پنج‌شنبه 18 آوریل 2024 - 17:10

آرشیو

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه دی ماه1389

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه دی ماه1389

ژانویه 3, 2024

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه دی ماه1389 دکتر مازیار میر   در عصر نوآوری سیستمی و تغییرات سریع امروزی ، مشارکت های استراتژیک تبدیل به گوشت و خون توسعه تجارت رقابتی شدند. تدوین استراتژی فناوری و انتخاب فناوری نیازمند تفکر جامع و رویکرد سیستمی به مدیریت کسب و کار است. حتی عملیات فروش محصول دیگر در مورد […]

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه1389

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه1389

ژانویه 3, 2024

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه1389 کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه دکتر مازیار میر در عصر نوآوری سیستمی و تغییرات سریع امروزی ، مشارکت های استراتژیک تبدیل به گوشت و خون توسعه تجارت رقابتی شدند. تدوین استراتژی فناوری و انتخاب فناوری نیازمند تفکر جامع و رویکرد سیستمی به مدیریت کسب و […]

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه تجربیات ژاپن

ژانویه 3, 2024

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه تجربیات ژاپن کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه دکتر مازیار میر در عصر نوآوری سیستمی و تغییرات سریع امروزی ، مشارکت های استراتژیک تبدیل به گوشت و خون توسعه تجارت رقابتی شدند. تدوین استراتژی فناوری و انتخاب فناوری نیازمند تفکر جامع و رویکرد سیستمی به مدیریت […]