استانداردهای عملی و چهارچوب‌ها (Practice standards And Frameworks)

استانداردهای عملی و چهارچوب‌ها

راهنمایی هستند برای استفاده بهینه از ابزارها، تکنیک‌ها و فرایندهایی که در PMBOK یا سایر استانداردها به آن‌ها اشاره شده است.

\"استانداردهای

استاندارد عملی \”مدیریت ریسک پروژه\”

 Practice Standard for Project Risk Management

مفاهیم پایه :

این یک استاندارد عملی است برای استفاده بهینه از ابزارها و تکنیک ها و فرایندهایی که بتوان به صورت بهینه‌ای ریسک‌های پروژه را

مدیریت نمود.

مدرک مرتبط با استاندارد:

  1. (PMI Project Risk Management Professional) (PMI-RMP)

نام گواهی نامه ای است که تخصص ویژه شما را  در حوزه مدیریت ریسک پروژه ها اثبات می نماید. مدیریت ریسک یکی از حوزه های دانش

مدیریت پروژه محسوب می گردد که دارای فراوانی قابل توجهی در تکنیک هاست و می تواند در صورت اجرای بنیادین و حرفه ای آن، تاثیر وافری

در تحقق اهداف پروژه داشته باشد.

استاندارد عملی \”زمان‌بندی پروژه\”

نام کامل: Practice Standard for Scheduling

توصیف: این یک استاندارد عملی است برای ارائه ابزارها و تکنیک هایی که بتوان زمان‌بندی پروژه را به نحو بهینه‌ای تهیه نمود. تمرکز این

استاندارد عملی بر روی حوزه مدیریت زمان مدیریت پروژه است.

آخرین ویرایش: Second Edition

مدرک مرتبط با استاندارد:

  1. (PMI Scheduling Professional) (PMI-SP)®

نام گواهی نامه ای است که تخصص ویژه شما را  در حوزه مدیریت زمان در پروژه ها اثبات می نماید. مدیریت زمان یکی از حوزه های اصلی دانش

مدیریت پروژه محسوب می گردد که دارای فراوانی قابل توجهی در تکنیک هاست و از نگاه حرفه ای یکی از اهداف اصلی پروژه. جهت کسب

اطلاعات بیشتر به لینک زیر رجوع نمائید:

استاندارد عملی \”برآورد پروژه\”

نام کامل: Practice Standard for Project Estimating

توصیف: این یک استاندارد عملی است برای ارائه ابزارها، تکنیک ها و فرایندهایی که بتوان:

منابع مورد نیاز هر فعالیت

مدت زمان اجرای هر فعالیت

هزینه مورد نیاز هر فعالیت

را به نحو بهینه‌ای برآورد و به روز نمود.

آخرین ویرایش: Second Edition

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

استاندارد عملی \”مدیریت ارزش کسب شده پروژه\”

نام کامل: Practice Standard for Earned Value Management

توصیف: این یک استاندارد عملی است برای ارائه ابزارها، تکنیک ها و فرایندهایی که بتوان سیستم مدیریت ارزش کسب شده را به نحو بهینه‌ای

در یک پروژه استقرار و راهبری نمود. تمرکز این استاندارد عملی بر روی حوزه مدیریت هزینه مدیریت پروژه است.

آخرین ویرایش: Second Edition

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

استاندارد عملی \”ساختار شکست کار پروژه\”

نام کامل: Practice Standard for Work Breakdown Structures

توصیف: این یک استاندارد عملی است برای ارائه ابزارها، تکنیک ها و فرایندهایی که بتوان  ساختار شکست کار پروژه‌ها را به نحو بهینه‌ای تهیه و به روز نمود.

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

استاندارد عملی \”مدیریت پیکربندی پروژه\”

نام کامل: Practice Standard for Project Configuration Management

توصیف: این یک استاندارد عملی است برای ارائه ابزارها، تکنیک ها و فرایندهایی که بتوان  فرایند پیکربندی پروژه را به نحو بهینه‌ای مدیریت نمود.

آخرین ویرایش: Second Edition

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

چهارچوب \”توسعه شایستگی مدیر پروژه\”

نام کامل: Project Manager Competency Development (PMCD) Framework

توصیف: این یک استاندارد عملی است برای تعریف، ارزیابی و توسعه شایستگی‌هایی که یک مدیر پروژه باید داشته باشد.

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

استانداردهای توسعه یافته PMI (PMI Standards Extensions)

این استانداردها، توسعه یافته استانداردهای بنیادی PMI برای صنعت یا پروژه خاصی می‌باشند.

توسعه استاندارد PMBOK در پروژه‌های نرم افزاری

Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition

مفاهیم پایه:

این استاندارد کل PMBOK را برای پروژه‌های نرم افزاری شخصی سازی کرده است. تمرکز این استاندارد بر روی پر کاردن فاصله مفهومی

و فرایندی مابین استاندارد PMBOK و رویکردهای نرم افزاری به مانند Agile در پروژه‌های نرم افزاری است.

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

توسعه استاندارد PMBOK در صنعت ساخت و ساز

 Construction Extension to the PMBOK®Guide Third Edition

 Second Edition

مفاهیم پایه:

این یک استاندارد است برای استقرار و راهبری استاندارد PMBOK در صنعت ساخت و ساز.

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

توسعه استاندارد PMBOK در پروژه‌های دولتی

عنوان

 Government  Extension to the PMBOK®Guide Third Edition

مفاهیم پایه

این یک استاندارد است برای استقرار و راهبری استاندارد PMBOK در پروژه‌های دولتی

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

راهنماهای عملی(Practice Guide)

این راهنماها اطلاعات تکمیلی را برای بکاربردن بهینه استانداردهای PMBOK ارائه می‌دهند. این راهنماها هر چند که استاندارد نیستند اما بالقوه

یک استاندارد می‌توانند باشند.

راهنمای عملی استقرار مدیریت پروژه سازمانی

عناوین

Implementing Organizational Project Management A Practice Guide

مفاهیم پایه 

این راهنما چگونگی استقرار یک متدولوژی مدیریت پروژه را که همراستا با اهداف کسب و کار باشد آموزش می‌دهد.

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

راهنمای عملی  هدایت پیچیدگی

Navigating Complexity  A Practice Guide

مفاهیم پایه:

این راهنما چگونگی استفاده از ابزارها و تکنیک هایی که بوسیله آنها بتوان پیچیدگی پروژه‌ها را هدایت نمود، آموزش می‌دهد.

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

راهنمای عملی مدیریت تغییرات در سازمان‌ها

عنوان :

 Managing Change In Organizations: A Practice Guide

مفاهیم پایه:

این یک راهنما است برای مدیریت بهینه تغییرات در یک پروژه و نیز در سازمان‌های پروژه محور.

مدرک مرتبط با استاندارد: تا کنون مدرک خاصی از طرف موسسه PMI برای این استاندارد عملی ارائه نشده است.

مدرک مدیریت پروژه چابک(PMI-ACP)(Agile Certified Practitioner)

Views: 8

دسته‌ها: مدیریت و رهبری
برچسب‌ها: