کارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی قسمت اول

کارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی قسمت اول
فروردین 21, 1403
37 بازدید

کارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی قسمت اول کارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی  روشهای نوین روابط عمومی شرکت امداد نیرو گستر با همکاری مجتمع فنی علوی برگزار می کند: کارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی با توجه به استقبال گسترده دوستان و سروران گرامی و برای اطلاع عموم در هر قسمت چکیده این کارگاه […]

کارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی قسمت اول

\"کارگاهکارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی

 روشهای نوین روابط عمومی

شرکت امداد نیرو گستر با همکاری مجتمع فنی علوی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی

با توجه به استقبال گسترده دوستان و سروران گرامی و برای اطلاع عموم در هر قسمت چکیده این کارگاه به اطلاع رسانید خواهد شد

 تکنیک تحلیل محتوا که نخست با رویکرد کمی توسعه یافته و اکنون گسترش و تاکید بسیاری بر مضامین کیفی، گفتمان،احساسات و از این قبیل دارد که توزیع کنندگان واحدهای پیامی شایسته است به ابعاد کمی و کیفی پیام انتشاری بسیار باید دقت داشته باشیم.

در این کارگاه موارد زیر مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت که عبارتند از:

• روش شناسی
• مکانیسم مطالعه نگرش ها
• طیف های بوگاردوس ، نورستن و لیکرت
• مقایسه های زوجی
• پیمایش آنلاین

• جایگاه روشهای کیفی در مطالعات ارتباطی وروابط عمومی
• رویکردهای گوناگون تحقیقات وروشهای پژوهشی هر یک
• ویژگیهای روشهای کیفی در مقایسه با روشهای کمی
• انواع روشهای تحلیل کیفی وفراگردهای اجرای پژوهشهای کیفی
• روش تحلیل محتوی کیفی وویژگیهای آن
• نحوه اجرای تحلیل محتوی کیفی
• روش تحلیل گفتمان وویژگیهای آن
• نحوه اجرای تحلیل گفتمان
• روش تحلیل روایت و ویژگیهای آن
• نحوه اجرای تحلیل روایت
• رویکردهای جدید در تحلیل کیفی

(روش تحلیل احساسات ؛روش تحلیل وظیفه ؛روش تحلیل شبکه

( با تاکید بر جامعه سنجی مناسبات افراد وابعاد آن)
مروری برتعریف تحلیل محتوا
ویژگی ها وشروط تحلیل محتوا
انواع تحلیل محتوا
طرح های تحلیل محتوا در روابط عمومی
فنون تحلیل محتوا
موارد کاربرد تحلیل محتوا در روابط عمومی
فرآیند تحلیل محتوا درروابط عمومی
چگونگی تعریف و مقوله بندی درتحلیل محتوا
کد گذاری ،ثبت واستخراج مقولات یا مضامین
نحوه محاسبه قابلیت اعتماد
تنظیم گزارش تحلیل محتوا برای سازمان و….

• مفاهیم رضایت مشتریان و کاربرد زبان بدن در زضایت مندی
• سازمان های مشتری محور
• مدل های ارزیابی رضایت مشتریان
• مدل SERVQUAL
• کیفیت دریافت شده
• انتظارات مشتریان وفاداری مشتریان
• مهندسی رزلینس
• رسیدگی به خواسته ها و شکایات مشتریان
• مدل کانو (تحلیل نیازهای مشتریان، چرخه عمر خدمات و محصولات)
• فرآیند ارزیابی رضایت مشتریان
• متدولوژی ۹گانه ارزیابی رضایت مشتریان
• تعیین اهداف تحقیق
• تعیین جامعه هدف
• تعیین حجم نمونه
• تعیین روش جمع آوری اطلاعات
• نیازسنجی شاخص های کلیدی پرسشنامه
• طراحی پرسشنامه
• آزمایش پرسشنامه (روایی و پایایی)
• جمع¬آوری اطلاعات

توصیه میشود مطالب زیر را مطالعه کنید:

دوره روشهای نوین روابط عمومی

کارگاه آموزشی روشهای نوین روابط عمومی قسمت اول

زبان بدن درروابط عمومی چگونه است

مذاکره،زبان بدن برای مدیران روابط عمومی

مازیار میر مشاور و تحلیل گر

Views: 3

برچسب‌ها:, , , , , , ,