قانون پاولی قانون ارتعاش نوشته مازیارمیر

قانون پاولی قانون ارتعاش نوشته مازیارمیر
تیر ۲۳, ۱۴۰۲
39 بازدید

قانون پاولی قانون ارتعاش قاون پاولی   حتما در مورد ارتعاش چیزهای زیادی خوانده اید برخی افراد بیسواد و سطحی هم با دستمایه جذب و تکیه بر داستانک پردازی های عوام فریبانه و عوام پسندانه با قصه سرایی ها دست به خالی کردن جیب خلق الله می زنند . اما در این مقاله کوتاه قصد […]

قانون پاولی قانون ارتعاش

قاون پاولی

 

داستانک پردازی های عوام فریبانه و عوام پسندانه با قصه سرایی ها دست به خالی کردن جیب خلق الله می زنند
. اما در این مقاله کوتاه قصد دارم به قانون جذب مستند بر قانون ولفگانگ پاولی و واقعیت آن با شما سخن بگویم.
یادتان باشد قانون ارتعاش هیچ ربطی به ارتعاش و جذب و کائنات یاوه سران اینستاگرامی نداشته و ندارد.
ﭘﺎﻭﻟﯽ برنده جایزه نوبل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
  ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ هیچ الکترونی  ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎن نبوده و نیست شاید باید گفت چیز
شبیه اثرنگشتان دست نسل بشر در سرتاسر گیتی
——————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————-
این دانشمند و برنده جایزه صلح نوبل مثالی کاربردی ارائه می کند ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾد
یک ﺳﯿب ﺭﺍ انتخاب کنید و ار ﻣﯿﺎﻥ هزاران ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭن ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ فرمائید. و ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ
: ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ  ﻃﻮﻻﻧﯽ خواهد بود. اما عدد۲۵ را انتخاب می کنیم،
\"بهترین
ﭘﺎﻭﻟﯽ اثبات مینماید که در هیچ جای کره زمین و ﺣﺘﯽ ﺩﺭ هیچ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ , ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ
ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﺶ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍم ۲۵ باشد‌.
 اما نکته بسیار هیجان انگیز تر اینجا است که ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ , ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ , ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ۲۷ ارتقا می دهد.
به نظر می رسد که ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ۲۷ ﺑﻮﺩﻩ , ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮاتی شدید ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
باید آذعان نمود که ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ , ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ کاملا و بصورت اساسی دگرگون خواهد نمود و
جهان هستی پیوسته آبستن تغییر یا تغییرات گسترده است.
این دانشمند ﺑﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ همین موضوع توانست به ﺟﺎﯾﺰﻩ بزرگ و معتیر ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ دست پیدا کند .
او معتقد است که الکترونها  ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎشات کاملا متمایز و منحصر بفردی هستند که در بسیاری از موارد ما شناخته هستند.
\"بهترین
با این توضیحات کاملا واضح است که هر چیزی در عالم هستی ﻭﺍﺟﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﮐﻮﭼﮏ , ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ باید انتظار داشت که همانطور که با برق انداختن سیب عدد کوانتوم
های سیب تغییر کند با در آغوش کشیدن پدر و مادر و یا همسر و یا کودک دلبندمان و بوسیدن آنان
یا بخشش آنها یا حتی با دعوا کردن با تمامی آنها ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩر حال مخابره سلسله ﺩﺳﺘﻮﺭات ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ به کل کائنات
هستیم.
ﻫﺮ تفکر هرجقدر ساده و کوچک ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ و فکر ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ , ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ساطع نموده یا به عبارت ساده
تر  ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮات گسترده ای می نماید.
——————————————————————————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————————————————————
تفکرات و ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ های ما ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣواد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧگذاشته بلکه دایره تاثیر آن بسیار گسترده تر از آن خواهد بود که ما تصور می نمائیم.
 برای مثال پس از فوت پدرم دو دهه قبل به شدت غم و اندوه قلب مرا فرا گرفت زمین و زمان نزد من سیاه شد
ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﺮﺍ از ما انداخت و انقدر ﻏﻤﮕﯿﻦ شدم که می خواستم دست به کارهای بسیار بدی بزنم.
 و شاید باید بگویم ابن ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ مغز و روح ﻣﻦ بوقوع پیوست.
به جای غم و اندوه با مرور علایق و خاطرات خوب و مخصوصا مرور این مطلب که  وح رفتگان با غم و اندوه ما بیشتر در عذاب
خواهند بود و کمکی هم به مسائل آتی نخواهیم کرد شاید نگرش ما به بسیاری از مطالب کاملا عوض خواهد شد آری کاملا عوض
خواهد شد.
یا در مثال دیگر ی در زندگی شخصی خودم وقتی به بسیاری از زنان و مردان اطراف خود محبت نموده و به اصطلاح عسل دهانشان
می ءذارم و آنها گاز می گیرند دیگر اصلا ناراحت نمی شوم حتی در مورد ان فکر تم نمی کنم و دیگر هرگز حتی ذره ای ﻧﺎﺍﻣﯿﺪی به مغز
جانم راه نمی دهم چرا که : اولا ﭼﻮﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ حس و انرژی را از راه یا فرد دیگری به صورت تصاعدی حتی طبقه و رویه دیگر  کاملا
مطمئنم که دریافت می کنم پس به رویه خود ادامه خواهم داد
شاید هم ﺑﻪ این ﺧﺎﻃﺮ باشد که ﻋﻠﻢ ﺑﺮ بسیاری از ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﺳﻔﻪ صحه گذاشته چرا که ﻓﻼﺳﻔﻪ پیوسته ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﻫﺴﺘﯽ کاملا و بصورت معنی داری ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ هستند.
باید اذعان نمود که کلیه افکار و حتی ﺗﻤﺎﻡ اعمال و ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎی انسانی پس از بروز آن مانند فریاد در کوهستان پژواک آن به سوی ما
باز خواهد گشت آری کاملا  باز خواهد گشت .
\"آموزش
افکار و مطالبی که در ذهن ما می گذرد چه خوب و چه بد به سوی ما باز می گردد.
هرچقدر این قانون را جدی بگیریم بازهم کم است باید این قانون را بسیار بسیار جدی بگیربم
اری لطفا و حتما با ﻣﺜﺒﺖ اندیشی انسانیت و محبت ﺑﺎﺷﯿم ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ از زمین و زمان و کائنات دریافت کنیم .
باید اذلان نمود که در کل لالم هستی و کائنات هرگز ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ نبوده و نیست و هر اتفاقی دلیل و حکمتی دارد.
شاید باید این نکته را متذکر شوم دانستن به تنهایی فایده ای ندارد دانستن و درک کردن و باورداشتن باعث خواهد شد با مثبت
اندیشی ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﯿﺮﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ زیبا در هرجای زمین و در هر جایگاهی و هر موقعیتی برایمان بدﻝ شود.
شرایط روحی و مالی و…. کاملا مختلف قرار گرفت اما در همه حال این روحیه عشق و محبت به زمین و زمان ومخصوصا مثبت نگری
شما می توانید از یک منتور و کوچ کار کشته برای بهبود فروش و برندسازی و در نهایت ارتقا سطح کیفی و کمی در کسب و کارتان و یا
استارتاپ خود استفاده فرمائید با ما همراه باشید .
.

Views: 20

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,