نمونه سوالات دوره پیشرفته اصول سرپرستی موسسه فنی علوی

نمونه سوالات دوره پیشرفته اصول سرپرستی موسسه فنی علوی
فروردین ۳۰, ۱۴۰۳
26 بازدید

نمونه سوالات دوره پیشرفته اصول سرپرستی   ۱-    مدیر سرپرستی  (سرپرست) را تعریف و جایگاه این رده مدیریتی را در قالب ترسیم مثلث سطوح مدیران مشخص نمایید؟ ۲-    درباره ضرورت و اهمیت وجود مدیر سرپرستی در سازمان سه مورد نام ببرید؟ ۳-    چهار مورد از اصول سرپرستی در سازمان های تولیدی و خدماتی را نام […]

نمونه سوالات دوره پیشرفته اصول سرپرستی

 

۱-    مدیر سرپرستی  (سرپرست) را تعریف و جایگاه این رده مدیریتی را در قالب ترسیم مثلث سطوح مدیران مشخص نمایید؟

۲-    درباره ضرورت و اهمیت وجود مدیر سرپرستی در سازمان سه مورد نام ببرید؟

۳-    چهار مورد از اصول سرپرستی در سازمان های تولیدی و خدماتی را نام برده و توضیح دهید؟

۴-    اصل وحدت فرماندهی در اصول سرپرستی به چه معناست؟

۵-    تاریخچه سرپرستی در جهان و ایران را به طور مختصر توضیح دهید؟ (دوسازمان جهانی و دو نهاد یا سازمان ایرانی که در زمینه آموزش، اصول و قوانین مربوط به سرپرستی فعالیت می کنند، کدامند؟)

۶-    نقش های مدیریتی سرپرستان در فعالیت های تولیدی و خدماتی را از دیدگاه دیویس یا منیزبرگ نام ببرید؟

۷-    مهارت های مدیران را نام ببرید؟ کدامیک به مهارت های مدیر سرپرستی نزدیک تر است؟ چرا؟

۸-    اصل اختیار و مسئولیت را به عنوان یکی از اصول سرپرستی توضیح دهید؟

۹-    دو اصل مطالعه کار را نام ببرید و تعریف کنید؟

۱۰-چهار مورد از وظایف آموزشی سرپرستان را نام ببرید؟

۱۱-سه مورد از اصول مدیریت علمی یا کلاسیک را نام ببرید و دو مورد از مهمترین نارسایی های این مکتب را نیز عنوان نمایید؟

۱۲-بوروکراسی توسط چه کسی و در قالب کدام مکتب مدیریتی مطرح شد؟ سه مورد از ویژگی های آن کدامند؟

۱۳-مهمترین ویژگی ها و نتایج حاصل مکتب روابط انسانی و مطالعات التون مایو (هاثورن) چیست؟ (چهار مورد) و کدام نوع سازمان مطرح شده در این مکتب برای سرپرست روابط عمومی  حایز اهمیت است؟

۱۴-رفتار سازمانی را تعریف کنید؟ و عوامل موثر بر آن را فقط نام ببرید؟

۱۵-تفاوت سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی چیست؟ دو مورد از ویژگی های هر کدام را برشمارید؟

۱۶-از بین تئوری X و Y کدامیک با اصول سرپرستی در روابط عمومی سنخیت بیشتری دارد؟ چرا؟

۱۷-نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو را در قالب مثلث نیازها ترسیم کنید و مهمترین انتقادات به آن را بیان نمایید؟

۱۸-سیستم را تعریف کنید و پنج خصوصیت یا اجزای نگرش سیستمی را نام ببرید؟ (با ذکر مثال)

۱۹-برنامه ریزی را تعریف کنید و انواع برنامه ریزی را از نظر زمانی نام ببرید؟

۲۰-سه تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی تاکتیکی را بیان کنید؟

۲۱-سازماندهی را تعریف کنید و انواع سازماندهی را نام ببرید؟

۲۲-چهار مفهوم مرتبط با سازماندهی کدامند؟

۲۳-روش های مختلف تقسیم کار در مبحث سازماندهی را نام ببرید؟

۲۴-صف و ستاد را تعریف کنید و برای هر کدام مثال بزنید.

۲۵-دلایل اختلاف صف و ستاد چیست؟ (سه مورد)

۲۶-انواع ستاد را نام ببرید و برای هر کدام فقط مثال بزنید.

۲۷-فرایند برنامه های نیروی انسانی را فقط نام ببرید؟ (در مبحث تامین نیروی انسانی)

۲۸-خصوصیات رهبر موفق را بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان علوم رفتاری نام ببرید؟

۲۹-سبک های رهبری (مدیریت) را نام ببرید؟ و دو مورد از خصوصیات سبک های رهبری که به
روابط عمومی نزدیک تر است، بیان نمایید.

۳۰-مراحل تصمیم گیری را نام ببرید؟

۳۱-کنترل و نظارت را به عنوان یکی از وظایف مدیریت تعریف کنید و مراحل آن را نام ببرید؟

۳۲-انواع کنترل از نظر زمانی با ذکر مثال برای هر یک کدامند؟

۳۳-سه مورد از فنون و تکنیک های کنترل را فقط نام ببرید.

توضیح مهم : ارایه یک یا چند سوال تحلیلی می تواند تعدادی از سوالات توصیفی و تشریحی بالا را پوشش دهد و از تعداد آنها بکاهد.

۳۴- نمونه    سوال تحلیلی :  یک مدیر سرپرستی در روابط عمومی سازمان/ شرکت  — –  که چند وقتی در این سازمان منصوب شده، قرار است پروژه ای را در زمینه —–  انجام دهد و از دانشجویان روابط عمومی که درس اصول سرپرستی را گذرانده اند، به عنوان یک کارشناس روابط عمومی، کمک می خواهد تا در موارد زیر وی را راهنمایی نمایند.

الف- یک برنامه استراتژیک و یک برنامه عملیاتی در خصوص پروژه مذکور تدوین نمایید.

ب-  مدیر این پروژه برای تحقق اهداف پروژه و اطلاع رسانی به صورت غیر مستقیم باید از مدیرانی در واحدهای صف و ستاد کمک بگیرد، کدام نوع مدیران را پیشنهاد می کنید، صف یا ستاد؟ با چه وظیفه ای؟

ج- برای سازماندهی با توجه به نوع سازمان و پروژه، چه نوع سازماندهی و حیطه نظارت مدیریتی را مدنظر قرار می دهید؟

د- کدامیک از انواع و سبک های رهبری (مدیریت) را با توجه به نوع پروژه / سازمان مناسب تر می دانید؟ چرا؟

ه- انواع کنترل زمانی پروژه در چند مرحله صورت می گیرد؟ نام ببرید؟

و- مزایا و نوع کاربرد هر یک از تئوری ها یا مکاتب سه گانه مدیریت (مکتب کلاسیک / علمی، مکتب روابط انسانی، و تئوری سیستمی) در اجرای این پروژه چیست؟

ز-  دو نکته مهم و مورد توجه در برنامه تفصیلی برای اجرای پروژه کدامند؟

ح- دو مورد از فنون یا تکنیک های کنترل (جداول و نمودارهای زمانی) پروژه کدامند؟

و- کدامیک از مباحث (نوع سازمان/ گروه) در مکتب روابط انسانی را برای نزدیک تر شدن رابطه بین مدیران پروژه و کارکنان و صمیمیت بیشتر آنها پیشنهاد می کنید؟ در قالب مثال بیان کنید که چگونه این نوع سازمان یا گروه ها می تواند ایجاد شود؟

نمونه سوالات پایان دوره

مذاکرات دکتر ظریف را چگونه ارزیابی می کنید نقاط قوت و نقاط ضعف و راهکارهایی برای تدریس این مدل

مذاکرات دکتر مصدق را چگونه ارزیابی می کنید نقاط ضعف و نقاط قدرت و تبیین راهکارهایی برای تدریس مدل

مذاکرات امیرکبیر را چگونه ارزیابی می کنید نقاط قدرت و ضعف و تبیین راهکارهای تدریس

مازیار میر

Views: 11

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,