنها اجتناب کند.

برنامه ریزی شرکتی

به عنوان بخشی از توسعه استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که سازمان را قادر می‌سازد به اهداف خود دست یابد، آن سازمان از یک فرآیند سیستماتیک/دقیق به نام برنامه‌ریزی شرکتی استفاده می‌کند . SWOT در کنار PEST / PESTLE می تواند به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و محیطی مورد استفاده قرار گیرد.6]

برنامه ریزی شرکتی شامل مراحل زیر است:

 • تعیین اهداف – تعریف کاری که سازمان قرار است انجام دهد
 • بررسی زیست محیطی
 • ارزیابی های داخلی سازمان – ارزیابی وضعیت فعلی و همچنین مجموعه ای از محصولات / خدمات و تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصول / خدمات
 • تجزیه و تحلیل استراتژی های موجود – این باید ارتباط را از نتایج یک ارزیابی داخلی/خارجی تعیین کند و ممکن است شامل تجزیه و تحلیل شکاف عوامل محیطی باشد.
 • تعریف موضوعات استراتژیک – عوامل کلیدی در توسعه یک برنامه شرکتی که سازمان باید به آنها رسیدگی کند
 • توسعه استراتژی‌های جدید/تجدیدنظر شده – تحلیل بازنگری شده موضوعات استراتژیک ممکن است به معنای نیاز به تغییر اهداف باشد.
 • ایجاد عوامل حیاتی موفقیت – دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی
 • تهیه برنامه های عملیاتی، منابع و پروژه ها برای اجرای استراتژی
 • نظارت بر همه نتایج – نقشه برداری در برابر برنامه ها، انجام اقدامات اصلاحی، که ممکن است به معنای اصلاح اهداف / استراتژی ها باشد.

بازاریابی 

در تجزیه و تحلیل رقبا ، بازاریابان با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT، پروفایل های دقیقی از هر رقیب در بازار ایجاد می کنند، به ویژه بر نقاط قوت و ضعف نسبی رقابتی آنها تمرکز می کنند. مدیران بازاریابی ساختار هزینه هر رقیب، منابع سود، منابع و شایستگی ها، موقعیت رقابتی و تمایز محصول ، درجه یکپارچگی عمودی ، پاسخ های تاریخی به تحولات صنعت و سایر عوامل را بررسی خواهند کرد.

مدیریت بازاریابی اغلب سرمایه گذاری در تحقیقات را برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای انجام تحلیل بازاریابی دقیق ضروری می داند. بر این اساس، مدیریت اغلب برای به دست آوردن این اطلاعات، تحقیقات بازار (به طور متناوب تحقیقات بازاریابی) انجام می دهد. بازاریابان از تکنیک های مختلفی برای انجام تحقیقات بازار استفاده می کنند، اما برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

 • تحقیقات بازاریابی کیفی مانند گروه های متمرکز
 • تحقیقات بازاریابی کمی مانند بررسی های آماری
 • تکنیک های تجربی مانند بازارهای آزمایشی
 • تکنیک های مشاهده ای مانند مشاهده قوم نگاری (در محل).

مدیران بازاریابی همچنین ممکن است فرآیندهای مختلف اسکن محیطی و هوش رقابتی را طراحی و نظارت کنند تا به شناسایی روندها و اطلاع رسانی به تحلیل بازاریابی شرکت کمک کنند.

در زیر یک نمونه تجزیه و تحلیل SWOT از موقعیت بازار یک مشاور مدیریت کوچک با تخصص در مدیریت منابع انسانی (HRM) آورده شده است. [17]

نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدیدات
شهرت در بازار کمبود مشاور در سطح عملیاتی به جای سطح شریک موقعیت خوب با بازار کاملاً مشخص مشاوران بزرگی که در سطح جزئی فعالیت می کنند
تخصص در سطح شریک در مشاوره HRM به دلیل اندازه یا عدم توانایی قادر به انجام تکالیف چند رشته ای نیست بازار شناسایی شده برای مشاوره در زمینه هایی غیر از مدیریت منابع انسانی سایر مشاوران کوچک به دنبال حمله به بازار هستند

در سازمان های اجتماعی 

نمونه‌ای از یک الگوی SWOT که شامل سلول‌هایی برای استراتژی‌ها است، نه فقط ارزیابی‌ها
یک قالب SWOT ساده

تجزیه و تحلیل SWOT در کار اجتماعی به عنوان ابزاری برای شناسایی عوامل مثبت و منفی در سازمان‌ها، جوامع و جامعه گسترده‌تر که اجرای موفقیت‌آمیز خدمات اجتماعی و تلاش‌های تغییر اجتماعی را ترویج یا مهار می‌کنند، استفاده شده است.  به عنوان یک منبع اولیه برای ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در جامعه‌ای که توسط یک سازمان غیرانتفاعی یا اجتماعی خدمت می‌شود، استفاده می‌شود.

نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی یک سازمان):

 • منابع انسانی – کارکنان، داوطلبان، اعضای هیئت مدیره، جمعیت هدف
 • منابع فیزیکی – مکان سازمان، ساختمان، تجهیزات
 • مالی – کمک های مالی، آژانس های تامین مالی، سایر منابع درآمد
 • فعالیت ها و فرآیندها – برنامه های ارائه شده، سیستم های به کار گرفته شده
 • تجربیات گذشته – بلوک های سازنده برای یادگیری و موفقیت، شهرت سازمان در جامعه

فرصت ها و تهدیدها (عوامل بیرونی ناشی از جامعه یا نیروهای اجتماعی):

 • روندهای آینده در حوزه سازمان یا جامعه
 • اقتصاد – محلی، ملی یا بین المللی
 • منابع مالی – بنیادها، اهداکنندگان، مجالس قانونگذاری
 • جمعیت شناسی – تغییرات در سن، نژاد، جنسیت، فرهنگ افرادی که در منطقه خدماتی سازمان هستند.
 • محیط فیزیکی – آیا ساختمان در بخش رو به رشد شهر است؟ آیا شرکت اتوبوسرانی مسیرها را قطع می کند؟
 • قانون: آیا الزامات جدید دولت کار را سخت‌تر یا آسان‌تر می‌کند؟
 • رویدادهای محلی، ملی یا بین المللی

اگرچه تجزیه و تحلیل SWOT در ابتدا به عنوان یک روش سازمانی برای مشاغل و صنایع طراحی شد، اما در کار اجتماعی به عنوان ابزاری برای شناسایی حمایت های خارجی و داخلی برای مبارزه با مخالفان داخلی و خارجی تکرار شده است.می‌توان از طریق انجمن‌های عمومی، کمپین‌های شنیداری، و مصاحبه‌های اطلاعاتی و سایر جمع‌آوری داده‌ها، به درک جامعه خاص کمک کرد. [18] تجزیه و تحلیل SWOT جهت مراحل بعدی فرآیند تغییر را فراهم می کند. سازمان دهندگان جامعه و اعضای جامعه از آن برای پیشبرد عدالت اجتماعی در زمینه تمرین کار اجتماعی استفاده کرده اند.

محدودیت ها و جایگزین ها 

تجزیه و تحلیل SWOT به عنوان نقطه شروعی برای بحث در نظر گرفته شده است و به خودی خود نمی تواند به مدیران نشان دهد که چگونه به مزیت رقابتی دست یابند، به ویژه در یک محیط به سرعت در حال تغییر.

تری هیل و روی وستبروک در نقدی که در سال 1997 بسیار مورد استناد قرار گرفت، “تحلیل SWOT: زمان فراخوانی محصول است”، مشاهده کردند که یکی از مشکلات تحلیل SWOT که اغلب انجام می شود، این است که “هیچ کس متعاقباً از خروجی ها استفاده نکرد. تجزیه و تحلیل SWOT] در مراحل بعدی استراتژی». هیل و وستبروک، در میان دیگران، همچنین از لیست های SWOT با عجله طراحی شده انتقاد کردند.نمونه‌های دیگر از دام‌های بالقوه در عمل عبارتند از: اشتغال به یک نقطه قوت، مانند کنترل هزینه، که منجر به غفلت از نقاط ضعف، مانند کیفیت محصول می‌شود.و تسلط یک یا دو عضو تیم که تجزیه و تحلیل SWOT را انجام می دهند و کمک های احتمالاً مهم سایر اعضای تیم را بی ارزش می کنند .بسیاری از محدودیت های دیگر شناسایی شده اند.

مایکل پورتر چهارچوب پنج نیرو را به عنوان واکنشی به SWOT توسعه داد که به نظر او سختگیری نداشت و بسیار موردی بود .

اساتید بازرگانی راه های مختلفی را برای رفع مشکلات و محدودیت های رایج تحلیل SWOT با حفظ چارچوب SWOT پیشنهاد کرده اند.2]

اوج گرفتن 

SOAR (نقاط قوت، فرصت‌ها، آرزوها و نتایج) یک تکنیک جایگزین است که از تحقیق قدردانی الهام گرفته شده است . SOAR به دلیل داشتن محدودیت‌های مشابه SWOTمانند «ناتوانی در شناسایی داده‌های لازم» مورد انتقاد قرار گرفته است.

SVOR 

در مدیریت پروژه، جایگزین SWOT که با نام اختصاری SVOR (نقاط قوت، آسیب پذیری، فرصت ها و ریسک ها) شناخته می شود، عناصر پروژه را در دو محور داخلی و خارجی و مثبت و منفی مقایسه می کند.]با در نظر گرفتن نقش زیرساخت ها، پیوند ریاضی بین این عناصر مختلف را در نظر می گیرد. جدول SVOR درک پیچیده ای از عناصری که فرض می شود در یک پروژه معین در حال بازی هستند ارائه می دهد: : 9 

نیروها درونی؛ داخلی لینک ریاضی خارجی
مثبت کل نیروها مجموع نیروهای داده شده محدودیت ها = زیرساخت ها / فرصت ها فرصت ها
لینک ریاضی آسیب پذیری با محدودیت = 1 / کل نیروها k ثابت فرصت های داده شده محدودیت = 1 / خطرات
منفی آسیب پذیری ها خطرات با توجه به محدودیت = k / آسیب پذیری خطرات

محدودیت ها عبارتند از: تقویم وظایف و فعالیت ها، هزینه ها و هنجارهای کیفیت. ثابت ” k ” با هر پروژه متفاوت است (مثلاً ممکن است 1.3 باشد). : 9 

تاریخچه

در سال 1965، سه همکار در خدمات برنامه ریزی بلندمدت موسسه تحقیقاتی استنفورد – رابرت اف. استوارت، اوتیس جی بنپه و آرنولد میچل – گزارشی فنی با عنوان برنامه ریزی رسمی: نقش برنامه ریز کارکنان در راه اندازی، نوشتند .  این گزارش توضیح می‌دهد که چگونه فردی در نقش برنامه‌ریز کارکنان یک شرکت، اطلاعاتی را از مدیرانی که مسائل عملیاتی را ارزیابی می‌کنند جمع‌آوری می‌کند که در چهار جزء که با نام اختصاری SOFT نشان داده می‌شود، جمع‌آوری می‌کند: «رضایت‌بخش» در عملیات فعلی، «فرصت‌ها» در عملیات‌های آینده، “عیب” در عملیات فعلی، و “تهدید” برای عملیات آینده. استوارت و همکاران. بر ارزیابی عملیات داخلی متمرکز شد و چهار مؤلفه را به حال (رضایت بخش و خطا) و آینده (فرصت و تهدید) تقسیم کرد، [30] و نه، همانطور که بعداً در تحلیل SWOT رایج شد، به داخلی (قوت و ضعف) و خارجی ( فرصت ها تهدیدها).

همچنین در سال 1965، چهار همکار در دانشکده مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل هاروارد – ادموند پی لرند، سی. رولاند کریستنسن، کنت آر. اندروز ، و ویلیام دی. گوث – اولین نسخه از بسیاری از نسخه های کتاب درسی سیاست تجاری: متن و موارد . [8] ( سیاست تجاری اصطلاحی بود که در آن زمان برای آنچه که مدیریت استراتژیک نامیده می شد رایج بود. ) فصل اول کتاب درسی بدون استفاده از مخفف، چهار جزء SWOT و تقسیم آنها به داخلی و خارجی را بیان می کرد. ارزیابی:

تصمیم گیری در مورد اینکه چه استراتژی باید باشد، حداقل در حالت ایده آل، یک تعهد منطقی است. زیرفعالیت های اصلی آن شامل شناسایی فرصت ها و تهدیدها در محیط شرکت و ضمیمه کردن تخمینی از ریسک به گزینه های قابل تشخیص است. قبل از انتخاب، باید نقاط قوت و ضعف شرکت ارزیابی شود. [8]

با نگاهی به سه دهه بعد، در کتاب Strategy Safari (1998)، محقق مدیریت هنری مینتزبرگ و همکارانش گفتند که سیاست تجاری: متن و موارد “به سرعت تبدیل به محبوب ترین کتاب کلاس درس در این زمینه شد” و به طور گسترده ایده های نویسندگان خود را منتشر کرد. که مینتزبرگ و همکاران مدل “مدرسه طراحی” (بر خلاف 9 مدرسه دیگر که آنها شناسایی کردند) مدیریت استراتژیک، “با مفهوم معروف SWOT” که بر ارزیابی موقعیت های داخلی و خارجی یک شرکت تاکید دارد.  با این حال، کتاب درسی حاوی ماتریس SWOT 2 × 2 و هیچ روش دقیقی برای انجام ارزیابی SWOT نیست. Strategy Safari و کتاب‌های دیگر کنت آر. اندروز را به‌عنوان یکی از نویسندگان کتاب « سیاست تجاری: متن و موارد» معرفی کردند که مسئول نوشتن بخش نظری کتاب حاوی مؤلفه‌های SWOT بود.به طور کلی، مینتزبرگ و همکاران. برخی از تأثیرات مفهومی را بر آنچه «مکتب طراحی» نامیدند (که به شدت از آن انتقاد داشتند) را به کتاب‌های قبلی فیلیپ سلزنیک ( رهبری در مدیریت ، 1957) و آلفرد دی. چندلر جونیور ( استراتژی و ساختار ، 1962) نسبت داد . 10] با تأثیرات احتمالی دیگر به شرکت مشاوره مک کینزی در دهه 1930 برمی گردد .

در پایان دهه 1960، چهار جزء SWOT (بدون استفاده از نام اختصاری) در انتشارات دیگری در مورد برنامه ریزی استراتژیک توسط نویسندگان مختلف ظاهر شد،و تا سال 1972 نام اختصاری در عنوان یک مقاله مجله توسط نورمن استیت ظاهر شد. مشاور مدیریت در شرکت بریتانیایی Urwick، Orr and Partners.تا سال 1973، نام اختصاری به اندازه کافی شناخته شده بود که حسابدار ویلیام دبلیو فیا، در یک سخنرانی منتشر شده، از “یادداشت، آشنا برای دانشجویان، SWOT، یعنی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها” نام برد.  نمونه اولیه یک ماتریس SWOT 2×2 در مقاله ای در سال 1980 توسط پروفسور مدیریت، ایگور آنسوف یافت می شود (اما آنسوف از مخفف T/O/S/W به جای SWOT استفاده کرد).

در فرهنگ عامه 

 • تلویزیون: در قسمت 2015 Silicon Valley “Homicide” (فصل 2، قسمت 6)، جرد دان ( زک وودز ) تیم Pied Piper را با تجزیه و تحلیل SWOT آشنا می کند. بعداً در آن اپیزود دینش ( کومیل نانجیانی ) و گیلفویل ( مارتین استار ) از این روش برای تصمیم گیری در مورد اطلاع دادن به راننده بدلکاری مبنی بر اشتباه انجام شدن محاسبات برای پرش آتی او استفاده

Views: 1

برچسب‌ها: