آموزش نظام پیشنهادات برای کارکنان

فروردین ۲۶, ۱۴۰۳
25 بازدید

آموزش نظام پیشنهادات برای کارکنان آموزش نظام پیشنهادات نظام پیشنهادات   مازیارمیر   اولین گروهی که آموزش می‌بینند مدیران و سرپرستان سازمان می‌باشند که می‌بایست به آنها بطور صریح و دقیق آموزش دهیم منافع و مأموریت اصلی از اجرای این نظام چیست؟ بر اهمیت نقش و حضور و پشتیبانی و اعتقاد قبلی مدیریت در موفقیت […]

آموزش نظام پیشنهادات برای کارکنان

آموزش نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات

 

مازیارمیر

 

اولین گروهی که آموزش می‌بینند مدیران و سرپرستان سازمان می‌باشند که می‌بایست به آنها بطور صریح و دقیق آموزش دهیم منافع و

مأموریت اصلی از اجرای این نظام چیست؟ بر اهمیت نقش و حضور و پشتیبانی و اعتقاد قبلی مدیریت در موفقیت اجرای این نظام تأکید

نمائیم، و از مثالهای موفق در اجرای این نظام استفاده نمائیم.

آموزش به مدیران اجرائی برای اطمینان از آنکه مدیران اجرائی آشنائی کاملی با رویه و فرایندهای اجرائی، اهداف برنامه دارند و می‌توانند

برنامه پیشنهادها را با موفقیت اجرای نمایند.

آموزش ارزیان- آموزش به ارزیابان برای شناخت بیشتری اهداف، قوانینی و مقررات برنامه، فرایندهای عملیاتی و شاخصه‌های ارزیابی می‌باشد.

آموزش به کارکنان- برای تأکید بیشتر بر فراگیری کارکنان و ارائه اطلاعات مناسب به آنان برای پرورش فکر، ارائه فکر و تأثیری که کارکنان در

موفقیت طرحهای مشارکتی دارند امری حیاتی است.

 

Views: 7

برچسب‌ها: