مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره
خرداد ۱۱, ۱۴۰۳
767 بازدید

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره نوشته دکتر مازیار میر

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره

 

\"مقدمه مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره
….انسان ها در کنار هم معنا می یابند و مذاکره در کنار یکدیگر و نه روبروی هم رنگ و بوی دیگری دارد .
باید بدانیم من و شما به تنهایی شاید بی معنا باشیم پس بازهم در کنار هم باشیم و  نه روبروی هم و نه دور از هم و نه….
ما وقتی معنا می یابیم که روح و نفس مذاکره را دریابیم و یا تفکرمان سیستمی باشد و یا در کنار تفکر سیستمی، حتی فرد دیگری همراهمان
باشد پس بیشتر سعی کنیم دایره ای و به  تنهایی مذاکره نکنیم
در توضیح این مهم وامدار مرحوم پروفسور حیدری هستم که می فرمود در کنار استاد معنای شاگرد متبلور  میگردد.
همانطور که در کنار فروشنده معنای مشتری متبلور می گردد
همانطور که در کنار مادر معنای فرزند متبلور می گردد.
همانطور که  در کنار مادربزرگ معنای نوه زیبا و قشنگ است.
یا مثلا در کنار شریک زندگی معنای همسر متبلور می گردد،
و هزاران معنای دیگر که شما در برابر دیگران آنرا احساس می کنید.
در مذاکره اصلا مهم نیست که دیگران با یکدیگر چگونه مذاکره و یا رفتار می کنند .
نکته مهم دقیقا این است که دیگران در برابر شما چگونه مذاکره می کنند و یا ظاهر می شوند.
و صد البته این مهم کاملا به این بستگی دارد که شما چگونه خودتان را در یک مذاکره و مخصوصا ثانیه های طلایی آغازین مذاکره
معرفی می کنید.
اگر شما خودتان را در پشت میز مذاکره مبادی آداب و محترم و با پرستیژ و…..معرفی کنید، هرگز چیزی جز احترام متقابل و ادب و..‌‌
دریافت نمی کنید.
آری سروران گرامی همه چیز کاملا به خودتان بستگی دارد و انتخاب با شما است.
و این مصداق تمرکز بر منافع در مذاکره بجای تمرکز روی مواضع و تمرکز روی عادات ما است .
دقیقا این خودتان هستید که باید انتخاب کنید چگونه آغاز کنید ادامه دهید و به پایان برسانید یا چگونه باشید و دیگران چگونه با
شما رفتار کنند….
یادمان باشد مذاکره از جنس هنر است تا علم، اما هنر بدون علم هم در هیچ مذاکره ای به کار نخواهد آمد.

سرفصل های اصول و فنون حرفه ای دکترین مذاکره دکتر مازیار میر به شرح زیر است:

مفاهیم پایه در مذاکره واخلاق حرفه ای و تفکر و خیانت و ….

معرفی نرم افزارهای تخصصی و مکمل و کتب مذاکره و کتب مفید برای ارتقا سطح کیفی و کمی مذاکره

انواع مذاکره تجاری

انواع موضوعی مذاکره

انواع روشهای مذاکره تجاری

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره

 

مراحل مذاکره

 

مذاکره کليد موفقيت در تجارت

اصول حرفهای مذاکرۀ تجاری و زبان بدن

اقدامات پيش از شروع مذاکره

مذاکرات تجاری و سياسی

ده گام اساسی برای شروع مذاکرۀ اقتصادی موفق

موفقيت در یك مذاکرۀ تجاری

ابعاد تردیدها و نامعلومها را به طور کامل بيان کنيد.

با سنجيدن موقعيت، گام بعدی را بردارید.

پيگيری قطعيت در مذاکرات سياسی و تجاری

اصول و فنون مذاکره

بيست قانون طالیی در مذاکرات حرفهای

مذاکره به صورت حرفهای

دکترین مذاکرات حرفهای

از کم به زیاد و کمکم

استراتژی برای همۀ فصول

تاکتيكهای مذاکرۀ قدرتمند

ترفندحرفهای مذاکرات تجاری قدرتمند

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره

اعتمادسازی در مذاکره

اخلاق در مذاکره

مهارتهای اخالقی در مذاکره

مهارتهای غيراخالقی

تأثيرپذیری یا تأثيرگذاری در مذاکره

آفتهای مذاکره تجاری

قانون ذرهذره

مهارت پلسازی

اهميت روانشناسی مذاکره

ترفندهای اتمام مذاکره تجاری

کنترل خشم در مذاکره

ده روش پيتر دراکر برای مذاکرۀ مؤثر (effect negotiation)

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره

 

نكتههـای طالیــی در مدیریــت جلســۀ مذاکــرهای کــه توانســتهایـد مـچ

دروغگـو را بگيریـد

تفاوت فرهنگها در مذاکره

فواید تنظيم صورت جلسه پيش از مذاکره

مذاکرۀ ميرزا تقیخان اميرکبير، مردی برای تمام فصول

مهارت نه گفتن و اظهار عدم تمایل در مذاکره تجاری

چند جملۀ کليدی

نظریۀ ناهنجاری ادراکی

هنر گوش دادن فعال

موقعيتهای سخت

مذاکره با افراد سرسخت

وادارکردن طرف به بازی و حرکت

اعتماد راهی است به سوی تباهی

جنگ روانی

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره

روشهای فشار روی مواضع

گزینههای جانبی خود را در مذاکرات مشخص نمایيد

خود را گير نيندازید

در مذاکرات، به حاشيه بروید

خودداری از تالفی کردن در مذاکرات

بایدهای یك مذاکره تجاری

نبایدهای مذاکره تجاری

تاکتيكهای حرفهای مذاکرۀ موفق

اقدامات پس از پایان یك مذاکرۀ حرفهای

آینه وار عمل کردن یا تكنيك آینهای تكنيك حرفهایها

در مذاکره سعی کنيد رفتارتان آینهای باشد

چگونگی آرام کردن فرد مبتال به اسكيزوفرنی در مذاکره

همه در حال گوش دادن به صدای درون ذهنشان هستند.

هرگز و تحت هي  شرایطی در مذاکره عجله نكنيد

مذاکره و رابطۀ آن با صدا

مقدمه ای بر علم و هنر اصول و فنون مذاکره

چگونه در هر مذاکرهای برچسب بزنيم

احساسات را مدیریت کنيد

همدلی روشی در مذاکره

در مذاکره از روش مميزی اتهام، سود ببرید

در هر مذاکرهای مراقب بله باشيد، استاد نه شوید

یادتان باشد که نه، آغازگر مذاکره است

یادتان باشد که هميشه نه، محافظ در مذاکره است اما چرا

دو کلمۀ متحولکننده مذاکره را در دستور کار هر مذاکرهای قرار دهيد

کاری کنيد بگوید درست است و سپس خالصهسازی کنيد

واقعيت آنها را دستكاری کنيد

مهلت زمانی، زمان را متحد خودتان کنيد

واقعيتِ آنها را دستكاری کنيد

چگونه برای دستمزد بيشتر مذاکره کنيد

مذاکره کنندگان تحليلگر

مذاکره کنندگان سازشگر

Views: 594

برچسب‌ها:, , , , , , ,