عوامل مهم دراستقرار نظام پیشنهادها

عوامل مهم دراستقرار نظام پیشنهادها
فروردین 30, 1403
29 بازدید

عوامل مهم دراستقرار نظام پیشنهادها استقرار نظام پیشنهادها نظام پیشنهادها مازیارمیرعوامل مأموریت‌های نوعی سازمان را همواره مدنظر داشته باشیم. هر پیشنهاد می‌بایست راه‌کاری اجرائی نیز برای اجرای آن داشته باشد. فرایند اخذ و بررسی و ارزشیابی پیشنهاد می‌بایست ساده باشد ضمن آنکه بیانگر ارزش و سود هر پیشنهاد نیز هست. این دو عامل بر اجرای […]

عوامل مهم دراستقرار نظام پیشنهادها

استقرار نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها

مازیارمیرعوامل

مأموریت‌های نوعی سازمان را همواره مدنظر داشته باشیم.

هر پیشنهاد می‌بایست راه‌کاری اجرائی نیز برای اجرای آن داشته باشد. فرایند اخذ و بررسی و ارزشیابی پیشنهاد می‌بایست ساده باشد ضمن آنکه بیانگر ارزش و سود هر پیشنهاد نیز هست. این دو عامل بر اجرای پیشنهادها و استراتژی‌های تخمین هزینه نیز مؤثر خواهد بود. خطوط هوائی آمریکا به عنوان یک نظام ناظر بر افزایش مشارکت کارکنان در برنامه “عقیده در عمل” به این هم بیش از پیش توجه داشته است. ناظران آموزشهای یک روزه برای کار با دیگران و تشویق ایده‌ها برای صرفه‌جوئی بیشتر را فرا می‌گیرند.

نظارت بر حسن اجرای نظام پیشنهادها

استراتژی دیگری که می‌بایست در سازمان اجرای گردد نظارت بر حسن اجرای این نظام و چشم‌اندازهای آتی این نظام است

بازنگری سالیانه از برنامه‌های نظام پیشنهادها

مروری بر فرایند نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و میزان اثر بخشی آن نظام اداری برای درک و شناخت بیشتر از نظام پیشنهادها نتایج این برنامه‌ها را برای کلیه کارکنان ارسال می‌دارند. یک برنامه مشارکت کارکنان روشی برای صرفه‌جوئی در هزینه‌ها، بهبود بهره‌وری و افزایش کارآئی است اگر بخوبی اجرا شود. سازمانهای هوشمند امروز به این نتیجه رسیده‌اند که هر چیزی می‌تواند بهبود یابد و هر شخص می‌تواند عقاید و نظام سازمانی را بهبود دهد.

پاداش پیشنهادها

پاداش پیشنهادها ۱۰ الی ۲۰% از محل صرفه‌جوئی‌های ناشی از ارائه پیشنهاد خواهد بود. کارکنان از اینکه ببینند اعضای بلند مرتبه و مدیران سازمان از آنها تشکر خواهند کرد بسیار راضی خواهند شد. و از اینکه ببینند تجارت کاری‌شان در هدفهای شرکت و بازاریابی شرکت به کار گرفته می‌شود و آنها نیز می‌توانند از تجارب سایر شرکتهای بهره‌گیری نمایند لذت خواهند برد.

نقش فعال واحد ارتباطات و روابط عمومی سازمان

نصب پیشنهادهای موفق و اجرائی بر روی تابلوهای استقرار یافته ر محل‌های مختلف و تحریک کارکنان به فکر و بحث و مذاکره نیز نقش اساسی در موفقیت اجرای نظام پیشنهادها دارد. دفاع از نیاز سازمان به بهبود و تحول و اطمینان دادن به کارکنان که رقابت‌های آنان دلیلی بر بهبود سازمان و افزایش ارزش سازمان شان خواهد بود نیز در این نظام خیلی مهم است.

چارچوب زمان‌بندی

کارکنان مایل‌اند که بدانند که پیشنهادهایشان تا چه حد در محیط کارشان مؤثر است. با مروری سریع بر پیشنهادهای اجرا شده در حقیقت مدیریت نیز می‌تواند برای آینده سازمان خود برنامه‌ریزی شده داشته باشد و پیام قوی برای آینده نظام پیشنهادها داشته باشد.

کاهش ترس مدیران از مشارکت کارکنان

بطور تاریخی، مدیرانی بوده‌اند که اعتقاد چندانی به موفقیت‌آمیز بودن این طرحها نداشته‌اند و کارکنانی نیز بوده‌اند که معتقد بودند فکر و پیشنهاد آنان توسط سایرین دزدیده می‌شود. برنامه مشارکت کارکنان می‌تواند به کارکنان این نوید را دهد که هدف این نظام ایجاد فرصت‌های رقابتی در میان آنان است.

حمایت مدیریت عالی سازمان

داشتن یک منشور نوشته شده توسط مدیریت عالی سازمان مبتنی بر اعتقاد و ایمان وی به اجرای این نظام از ضروریات اصلی موفقیت اجرای طرح است.

هر فرد و هر کارمندی در سازمان می‌بایست این اعتقاد کامل را داشته باشد که مدیریت رده بالای سازمان حمایت کامل از استقرار این نظام را در سرلوحه کار خودش قرار داده است و دو مفهوم مشارکت کارکنان و درگیری کاری بیشتر آنان در محیط کار ابزار اساس موفقیت سازمانی است.

مدیریت اجرائی استقرار نظام پیشنهادها

وجود فردی به عنوان مدیریت اجرائی برنامه نه آنکه پیشنهادها را صرفاً رد نماید بلکه فردی که به عنوان حلقه واسط بین مدیریت و کارکنان باشد در موفقیت اجرای این نظام نقش اساسی دارد. بهبود و تسریع در فرایند پاسخ به پیشنهادها و وجود فردی که بتواند موجبات درگیری و مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان را فراهم نماید از اصول اساسی استقرار این نظام است

اجرای برنامه برای کارکنان، مشتریان، توزیع کنندگان

اجرای برنامه پیشنهادها می‌بایست در تمام سطوح اعم از کارکنان، مشتریان، و توزیع کنندگان صورت گیرد.

گروه مشاوران نظام پذیرش و بررسی و پیشنهادها.

یک کمیته ارزشیابی چند وظیفه‌ای برای ارزیابی پیشنهادها در سازمان تشکیل گردد. حتماً قبل از اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می‌بایست آموزشهای مناسب را راه‌اندازی نمائید. هر چقدر تلاشهای مرتبط با مشاوره بیشتر باشد میزان انتقادپذیری این نظام نیز با شدت کمتری همراه خواهد بود. جابجائی سالانه اعضای گروه مشورتی موجب ایجاد انگیزه و انرژی بیشتری در این کمیته می‌گردد.

مازیارمیر

عوامل مهم دراستقرار نظام پیشنهادها

Views: 9

برچسب‌ها:,