زبان بدن و ارتباط چشمی

زبان بدن و ارتباط چشمی
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳
52 بازدید

زبان بدن و ارتباط چشمی نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر     info@mazyarmir.com mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://www.instagram.com/maziyare_mir   اگر میخواهید دو ست همکار و یا مشتریانتان را بهتر بشناسید یا در نخستین دیدار ویژگیهای شخصیتی طرف مقابل را بهتر پیشبینی کنید باید با اصول زبان بدن و بمخصوصا علم زبان بدن و شاخه […]

زبان بدن و ارتباط چشمی

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

 

 

info@mazyarmir.com

mazyarmir.com@gmail.com

https://www.aparat.com/mazyarmir

https://www.aparat.com/zabane_badan

https://www.instagram.com/maziyare_mir

 

اگر میخواهید دو ست همکار و یا مشتریانتان را بهتر بشناسید یا در نخستین دیدار ویژگیهای شخصیتی طرف مقابل را بهتر پیشبینی

کنید باید با اصول زبان بدن و بمخصوصا علم زبان بدن و شاخه شناخت رفتار چشمها به دقت آشنا شوید . در این مقاله کوتاه ما قصد

دارین شما را با ارتباط چشمی بیشتر و بهتر اشنا کنیم.

یادتان باشد هیچ چیز هیچکس هیچ رفتار گفتار و کردار و پنداری آنگونه که به نظر می رسد نیست . برگرفته از کتاب زبان بدن ایرانی

احتمالا این جمله را زیاد شنیدهاید که به راحتی میتوان با چشمها حرف زد و چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند. بهترین دریچه به روح

فردچشمها هستند و از طریق آنها میتوان بسیاری از مفاهیم و احساسات را به فرد مقابل انتقال داد، مفاهیم و احساساتی که هیچگاه

نمیتوان با کلمات به درستی منتقلشان کرد.

 

برای اینکه بتوانید زبان بدن اطرافیانتان را بخوانید اول از همه به چشمان آنها نگاه کنید، هیچ ارتباطی بدون چشمها نمیتواند چندان

موثر باشد (البته ارتباط چشمی را با زل زدن اشتباه نگیرید، همیشه زل زدن به افراد میتواند یک عمل کاملا بیادبانه باشد) در انواع

ارتباطهایتان میتوانید بیشترین چیزها را از چشمها بفهمید پس با اصول خواندن چشمها آشنا شوید.

 

وقتی در دنیای تصاویر غرق است

 

به سمت بالا نگاه کردن

 

معمولا وقتی افراد نگاهشان را به سمت بالا میبرند در حال فکر کردن هستند، بهخصوص زمانهایی که تصویری را در ذهنشان مجسم

میکنند، حتی شاید بتوان گفت این حالت نشان میدهد فرد در ذهنش بهدنبال تصاویر متفاوت میگردد. نگاهکردن از بالا به سمت چپ

نشان میدهد فرد میخواهد یک خاطره را به یاد بیاورد، نگاه به بالا به سمت راست نشان می دهد که فرد میخواهد با قوه تخیل و

تصور خودش تصویری را در ذهنش مجسم کند ( حتی گاهی با این روش میتوان دروغگو را شناخت) البته باید دقت کنید که گاهی

جهت ها ممکن است برعکس باشد اگر در جهت های درست شک دارید، میتوانید او را امتحان کنید.

 

مثلا از او بخواهید که واقعهای را که هر ۲ میدانید به یاد بیاورد یا چیزی را تصور کند. گاهی هم به سمت بالا نگاه کردن میتواند نشان

دهد که فرد کسل شده است و در اطراف به دنبال یک چیز جالب می گردد. زمانی که اعتماد به نفس ندارد

به پایین نگاه کردن

وقتی کسی به پایین نگاه میکند یعنی زمانی که به فرد مقابلش نگاه نمیکند میتواند نشانه مطیع بودن او باشد (در واقع او به شما

میگوید من برایتان تهدیدی نیستم و کاملا به شما احترام میگذارم).

علاوه بر اینکه به پایین نگاه کردن میتواند نشانه مطیع بودن فرد باشد همچنین میتواند نشان دهد که فرد احساس گناه میکند. نگاه

کردن به پایین به سمت چپ میتواند نشان دهد که فرد درحال حرف زدن با خودش است (اگر به لبهایش نگاه کنید شاید حرکت

آهسته آنها را ببینید) نگاه به پایین به سمت راست نشاندهنده این است که درون او پر از احساسات است.

البته در بسیاری از فرهنگها ارتباط چشمی چندان عمل پسندیدهای نیست و بنابراین افراد ترجیح میدهند هنگام صحبتکردن سرشان را

پایین بیندازند تا به این وسیله احترام خودشان را نشان دهند.

وقتی تمایلش را پنهان میکند

کوتاه نگاه کردن

وقتی فردی خیلی اجمالی و زودگذر به چیزی نگاه میکند میتواند تمایل فرد را نشان دهد، مثلا وقتی شما خیلی کوتاه و زودگذر به در

ورودی نگاه میکنید یعنی تمایل دارید زودتر اتاق را ترک کنید. وقتی کسی به شما نگاهی اجمالی و زودگذر میاندازد، نشان میدهد که

تمایل دارد با شما صحبت کند و همچنین چنین نگاهی نشاندهنده نگرانی فرد درباره احساس طرف مقابل است بهخصوص وقتی

حرفی زده که ممکن است او را ناراحت کرده باشد. همچنین این نگاه میتواند نشاندهد که فرد تمایل دارد به چیزی ممنوع نگاهی

طولانی کند.

وقتی حوصله ندارد

غیر مستقیم نگاه کردن

بیشتر اوقات ما به اطرافمان بهصورت مستقیم نگاه میکنیم بنابراین وقتی فردی بهطور غیرمستقیم یا ازگوشه یا… نگاه میکند یکی

میتواند به این نشانه باشد که میخواهد به نوعی از نگاه کردن به روبهرویش فرار کند یا اینکه در مقابلش چیزی وجود دارد که نظرش را

جلب کرده است. اگر فردی فقط لحظهای کوتاه با گوشه چشم به چیزی نگاه کند نشان میدهد فرد حواسش پرت است و بهدنبال

شناسایی اطراف یا چیزی جالب است، البته این نوع نگاه میتواند نشانه رنجش و ناراحتی نیز باشد (مثلا اینکه اصلا علاقهای به شنیدن

حرفهای شما ندارم) نگاه از گوشه سمت چپ میتواند نشان دهد که فرد میخواهد صدای خاصی را به یاد بیاورد، نگاه از گوشه سمت

راست نشان میدهد که فرد میخواهد صدایی را در ذهنش بازسازی کند. البته در افراد مختلف میتواند این حالت برعکس باشد و شما

باید ابتدا فرد را امتحان کنید.

وقتی در حال توطئهچینی است

مدام به چپ و راست نگاه کردن

وقتی چشمان فردی مرتب از یک سمت به سمت دیگر حرکت میکند، میتواند نشاندهنده حیلهگری یا دروغگویی او باشد یعنی او

بهدنبال راه فرار است تا دیگران به هدف او پی نبرند.

همچنین وقتی فردی در حال توطئهچینی است مدام به اطراف نگاه میکند تا مطمئن شود که کسی به او نگاه نمیکند یا گوش نمیدهد.

نگاه توهین آمیز چگونهاست

با دقت نگاه کردن

شاید بارها اتفاق افتاده باشد که با فردی برخورد کردهاید که مدام از بالا به پایین، شما را نگاه میکند، این میتواند کاملا یک عمل

توهین آمیز باشد و نشان دهد فرد موقعیت خودش را بالاتر و مسلطتر میداند. در واقع او بهطور ضمنی میگوید که من بسیار قویتر از

شما هستم، احساسات شما اصلا برایم مهم نیست و…

وقتی فردی به پیشانی طرف مقابل نگاه میکند و نه بهخود او نشاندهنده بیعلاقگی است. همچنین وقتی فردی نگاهش را از روی

چشمانتان منحرف میکند، یعنی میخواهد بفهمد که در ذهن شما چه چیزی میگذرد.

وقتی چشمان فردی مرتب از یک سمت به سمت دیگر حرکت میکند، میتواند نشاندهنده حیلهگری یا دروغگویی او باشد یعنی او

به دنبال راه فرار است تا دیگران به هدف او پی نبرند

نگاههای عشاق

ارتباط چشمی طولانی

وقتی ارتباط چشمی از حد طبیعی طولانیتر شود، میتواند معناهای بسیار متفاوتی را برساند. وقتی ما با تمام وجود و تمرکز کامل به کسی گوش میدهیم ارتباط چشمی طولانی میشود. همچنین ما به افرادی که دوست داریم بیشتر نگاه میکنیم. تا به حال زیاد دیدهاید که عشاق بهمدت طولانی به هم خیره میشوند. همچنین وقتی کسی شما را دوست دارد مدام با نگاه به ۲چشم شما تلاش میکند متوجه شود آیا او را دوست دارید یا نه؟!

یک عمل کاملا طبیعی

قطع نگاه چشمی

یک ارتباط چشمی خیلی طولانی میتواند چندان خوشایند نباشد، بنابراین بیشتر ما هنگام صحبت کردن گاهی نگاه خود را منحرف میکنیم و سپس بازمیگردانیم. قطع یک ارتباط چشمی میتواند نشان دهد که فرد چیزی شنیدهاست که ترجیح میدهد، ارتباط چشمی خود را قطع کند، مثل اینکه توهین شنیده یا احساس کرده است که به نوعی تهدید شده است یا به نوعی رنجیده است. البته خیلی از اوقات فرد ارتباط چشمی خود را فقط به این دلیل قطع میکند که احساس میکند این ارتباط خیلی طولانی شدهاست یا چیزی جدید در اطراف حواس او را پرت کند.

مهمترین بخش ارتباط

ارتباط چشمی برقرار کردن

نگاه کردن به چشمان یک فرد میتواند نشاندهنده چیزهای مختلف باشد از جمله اینکه او را تصدیق میکنید و نسبت به او علاقه دارید یا… و همچنین وقتی به چشمان طرف مقابل نگاه میکنید میتوانید جهت نگاه او را تشخیص دهید و او را بهتر پیشبینی کنید. وقتی کسی به شما چیزی بگوید درحالیکه شما به او نگاه نمیکردید و در اثر آن حرف با او ارتباط چشمی برقرار کنید یعنی او توانستهاست کاملا توجه شما را بهخود معطوف کند.

اگر قصد دارید کسی را متقاعد کنید ارتباط چشمی بسیار مهم است. اگر هنگام صحبت، شما به طرف مقابل نگاه کنید ولی او شما را نگاه نکند احتمالا حواس او جایی دیگر است حتی اگر حرفهای شما را نیز بشنود. اگر قصد دارید نظر کسی را عوض کنید یا او را به چیزی تشویق کنید نخستین قدم برقراری ارتباط چشمی با اوست.

وقتی در حال ارزیابی است

نازک کردن چشمها

وقتی کسی چشمهایش را باریک میکند نشان میدهد که میخواهد چیزی را ارزیابی و بررسی کند. گاهی هم بهدلیل این که چیزی را نادرست شنیده است این کار را میکند. گاهی نیز میتواند نشاندهنده شک داشتن فرد باشد یعنی به عبارتی میگوید من به درستی متوجه نمیشوم این چه معنایی دارد. گاهی نیز وقتی فردی دروغ میگوید، چشمانش را باریک میکند تا دیگران نتوانند مچ او را باز کنند.

اگر راحت نباشد

ارتباط چشمی خیلی کوتاه

وقتی فردی فقط چند لحظه کوتاه ارتباط چشمی برقرار میکند، نشان میدهد که احتمالا چندان راحت نیست و اعتماد به نفس چندانی ندارد. همچنین ممکن است در حال دروغ گفتن بوده و ترس از فاش شدن داشتهباشد.

اگر استرس داشتهباشد

پلک زدن

وقتی پلک میزنید، پلک مانند برفپاککن ماشین چشم شما را تمیز میکند. اما گاهی این پلکزدن بیشتر میشود مثل مواقعی که فرد عمیقا در حال فکر کردن است یا استرس دارد، البته میتواند نشانه دروغ گفتن هم باشد. پلک زدن میتواند نشاندهنده نسبت ۲ فرد نیز باشد، وقتی ۲ نفر بهخوبی با هم ارتباط برقرار کرده باشند با هم پلک میزنند، همچنین وقتی کسی به دقت به شما گوش میدهد زمانی پلک میزند که شما مکث کنید.

تکنیک های فهم زبان بدن دیگران

اگر در مذاکره با طرف مقابل، مشاهده کردید که وی پایش را به زمینمیکوبد

یا مضطرب است

یا میخواهد با یک دندگی حرفش را به کرسی بنشاند

یا میخواهد با این کار، استرسهایش را تخلیه کند

اگر فرد

۱٫ دست به سینه است

۲٫ ناگهان در حین صحبت نگاهش را از شما بر میدارد

۳٫ آهسته پا به زمین میکوبد

۴٫ گه گاه سرش را تکان میدهد

با آن چه میگویید، موافق نیست

هیچ کس به اندازه کسی که نمیخواهد ببیند، نابینا نیست

۱٫ اگر فرد به طور ناگهانی پایش را از روی

پای دیگرش بر میدارد

۲٫ جابجا می شود

۳٫ رو به شما میکند

۴٫ کمی به طرفتان خم می شود

یا قویاً سخنانتان را تایید میکند

یا میخواهد بیشتر در موردسخنانتان بشنود

اگر دست های طرف مقابل از هم باز است، و دستها بر لبه میز تکیه داده شده (در حالت ایستاده یا نشسته)

۱٫ حامل پیام های رسا، مصمم و نیرومند است

۲٫ نشان دهنده آمادگی طرف برای از کوره در رفتن طغیان احساسات است

حالت دست به کمر درحالت ایستاده

۱٫ نشان آمادگی

۲٫ علامت شور و اشتیاق جهت پیگیری هدفی با ارزش

یا یک پرستو، بهار نمی آید

۱٫ نشستن، قرار گرفتن دست روی رانها

۲٫ تمایل تقریبی بدن به سمت جلو

نشان آمادگی و هدفمندی فرد مقابل

مالیدن دست چپ و راست به هم حالت شستن دست ها

۱٫ نشانه انتظار

۲٫ علامت علاقه و دلبستگی به فعالیت مورد نظر

انداختن انگشت میانی بهروی انگشت اشاره

۱٫ امیدواری فرد نسبت به برآورده شدن تقاضاهایش

۲٫ اعلام نزدیکی و صمیمیت

قرار دادن کف دست به روی سینه

۱٫ نشان گر بی ریایی و راستی

۲٫ اعلام صداقت، وفاداری و از خودگذشتگی

نشستن روی صندلی با قرار دادن یک پا به روی دستهصندلی

۱٫ بی تفاوتی به احساسات و نیازهای دیگران

۲٫ نشان دادن برتری و اقتدار

۳٫ نشان دادن نوعی لجاجت و ناسازگاری

نشستن بر عکس روی صندلی و

استفاده از پشتی صندلیبه عنوان تکیه گاه دست ها و حفاظت تنه

۱٫ رفتاری مافوق نسبت به زیر دست

۲٫ القای برتری طلبی و در مواردی تجاوز طلبی

نشستن و قرار دادن پاروی پا؛

آمریکائی ها: مچ یک پاروی زانوی پای دیگر

اروپائیان: ران یک پا، روی ران پای دیگر

۱٫ نشانه رقابت

۲٫ نشانه برقرار بودن بحثی داغ میان طرفین

۳٫ نشانه سرسخت به نظر رسیدن

۴٫ نشانه سرسختی تمام عیار،

در صورت دست به سینه بود

تکان دادن سر یا چشمک زدن، برای یک اسب کور فایدهای ندارد

خاطر کژ را چه شعر من چه نظم ابلهی

کور عین را چه نسناس و چه نقش قندهار

نکته و نظم سنائی نزد نادان دان چنانک

پیش کتر بر بط سرای و نزد کور آئینه دار

بر لبه صندلی

۱٫ نشانه میزان مصمم بودن شخص به انجام عمل

۲٫ نشانه آمادگی اشخاص جهت مصالحه، همکاری،

خریداری، پذیرش توافق و یا عقد انعقاد

نشانه رفتن با انگشت اشاره با استفاده از عینک به عنوان ادامه انگشت اشاره

۱٫ القا تاکید، سرزنش و یا توبیخ به فرد مقابل

۲٫ برانگیختن احتمالی احساس خصومت در طرف مقابل

نکته: انجام این عمل توسط سخنرانان در جمع، به علت نشانه نرفتن فردی خاص، عموماً عوارض بالا را به دنبال نخواهد داشت.

مشتهای گره کرده دروضعیت های مختلف نشانه

۱٫ تاکید فراوان

۲٫ ادعاهای بسیار

۳٫ عزمی خشم آلود

۴٫ تصمیمی عاجزانه

۵٫ نشانه اعتراض و مقاومت

قفل شدن انگشتان دست هادر هم

۱٫ نشانه نامطمئن بودن افراد

۲٫ نشان نیاز شدید به قوت قلب و اطمینان خاطر

در صورت فشرده کردن دست ها در هم

۱٫ عصبیت و هیجان زدگی طرف مقابل

۲٫ نشان گر بدگمانی و سوءظن زیر دست، نسبت به مافوق

آدم ها نسبت به معایب خودشان کورند

قرار دادن دست به روی دهان، به هنگام صحبت کردن

۱٫ نشانه سرگشتگی و حیرت

۲٫ احساس پشیمانی فرد نسبت به سخنی که گفته است

۳٫ نشانه عدم اعتماد به نفس

۴٫ نشانه احتمالی عدم صداقت کافی در گفتار

تکیه دادن و قفل کردندست ها در پشت سر

۱٫ نشانه برتری طلبی و سلطه جویی، از خود راضی بودن

۲٫ القای تحلیل و ارزیابی مقتدرانه نسبت به صحبت های طرف مقابل

قرار دادن پا به روی یک شی

القای حاکمیت یا مالکیت نسبت به آن

قرار دادن کف نوک انگشتان دست چپ و راست به روی هم (مناره سازی)

۱٫ نشان گر اطمینان

۲٫ گاهی نشانه تکبر، فضل فروشی خودبینی

۳٫ گاهی نشانه حالت دفاعی طرف مقابل

نکته : هر چه دست در حین مناره سزی دستان فرد بالاتر باشد نشانه این است که فرد برای خودش، اهمیت بیشتری قایل است.

قرار دادن کف دست در پشت گردن

یا مرتب کردن موهای پشت

۱٫ اعلام نوعی حالت دفاعی توام با سرکوب

۲٫ حالتی نظیر هنگامی که به خود میگوییم: فلانی موی دماغم شده یا بلای جانم شده

تماشاچی، مسلط بر همه بازی است

برداشتن آهسته و تعمدی عینک، به منظور تمیز کردن شیشه آن یا

برداشتن عینک از روی چشم قرار دادن دسته آن در دهان

ایجاد مهلت و تاخیر زمانی جهت، مرور موقعیت فعلی

تمایل به طرح سؤال یا درخواست توضیح بیشتر

فشار دادن بینی با انگشتان دست، به همراه بستن چشم ها، تمایل سر به پایین

۱٫ نشانه اشتغال فکری شدید

۲٫ احتمال نگرانی در مورد تصمیمی که میبایست گرفت

۳٫ اعلان نوعی کشمکش درونی

قرار دادن دست روی دهان

۱٫ نشانه مخالفت عمیق، توام با پنهان کردن احساسات و نیات

۲٫ اعلام نوعی بدگمانی، بلاتکلیفی و شک و تردید

دست زدن به بینی،

یا مالیدن آن با انگشت

نشانه عدم پذیرش و گفتن [نه]

نشانه شک و تردید

مالیدن پشت گوش یا کنار گوش با انگشت اشاره

نشانه سبک و سنگین کردن یک موضوع

کم آموختن، چیز خطرناکی است

مالیدن چشم

نشانه شک و تردید

دستان گشاده و باز، به همراه بالا انداختن شانهها

نشانه خلوص نیت و صمیمیت

باز کردن دکمههای کت، درآوردن کت از تن و به دنبال آن برداشتن پاها از روی هم، کشیدن خود به لبه صندلی + نزدیک کردن خود به میزی که ما بین طرفین مذاکره قرار دارد

نشانه افزایش احتمال رسیدن به نوعی توافق

حالت دست به سینهایستادن

دست به سینه با مشت گره گرده

اعلام آمادگی جهت دفاع از عقاید یا مواضع خود

نشانه تقویت و تشدید حالت دفاعی

اشارات دست به روی گونه

مشت روی گونه، انگشت سبابه روی شقیقه

نشانه حالت تفکر و ارزیابی

پلنگ نمی تواند خال های بدنش را تغییر دهد

کف دست زیر چانه

انگشت اشاره روی گونه

انگشت شست در امتداد فک

نشانه ارزیابی انتقادی

پایین آوردن عینک تا نوک بینی، و نگاه از بالای عینک

احساس زیر ذره بین قرار گرفتن طرف مقابل و کوچک و حقیر شمرده شدن

تحریک عکس العمل های منفی در دیگران

حالت دست به سینهایستادن

دست به سینه با مشت گره گرده

اعلام آمادگی جهت دفاع از عقاید یا مواضع خود

نشانه تقویت و تشدید حالت دفاعی

گاهی نشان میدهد که باد از کدام سو می وزد

تفاوت دست دادن در بسیاری از فرهنگ ها

آلمانی ها: فقط یک بار با هم دست می دهند.

فرانسوی ها: هم در لحظه ورود و هم حین خروج با هم دست می دهند

برخی آفریقاییها: پس از هر بار دست دادن به نشانه رهایی و آزادی، بشکن می زنند

کف دستان عرق کرده

احتمال دلهره و یا نوعی هیجان غیرعادی

سست و شل دست دادن

القای سردی و بی علاقگی

نوعی کنترل قدرت و نیروی فردی در ورزشکاران

نوعی مراقبت از دستان در هنرمندان چیره دست یا جراحان

دست دادن سیاستمداران

گرفتن دست فرد مقابل در دست راست

قرار دادن دست چپ به روی آن

قدرت و استحکام یک زنجیر در ضعیف ترین حلقه آن سنجیده میشود

پیام های حاصل از نوع راه رفتن

راه رفتن با شتاب + تاب دادن آزادانه دستان

نشانه هدفمندی

دنبال کردن بلادرنگ مقاصد خود

راه رفتن با قرار دادندستان در جیب حتی در هوای گرم

پنهان کاری

روحیه منتقدانه داشتن

تمایل به سرکوفت زدن

احساس سرخوردگی و افسردگی

پروا مکن از ماری که زیر علف ها خزیده است

هر بیشه گمان مبر که خالی است

شاید پلنگ خفته باشد

راه رفتن با قرار دادندستها بر کمر

تمایل به رسیدن به هدف در کمترین زمان و طی کوتاه ترین مسافت

نشانه پر انرژی بودن

حال را دریاب!

راه رفتن با

۱٫ قفل کردن دست ها در پشت کمر

۲٫ سر رو به پایین

۳٫ به آرامی گام برداشتن

۴٫ توقف جهت وارسی کاغذپارهای روی زمین

۵٫ توقف جهت مشاهده برخورد سنگ یا شیئی به پا

نشانه داشتن مشغله فکری و تمایل به بررسی موضوع مورد نظر از هر جهت

راه رفتن با

۱٫ بالا نگه داشتن سر

۲٫ تاب دادن دست ها

۳٫ قدم برداشتن خشک و سخت

افراد از خود راضی

اشخاص تا حدودی متشخص

پیام های حاصل از نوع نگاه و لبخند

نگاه خیره، خیره افراد(گاهی گشادی مردمک)

هنگامی که سؤالات شما باعث ناراحتی یا احساس گناه در آنان شود

هنگامی که احساس میکنند مورد بازخواست قرار گرفتهاند

اجتناب از ارتباط چشمییا به حداقل رساندن آن

نشانه کمروئی، خجالت، ضعف اعتماد به نفس یا نشانه صداقت، صمیمت و فداکاری

نگاه زیر چشمی یا نگاه دزدانه

فرد میخواهد ببیند ولی دیده نشود

پائین آوردن پلکها جهت تمرکز به موضوع مورد نظر، نه برای پوشاندن چشم ها

نگاه هنرمندان به آثار در حال تکمیل خود

عرضه نوعی از خود گذشتگی

ابروان برافراشته

ناباوری

حسادت

یک وری یا مورب نگاه کردن

(زاویه ۴۵ درجه بدن به سمت شما)

نشانه شک و تردید

نشانه عدم پذیرش

لبخند ساده، بدون هویدا شدن دندان ها

لبخند نظاره گران ماجرا

لبخندی که دندانهای بالایی هویدا میشود و ارتباط چشمی بین افراد برقرار میگردد

نشانه سلام، تهنیت گویی، خوشامدگویی

لبخندی که دندانهای بالائی هویدا میشود

لب پائینی به طرف دندان ها کشیده میشود

فرد نسبت به طرف مقابل، نوعی احساس حقارت دارد

در هر مزاحی حقایقی نهفته است

در هم کشیدن شدن ابروها، لرزش خفیف لب ها، اندکی تمایل لبها به جلو، پیدا نبودن دندان ها، تمایل سر و چانه به طرف جلو، افزایش خیرگی چشمان

ایجاد خشم یا حالت ستیزه جویانه در طرف مقابل

شوک، شلی عضلات و کاملاً باز ماندن دهان فرو افتادن چانه

هول و هراس یا

شگفتی و حیرت فراوان

هیچ دودی بدون آتش نیست

اگر طرفین در بیش از ۶۰% زمان گفتگو، به یکدیگر نگاه میکنند

۱٫ علاقه طرفین به یکدیگر بیش از علاقه آنان به موضوع مورد مذاکره است.

۲٫ یا افراد با هم دشمنی دارند و آماده جنگ و ستیز هستند

نکته : در ارتباط طبیعی افراد، بین ۶۰- ۳۰ % زمان گفتگو را به نگاه به یکدیگر اختصاص میدهد

اگر چشم های طرف مقابل رو به پایین باشد، ولی صورتش به طرف شما باشد

ممکن است به بن بست رسیده باشد

اگر لب های طرف مقابل از هم جدا باشد

لبخند مصنوعی نزده باشد

چانه فرد رو به جلو باشد

فرد با دقت مشغول شنیدنحرفهای شماست

اگر برای چند ثانیه در چشمانتان نظر می دوزد

لبخندی یک طرفه بر لب دارد

مشغول سبک و سنگین کردنپیشنهادات شماست

اگر سرش را هم سطح سر شما نگاه داشته است

بگونه ای طبیعی لبخند می زند ظاهری مشتاق دارد

با پیشنهادات شما، توافقات زیادی دارد.

Views: 24

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,