چهره خوانی

چهره خوانی
دی 10, 1402
95 بازدید

چهره خوانی   چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است ، نـکات ظـریف و دقیـق […]

چهره خوانی

 

چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است ، نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی من در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده میکنم. بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تقسیم میشود. نمونه هایی از علوم چهره خوانی عبارتند از : متوپوسکپی : علم پی بردن به درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی ؛ فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه ؛ فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی ، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت ؛ این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم. امروزه دانشمندان به چنین علومـی ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمیدهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها مینگرند یعنی علوم اثبات نشده ولی بیضرر ! با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد میدانند.

بینی

بینی دقیقا در وسط صورت قرار گرفته و می توان گفت مهمترین عضو آن است. اگر به صحت این موضوع شک دارید ،چند

دقیقه ای بینی تان را بگیرید ،وراه تنفس خود را مسدود کنید.

هوا، انرژی لازم را برای بقای ما تامین می کند وبینی ، اولین

بـه پي اشخاص صورت به كردن نگاه با فـقــط شما كه است مـعـنـا اين به خـوانـي چـهرهخـصـوصـياتاخلاقي
ببريد او شخصيتي و.توسـط خـوانـي چـهرهمردر دممختلف اعصاراست شده انجام.روي از تنها افراد شـناخـتـن
ظـاهـري خصوصـاتآنهااست جالبي بسيار مساله.نـكاتو دقيـق و ظـريفپيچيدگيعلـم در بسياري هاي
وجـود خـوانـي چـهـرهمهمتر و تر اصلي نكات بيان به اينجا در ما ولي داردكنيم مي بسنده آن.
چيست؟ خواني چهره
تا نموده سعي متمادي قرون طول در بشربـه افـراد صـورت هـاي خصـيصـه زدن پيوند باويژگي
هايشخصيتي،متوجهافكارديگران درون وشود.سـال گـذشـت بابه و يافته گسترش نيز شناسي چهره علم ها
است شـده تـقسـيم مختلف هاي شاخه.مثـال بـراي\”متوپوسكپي\”روي از آدمي درون و سيرت به بردن پي علم

است پيشاني روي خطوط.\”فرنولوژي\”مي جمجمه تشكيل طرز مطالعه و خواني جمجمه علمباشدنهادن بنا به كه
كند مي كمك افراد رواني و ذاتي اميال و شخصيت.\”فيزيـوگـنومي\”ما كه است موضوعي شـنـاسي، چـهره عـلم يا
پرداخت خواهيم آن به.ببريم آنها شخصيت به پي افراد چهره روي از چگونه كه آموزد مي ما به علم اين.
علومـي، چنين به دانشمندان امروزه\”علـوم شـبـه\”آن بــه زيـادي بـهاي و كرده اطـلاقنمي
مانـنـد عـلومي هـمانند و دهند\”بـيني طالع\”آنها بهنگرند مي:بي ولي نشده اثباتضرر.اين با
مطم راهي را خواني چهره مردم از بسياري هنوز وجوديدانند مي افراد مورد در قضاوت براي ن.كه چيزي
ر چـهره كـه اسـت اين دارد اهميترسيدن تا و داده قرار تحليل و تجزيه مورد دقيق و كامل بصورت ا
قضاوت از حقايق همه بهشـتاب هـايكنيم اجتناب زده.
افراد شخصيت تشخص چگونگي و خواني چهره بنيادين نكات بر كنيم مي گذري

صورت شكل
كشيده و دراز:كه افراديو صـبر داراي هستند صورتي چنين دارايدر مشكلات حل توانايي و بوده زياد تحمل
آناست بيشتر ها.صور چنين با افراد بودن تركيب خوش و جـذابـيـتمعمول آنها كه است اين نشانگر تينكارهاي
انجام به عادت و نكرده رها تمام نـيـمـه را خـوددارند كمال و تمام بطور امور.
گرد:و دلي زنده اميدواري بر دلالت شكل ايندارد انرژي.بمبي به را ساكت و دلگير اتاقي تـوانند مي افراد اينگونه
كنند تبديل شادي و خنده از.
پهن:ايناشخاص گونهمهربان و بردبارمعمول ونباشند مي روشنفكري افراد.
مربع:ويژگي از بودن فعال و زيركي آرزوها، بـه دسـتـيـابي بـراي سختـكوشـي فردگرايي، و فردي استقلال طرفدار
شود مي محسوب افراد اين هاي.

Views: 51

برچسب‌ها: