سوالات اصول سر پرستی برای شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران

سوالات اصول سر پرستی برای شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳
57 بازدید

سوالات اصول سر پرستی برای شرکت راه اهن ۱- از دیدگاه ” نیکلو ماکیاولی”مهم ترین هدف هر سازمان کدام است؟ الف – افزایش بازدهی                                    ب – حفظ نیرو انسانی * حفظ و بقای سازمان ها                              د – مقدس شدن پیشه ها […]

سوالات اصول سر پرستی برای شرکت راه اهن

۱- از دیدگاه ” نیکلو ماکیاولی”مهم ترین هدف هر سازمان کدام است؟

الف – افزایش بازدهی                                    ب – حفظ نیرو انسانی

* حفظ و بقای سازمان ها                              د – مقدس شدن پیشه ها

۲- دومین سیستم تولید در غرب کدام گزینه است؟

الف – سیستم خانوادگی                                          ب- سیستم کارگاهها

ج – سیستم سرمایه بر                                  *د – سیستم کارگران خانگی

۳- بیشترین شهرت ” فردریک تیلور” در چیست؟

الف – جامعیت مدیریت                                          ب- طرح روابط انسانی

 ج- توجه به انگیزه ها                                   *تعیین زمان برای انجام کارهای مهم

۴- ” التون مایو ” کدام مکتب مدیریتی را بنیان نهاد؟

* مکتب بررسی رفتار( روابط انسانی)                  ب- مکتب اصول علمی

 ج – مکتب اقتضایی                                   د- مکتب کلاسیک

۵- ” مسابقات” شامل کدام یک از تکنیکهای روابط عمومی است؟

*- ارتباطات خاص    ب- ارتباطات شفاهی    ج – ارتباطات نوشتاری  د-  هیچکدام

۶- دسته بندی کردن و تیپ درست کردن شامل کدام تکنیک تبلیعاتی است؟

الف- دست چین کردن واقعیتها                        *- استفاده از احکام کلی

 ج- نیاز به اثبات ندارد                                    د- گواهان نیرومند

۷- سانسور در کدام تکنیک تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد

*- دست چین کردن اطلاعات    ب- جابجاکردن کلمات  ج- تکرار و تکرار  د- دروغ محض

۸- آئین نامه سوگند کهن توسط چه موسسه ای تدوین و تهییه شد؟

*- موسسات روابط عمومی انگلستان      ب- انجمن روابط عمومی ایران

ج- انجمن روابط عمومی امریکا                    د-هیچکدام

۹- معمولا به دو علت به مطلب دیگران گوش می دهیم ،آنها کدامند؟

الف- کسب اطلاع                                                ب- سرگرمی و تفریح

ج- دادن شانش اظهار عقیده به دیگران                     *- الف وج

۱۰- کدام گزینه از ویژگیهای ” رفتار برانگیخته ” نیست؟

الف- برخاسته از یک احساس نیاز درونی است     ب- دراری دوام نسبی است

*- تصادفی و کوتاه مدت است        د- درجهت رسیدن به یک هدف معین است

۱۱- ارتباطات از نگاه اصول مدیریتی به چند دسته تقسیم میشود؟

*- دو دسته ارتباطات کلامی و غیر کلامی    ب- سه دسته      ج- چهار دسته        د- هیچکدام

۱۲- کدام گزینه از سلسله نیازهای موجود در “هرم مازلو” می باشد؟

الف- نیازهای خود                                              ب- میل به نظم

*- نیاز به خودیابی                                      د- نیاز به استقلال و آزادی

۱۳- براساس دیدگاه “هرزبرگ” کدام گزینه از عوامل خشنود کننده افراد در سازمانها نیست؟

الف- رشد فردی         *- حقوق               ج- مسئولیت              د- کسب مو فقیت

۱۴- کدام گزینه از عوامل بهداشتی و محیطی مورد شناسایی “هرزبرگ” است؟

الف- زندگی شخصی       ب- شناخت از طرف دیگران        ج- توسعه و پیشرفت شغلی        *- ماهیت کار

۱۵- برای ایجاد اشتیاق و میل به انجام وظیفه در کارکنان از کدام شیوه استفاده می شود؟

الف- افزایش معلومات کارکنان                               ب- ارضای نیازهای صرفا مادی

 ج- دادن اطلاعات در باره موسسه و کار                          * – الف و ج

۱۶- موسسات کدام اطلاعات را نباید برای کارکنان منتشر کنند؟

الف- امکانات سازمان                                           ب- هدفهای موسسه

*-  محتویات” همه” پرونده ها                                د- روش موسسه

۱۷- ارتباطات …؟

الف- هدف است      *- وسیله است       ج – هدف و وسیله است     د- هیچکدام

۱۸- کدام گزینه درنحوه ارائه اطلاعات قابل فهم قرار نمی گیرد؟

*- استفاده از افعال مجهول           ب- استفاده از تصاویر و جداول

 ج- اهمیت دادن به علائق بشری      د- استفاده از سبک ساده گفتاری و نوشتاری

۱۹- تبادل عقیده از روی برنامه در میان گروهی معین چه نامیده می شود؟

الف- جلسه          ب- کنفرانس                     ج- نمایشگاه              *-  سمینار

۲۰- کدام گزینه از نکات اساسی در برگزاری جلسات نیست؟

الف- مشخص بودن رئیس جلسه              ب- مشحص بودن هدف و مقصد جلسه

*- سخنرانی مفصل و طولانی                  د- زمان جلسه کمتر از ۲ساعت باشد

۲۱- موسسات معمولا نشریات خود را با انتشار چه چیزی آغاز می کنند ؟

الف- بولتن              ب- پوستر             *-  نشریه داخلی           د- نشریه رسمی

۲۲- کدام یک از روشهای توزیع نشریات سازمانی نمی باشد؟

*- توزیع در دکه های روزنامه فروشی             ب- توزیع بهمراه فیش حقوق

ج- فرستادن نشریات به آدرس کارکنان                د- توزیع در پایان کار روزانه

۲۴- کدام گزینه از مزایای ارتباط مدیران با کارکنان نمی باشد؟

الف- بهبود ارتباطات عمودی                            ب- مشخص شدن کاستیهای اطلاعاتی کارکنان و ارائه آن

*- افزایش هزینه های اداری در عمل به پیشنهادات     د- خوشایند شدن محیط برای پرسنل

۲۵- در تماس مستقیم مدیران با کارکنان کدام گزینه در اولویت قرار دارد؟

الف- خوب حرف زدن  *- خوب گوش دادن   ج- کلیشه ای صحبت کردن    د- ساکت نشستن

۲۶- چه هنگام نیروهای انسانی در سازمان از پیشنهاد گریزانند؟

الف- عدم تشویق پیشنهاد دهنده            ب- بایگانی کردن و عمل نکردن به پیشنهاد

ج- رد کردن پیشنهاد بدون بررسی لازم            * – همه گزینه ها صحیح است

    ۲۷- مدیران عملیات چه کسانی هستند؟

*- مدیرانی که در عملیات روزمره مستقیما دخالت دارند          ب- مدیرانی که بالاتر از سرپرستان قرار دارند

ج- مدیرانی که پس از هیئت مدیره قرار می گیرند                    د- هیچکدام

     ۲۸- کدام گزینه از تکنیکهای ارتباط با مدیران محسوب نمی شود؟

الف- کنفرانس و جلسه                                    * ب- همه موارد

ج- نشریه برای مدیران                                           د- کتابچه های راهنمایی مدیران

۲۹- کدام گزینه از اصول کلی ارائه برنامه های ارتباطی در سازمان نیست؟

الف- وجود اعتماد متقابل                                *- استفاده از یک تکنیک واحد

 ج-  عمل مهم تر از حرف است                       د- ایجاد ارتباط خوب و منظم

۳۰ – کدام گزینه از روشهای ارائه برنامه های ارتباطی نیست؟

الف- عرضه کردن تدریجی برنامه های سنگین        ب- تکرار به موقع اطلاعات  ضروری و مهم

*- استفاده از جریان ” یک طرفه” ارتباطی            د- توجه به تمام مرتبه و سطوح سازمان یددر جریان ارتباط

   ۳۱-  بروکراسی در” لغت ” به چه معنی است؟

…. دیوانسالاری                             …. کاغذ بازی

…. مردم سالاری                          *حکومت دفتری

۳۲- کدام یک از اجزای اصلی سازمان است؟

….هدف،تقیید به مکان و زمان       …. سلسله مراتب اداری

….شایسته سالاری                    *همه گزینه ها

۳۳- کدام گزینه در طبقه بندی سازمانهای “بلاو اسکات” قرار نمی گیرد؟

*سازمانهای غیر رسمی            …. سازمانهای تجاری

…. سازمانهای خدماتی                 …. سازمانهای رفاه عمومی

۳۴- کدام یک از ویژگیهای “بروکراسی وبر”  نیست؟

….سیستم ضبط و ثبت                     ….تمرکز اختیارات

* شخصیت دیوانسالارانه                 …. تقسیم کار

۳۵- مدیریت فراگرد برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت و کنترل فعالیتهای اعضای سازمان واستفاده از همه ……. برای دست یابی به هدفهای سازمان است.

…… کارکنان                        …… منابع انسانی

…… منابع مادی                       *منابع سازمانی

۳۶- اولین دانشکده مدیریت در جهان توسط چه موسسه ای تاسیس شد؟

…… دانشگاه هاروارد                   * کمیسیون خدمات کشوری آمریکا

…….دانشگاه کالیفرنیای جنوبی       ….. دانشگاه علوم اداری و مدیریت بازرگانی

۳۷- براساس مدل” گیلولیک” کدام یک از وظایف مدیریت نیست؟

*کنترل     …… بودجه بندی     ….. کارگزینی    ….. سازماندهی

۳۸- روابط عمومی ،زاییده کدام سبک مدیریت است؟

…. کلاسیک    ….. سیستمها  ….. مدیریت علمی             *روابط انسانی

۳۹- کدام یک از اجزای اصلی سیستمها محسوب نمی شود؟

*کنترل             ….. فرایند       …… داده         ….. تعادل

۴۰- ” تعادل ” در سیستم بوسیله چه عاملی برقرار می شود؟

…… عملیات        …..  بازرسی       *بازخورد    ….. کنترل

مازیار میر

سوالات اصول سر پرستی برای شرکت راه اهن

Views: 7

برچسب‌ها:, , , , ,