اصول سرپرستی 7

اصول سرپرستی 7
اردیبهشت 21, 1403
66 بازدید

اصول سرپرستی 7 این مطلب ادامه مقاله  اصول سرپرستی ۶ میباشد: اصول سرپرستی نقش نظریه انگیزش-بهداشت در اصول سرپرستی این نظریه,نتیجه مطالعات گسترده ای درباره رضایت یا نارضایتی افراد از شغلشان است و به وسیله یک روانشناس به نام”فردریک هرزبرگ”ارائه شده است.مطابق این نظریه وقتی افراد از کار خود احساس نارضایتی می کنند,نارضایتی آنها به محیط […]

اصول سرپرستی 7

این مطلب ادامه مقاله  اصول سرپرستی ۶ میباشد:

اصول سرپرستی

نقش نظریه انگیزش-بهداشت در اصول سرپرستی

این نظریه,نتیجه مطالعات گسترده ای درباره رضایت یا نارضایتی افراد از شغلشان است و به وسیله یک روانشناس به نام”فردریک هرزبرگ”ارائه شده است.مطابق این نظریه وقتی افراد از کار خود احساس نارضایتی می کنند,نارضایتی آنها به محیط و عواملی مربوط می شود که در آن کار می کنند.به همین دلیل,این دسته از عوامل را عوامل بهداشتی نامید.در مقابل وقتی افراد درباره کار خود احساس خشنودی  ورضایت می کنند,این خشنودی به ماهیت کار مربوط است که در صورت مساعد بودن کار,می تواند ایجاد انگیزه نموده,موجب رضایت شغلی گردد ودر صورت مساعد نبودن,باعث نارضایتی شغلی نخواهد شد.به همین دلیل این

عوامل را عوامل انگیزشی نامید.درک این نظریه برای مدیران بسیار مهم است که رضایت,ناشی از تاثیر عوامل برانگیزنده ونارضایتی مربوط به عوامل بهداشتی است.

انتظارات و توقعات افراد از سرپرست خود

هر فرد از جامعه ای که در آن زندگی می کند,انتظاراتی دارد و هنگامی که وارد سازمان شده ودرآن شاغل شده این

انتظارات,متوجه کارفرما یامدیریت سازمان می گردد.انتظارت افراد بی شمار و متفاوت است ولی برخی از آنها مشترک بوده و به عنوان انتظارت واقعی و قابل قبول شناخته می شوند.این گروه ازتوقعات,انتظارات اساسی نامیده می شوند که عبارت اند از:

۱-تامین ۲-رفتار انسانی ۳-شناسایی شخصیت ۴-کارباارزش ۵-پیشرفت ۶-فرصت برای نشان دادن ابتکار

رهبری و ایجاد رابطه خوب با سایرین

یک سرپرست علاوه بر افراد خود با افراد دیگر نیز روابطی برقرار می کند.ارتباط با سایرین نیز نه تنها کم اهمیت نیست,بلکه این ارتباط به طور غیر مستقیم برروی روابط سرپرست با افرادش نیز اثر می گذارد.در این زمینه برای ایجاد رابطه حسنه با مافوق باید:

مدیر را از وضع کارش مطلع سازید. مدیر را به موقع تشویق نمائید. از تغییراتی که در وضع مدیر موثر است,قبلا آگاهش سازید. از استعداد و قابلیت مدیر به بهترین نحو استفاده نمائید. با مدیر باید طبق خصوصیات فردیش رفتار کنید.

نظارت بر افراد

مدیر به منظور توجه به روابط انسانی و برخورد مناسب با کارکنان باید بر نحوه عملکرد آنان نظارت داشته باشد.امام علی)ع( در

عهد نامه مالک اشتر چنین می آموزد:مبادا که نیکوکار و بدکار در نزد تو یکسان باشند,که آن,رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند و بدکار را به بدی وادار نماید ودرباره هر یک از آنان,آن را عهده دار باش که او برعهده خود گرفت.

چگونه عملکرد را نظارت کنیم

نظارت بر عملکرد شامل مشاهده ملاک ها ونشانه های میزان عملکرد و مقایسه آن با استانداردهای تعریف شده است.

نظارت= قضاوت+مشاهده

قضاوت=مقایسه و مطابقت عملکرد با الزامات استاندارد مورد نظر چگونه یک سرپرست می تواند برعزت نفس کارکنانش بیفزاید؟ برای این کار به عنوان سرپرست باید:

۱-متوجه کاردرست وخوب آنها باشید وبه آن کارها اشاره کنید ۲-به کارکنان خود احساس امنیت خاطر بدهید ۳- با الگو شدن به کارکنانتان درس نظم و ترتیب بدهید ۴- موفقیت آنها,موفقیت شماست ۵-با روی خوش اشتباه های کارکنانتان را ببخشایید ۶- گروه خود را درشمار برندگان در آورید دیدگاه اسلام در مورد کار

  • ارزش عبادت دادن به کار
  • مزمت بیکاری وافراد بیکار
  • در نظر گرفتن شرایط مناسب کاری
  • توجه به دستمزد مناسب

یکی از مسائلی که در تنظیم روابط کاری بسیار موثر است,دستمزد می باشد.در این زمینه باید به نکات زیر توجه کرد:

۱-رضایت طرفین

۲-مبنای مالکیت در اسلام

۳-پرداخت به موقع مزد کارگران

اصول سرپرستی 7

Views: 8

برچسب‌ها:, , ,