سوالات آموزش مذاکره 1381دکتر مازیار میر

سوالات آموزش مذاکره 1381دکتر مازیار میر
مارس 2, 2024
8 بازدید

سوالات آموزش مذاکره 1381دکتر مازیار میر سوالات آموزش مذاکره 1381 سوالات آموزش مذاکره             سوالات بازاریابان نمایندگی شرکت پخش دارو نام و نام خانوادگی ۱-برای برون رفت از بن بست در مذاکرات تجاری چه روشهایی را پیشنهاد می کنید؟ ۲- ۸ تاکتیک‌ خدعه‌ آمیز در مذاکره را نام برده و […]

سوالات آموزش مذاکره 1381دکتر مازیار میر

سوالات آموزش مذاکره 1381

سوالات آموزش مذاکره

 

 

        سوالات بازاریابان نمایندگی شرکت پخش دارو

نام و نام خانوادگی

۱-برای برون رفت از بن بست در مذاکرات تجاری چه روشهایی را پیشنهاد می کنید؟

۲- ۸ تاکتیک‌ خدعه‌ آمیز در مذاکره را نام برده و یک مورد را با ذکر خنثی سازی توضیح دهید.

۳-چهاررکن اصلی مذاکره در بازاریابی را شرح دهید.

۴- دلایل مهم برنامه‌ ریزی مذاکرات بازاریابی را بهمراه یک چک لیست کامل اراءه فرمائید.

۵-از ۲۴ مرحله اصلی مذاکره ۶ مورد رانام ببرید کدام مرحله مهمتر است و چرا؟

۶- شروع مذاکره حرفه ای با سی دستور العمل آغاز می شود ۵ مورد انرا نام ببرید.

۷-روشهای مذاکرات بازاریابی را نام برده دو مورد را شرح دهید.

۸- خصوصیات یک مذاکره‌کننده حرفه ای را بیان نمائید (۴مورد)

۹- نکات مهم در مذاکرات بازاریابی را شرح دهید حداقل دو مورد

۱۰-مراحلی تخصصی تمام کردن مذاکره را نام برده حداقل ۴ مورد و یک مورد را با دلایل آن شرح دهید.

 

=======================================

حداقل چند استراتژی برای یک مذاکره حرفه ای داشته باشیم

الف.۱

ب۰ ۲

د۰ ۳

ج.  10

کدام یک از گزینه ھای زیر نکات قابل توجه در مورد راز داری است؟
الف-لازم نیست به ھر سوالی پاسخ دھید.
ب- موردی را که نباید جواب دھید بھ گونھ ای جواب دھید که جواب نداده باشید
ج-در موقعی که مجبور ھستید جواب دھید،سوال را دور بزنید.
د-ھمه موارد

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره 

کدام گزینه زیر به قانون زرین یا طلایی معروف است؟
الف-احترام متقابل

ب-اعتماد
ج-صداقت

د-حفظ آرامش

دلیل اهمیت وجود استاندارد های حقوقی در مذاکره چیست؟
الف-پیش رفتن بر مدار استانداردها ب-استنادی برای حل اختلاف طرفین
ج-مبنایی برای مراجع قانونی حل اختلاف د-همه موارد

افرادی که هدف انها خدمت به جامعه و حفظ حکومت است؟کدام گزینه زیر را در بر می گیرد؟
الف-شخصیت حقیقی ب- شخصیت حقوقی عمومی ج-شخصیت حقوقی خصوصی د-شخصیت عمومی

نمونه سوالات 

تفاوت بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی خصوصی چیست؟
الف-در نحوه رشد ب-لزوم ثبت ج-اهداف آنها د-نحوه شکل گیری

در مذاکرات ابتدایی بهترین کار برای نظارت بر مذاکره چیست؟
الف-خود شخص مذاکره کننده مسئول حقوقی هم هست ب-در هر حال باید از یک نفر آگاه به مسائل حقوقی کمک گرفت
ج-استفاده از مشاور حقوقی د-استفاده از شخص ثالث که تسلط حقوقی دارد

حکم مذاکره کننده قرارداد آینده را انتخاب کند و بدون قصد انعقاد قرارداد با دیگران نیز گفت و گو را ادامه دهد،چیست؟
الف-مسئول شناخته می شود ب-مسئول شناخته نشده و مقصر است
ج-اگر با حسن نیت باشد مقصر نیست د-مسئول شناخته شده و مقصر است

مازیار میر

Visits: 0

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,