قرار داد کار موقت

قرار داد کار موقت
ژانویه 2, 2023
7 بازدید

قرار داد کار موقت قراردادکار       بسمه تعالی بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت…………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود و آقای/خانم………………………… فرزند………………………… دارای شماره شناسنامه………………………… صادره از……………………………… ساکن……………………………………………………………………………………………………………………………… که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد. تبصره: […]

قرار داد کار موقت

قراردادکار

 

 

 

بسمه تعالی

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت…………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود و آقای/خانم………………………… فرزند………………………… دارای شماره شناسنامه………………………… صادره از……………………………… ساکن………………………………………………………………………………………………………………………………
که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.
۱- مدت قرارداد: مدت این قرارداد………………….. ماه است که شروع آن از تاریخ………………….. و پایان آن تاریخ………………….. می‌باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی………………………. می‌باشد.
تبصره: ۱/۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.
۲- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت………………….. شرکت می‌باشد و آقا/خانم………………….. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.
۳- ساعات کار: ساعات کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می‌باشد و در صورت انجام کار اضافی، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد.
۴- حق السعی:
۴-۱) حقوق ماهانه:………………………… ریال
۴-۲) حق جذب ماهانه:………………….. ریال
۴-۳) خواربار و مسکن:………………….. ریال
۴-۴) کمک عائله‌مندی:…………………. ریال
۵-۴) سایر مزایا:……………………………. ریال
تبصره: مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافت ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.
۵- خانم/آقای………………….. طی مدتی که برای شرکت کار می‌کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانونی کار دارا خواهند بود.
۶- این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می‌توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یکماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال به کارگر بپردازد.
۷- خانم/آقای………………….. با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قراردادکار را از خود سلب می‌نماید.
۸- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدوا از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.
۹- بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاریخ……………………. تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

امضاء کارفرما امضاء کارگر

دکتر میر

توصیه می شود مطالب زیر را مطالعه نمایید:

مالیات

نمونه قرارداد کار موقت

انواع قرار دادهای پیمانی

حداقل دستمزد سال ۱۳۸۵

Visits: 1

برچسب‌ها:, ,