جمعه 19 آوریل 2024 - 19:39

آرشیو

قرارداد نمونه

قرارداد نمونه

آوریل 18, 2024

بنام خدا اهمیت قرارداد درحقوق داخلی وبین الملی نیاز به گفتن ندارد. توسعه روابط اقتصادی، درهردو زمینه،پیچیده شدن شکل ومضمون قراردادها رادرپی داشته است اما تعریف قرارداد: در آغاز مقال ما را از تعریف قرارداد گزیری نیست. هرچند که شاید این مسأله از جهت عملی فایده چندانی نداشته باشد . به طور کلی و بدون […]

انواع قرار دادهای پیمانی

انواع قرار دادهای پیمانی

مارس 7, 2024

انواع قرار دادهای پیمانی انواع قرار دادهای پیمانی انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا ۵ درصد کاهش دهد.همچنین انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند زمان اجرای پروژه را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. هر پروژه دارای خصوصیات و نیازهای منحصر به فردی است و برای اینکه […]

قرارداد بیع قطعی ملک

ژوئن 24, 2023

بنام خدا قرارداد بیع قطعی ملک (بیع قطعی ملک) *******   فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی ……………………………………………………………………………………………………. خریدار: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی  ………………………………………………………………………………………………….. مورد معامله: تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات […]

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

دسامبر 30, 2022

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های […]