نمونه سوالات مدیریت زمان برای مدیران

شهریور ۱۸, ۱۴۰۲
101 بازدید

نمونه سوالات مدیریت زمان برای مدیران   مدیریت زمان سوالات مدیریت زمان نمونه سوالات مدیریت زمان موضوع سخنرانی مدیریت زمان و مباحثه وابسته   1 -مدیریت زمان چیست؟حداقل 2 مورد از نتایج مدیریت زمان را نام ببرید   مدیریت زمان ( Time Management ) به سلسله های پیچیده از فرایند کنترل زمانی که صرف انجام امور […]

نمونه سوالات مدیریت زمان برای مدیران

 

مدیریت زمان

سوالات مدیریت زمان

نمونه سوالات مدیریت زمان

موضوع سخنرانی

مدیریت زمان و مباحثه وابسته

 

1 -مدیریت زمان چیست؟حداقل 2 مورد از نتایج مدیریت زمان را نام ببرید

 

مدیریت زمان ( Time Management ) به سلسله های پیچیده از فرایند کنترل زمانی که صرف انجام امور می شود، اطلاق می شود.

برای آنکه بتوانید از زمان  خود بهترین استفاده را کنید، لازم است که تکنیک های مدیریت زمان را یاد بگیرید و آنها را در زندگی خود

اجرا کنید. شاید صرف زمان  برای یادگیری مهارتی که خود به استفاده بهینه از زمان اشاره دارد بیهوده به نظر برسد؛ اما نتایج این کار

بسیار ارزشمند خواهد بود.

مانند:

 

  • افزایش بهره وری و عملکرد بهتر
  • ایجاد روابط بهتر و افزایش اعتبار
  • کاهش استرس
  • استفاده بهتر از فرصت ها
  • رسیدگی به تمام امور زندگی

 

 

2- یکی از اختلاف نظرهای مهم در تفویض اختیار کدام است؟

الف عدم روشن بودن اهداف

ب تناقض اشکار در مسئولیتها *

ج تفویض حق اجرای آن

د تفویض حق تصمیم گیری

 

3-طبق کتاب تیم هندل بهترین روش برای پایان جلسات اتفاقی غیر ضروری چگونه است؟

الف)ایستاده برگزار کردن*

ب)به نشانه ختم جلسه به تلفن متوسل شویم

د)روی صندلی خود بنشینید

ج)همه موارد

 

 

4-کدام یک  از عوامل زیر مربوط به مدیریت زمان است؟

الف توجه به مفهوم زمان

ب هدف گذاری در زندگی

د تفکیک و تقسیم بندی   زمان

ج همه موارد*

5-  فرایند تفویض و اختیار چیست ؟
الف- پیگیری چک لیست
ب- تصمیم گیری پیگیری
ج-تصمیم توجیه پیگیری*
د- هیچکدام

6 -فرمایش زیر مربوط به کدام ائمه (ع) می باشد؟

« وقت می گذرد ، فرصت هاي خیر را دریابید الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر»

الف- پیامبر اسلام (ص)

ب- امام صادق (ع)

ج- امام علی (ع) *

د- امام رضا (ع)

7 -نوع اهداف زیر را مشخص کنید.(کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
تنظیم اهداف براي یک روز یا یک هفته ( )
تنظیم اهداف براي ده سال آینده ( )
قبول شدن در امتحانات نوبت اول ( )
قبول شدن در کنکور ( )
تأسیس یک کارخانه ( )
٢
انجام تکالیف یکی از درس هاي علوم ( )
8 -جاهاي خالی را با کلمات داخل پرانتز پر کنید.
( هدف – مدیریت زمان – زندگی – برت=نامه ریزي – هدف کوتاه مدت )
الف -………………….. مقصدي است که شما می خواهید به آن برسید.
ب- ……………………..براي استفاده از زمان به شما نشان می دهد که وقت شما تا چه اندازه آزاد است.
ج- ………………………اگر چه کوتاه است اا طولانی ترین چیزي است که در اختیار ما قرار دارد.
د………………………… یعنی استفاده درست از عمر وفرصت هایی که زندگی در اختیار ما قرار می دهد.
10 –سوال جورکردنی
الف ) حفظ کردن شعر هدف بلند مدت
ب ) نوشتن یک کتاب قصه هدف کوتاه مدت
ج) انتخاب شغل در آینده هدف میان مدت
11-مدیریت زمان را تعریف کنید.
12 -هدف را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.
13 -برنامه ریزي یعنی………………………………………………………………………………..
14 -سوالات صحیح و غلط
الف) مدیریت زمان یعنی عمري که خداوند در اختیار ما قرار داده است. ص غ
ب) در مدیریت زمان اجازه بدهیم کسی یا چیزي مانع انجام کارمان شود. ص غ
ج) دومین گام براي رسیدن به هدف داشتن برنامه است. ص غ
د) تنبلی یکی از موانع مدیریت زمان می باشد. ص غ

15-عبارت زیر مربوط به کدامیک از ائمه (ع) می باشد؟

«در مورد عمر خود بخیل تر از پول و ثـروت خـود
باش.»
الف – حضرت علی (ع) ب – امام جواد(ع) ج – پیامبر اکرم (ص) د- امام رضا (ع)

16 -اهدافی که براي یک سال و یا دو سال تنظیم می شوند از کدام دسته از اهداف می باشند؟
الف- بلند مدت ب- میان مدت ج- کوتاه مدت د- هدف کلی
17 -اولین گام در مدیریت زمان چیست؟
الف – پشتکار ب- برنامه ج – هدف د- فرصت
18 -مدیریت زمان یعنی: استفاده درست از
الف- عمرو فرصت ها ب- زمان براي رسیدن به آرزوهاست ج- وقت براي رسیدن بـه
کارها وفعالیت ها.

19- 2 -براي استفاده بهتر از زمان به داشتن …………….. و ……………… نیازمندیم.
الف – هدف

ب- هدف و فرصت

ج- هدف وبرنامه د- برنامه وفرصت

20-در فرایند مدیریت زمان باید تمرکز ما روی چه موردی باشد بجای چه موردی

الف –مواضع

ب – مواضع – منافع

ج – منافع – مواضع*

د- منافع

 

مازیارمیرمشاوروتحلیلگر

Views: 110

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,