مدیریت استرس

اردیبهشت 25, 1403
59 بازدید

مدیریت استرس   منبع: کتاب استرس شغلي   تاليف : رندال راس / اليزابت آلتماير   بنام خدا فهرست فصل اول   تعريف استرس شغلي   نشانه هاي استرس شغلي   فصل دوم   تأثير عاملهاي متغير فردي در استرس شغلي   الگوي رفتاري نوع الف   الگوي احساس كنترل   فصل سوم   عاملهاي […]

مدیریت استرس

 

منبع: کتاب استرس شغلي

 

تاليف : رندال راس / اليزابت آلتماير

 

بنام خدا

فهرست

فصل اول

 

 • تعريف استرس شغلي

 

 • نشانه هاي استرس شغلي

 

فصل دوم

 

 • تأثير عاملهاي متغير فردي در استرس شغلي

 

 • الگوي رفتاري نوع الف

 

 • الگوي احساس كنترل

 

فصل سوم

 

 • عاملهاي استرس شغلي در محيط كار

 

 • ويژگيهاي نقش

 

 • ويژگيهاي شغل

 

فصل چهارم

 

 • اقدام هاي فردي

 

 • مراقبت دايمي در براي عاملهاي ا سترس و نشانه هاي آن

 

فصل پنجم

 

 • شيوه هاي مداخله در محيط كار

 

مقدمه

\”استرس\” يک واقعيت انکارناپذير در زندگي كنوني است و گريز از آن امکزان پزذير نيسزت. ضزرورتي نزدارد كزه استرس به تمامي از زندگي حذف شود. بدون استرس، زندگي چنان ساكن و راكد خواهد شد كه جز بزه تنبلزي و كودني ذهني نمي انجامد اما از سوي ديگر، اف ايش استرس ني نظام و سيستم تعادل بدن را بزه هزم مزي ريز د و كارايي مطلوب را دچار اختالل مي سازد از اين رو «مديريت استرس» تنها راه مقابله با استرس است كه اكنون بزه شدت مورد توجه صاحبنظران بوده و كنفرانس ها و سمينارهاي متعدد را در جهان به خود اختصزا داده اسزت. حجم عظيمي از مقاالت در حوزه مديريت در اين ارتباط به رشته تحرير درآمده است. اسزترس مزي توانزد بازتزاب رواني و جسمي داشته باشد. از جمله جنبه هاي رواني مي توان بي ميلي به معاشرت، كم اشتهايي، بزي ميلزي بزه زندگي و ارتباط، افسردگي و از جمله عوامل جسمي به ميگرن، فشزار خزون بزاال، بيمزاري هزاي قلبزي و عروقزي، بي خوابي، كمردرد م من و زخم معده اشاره كرد.

مدیریت استرس

 

Views: 5

برچسب‌ها:, , , , ,