نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر
شهریور ۱۸, ۱۴۰۲
266 بازدید

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

نمونه ها و انواع قرار دادهای آموزشی

 

 

\"کارگاه

 

قراردادهای آموزشی

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه

قراردادهای آموزشی

نوشته خرداد 1379به روز رسانی جمعه 12 آذر 1400

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

#مازیارمیر

بازدید ها: 139748

#آموزش_بدون_پاورپوینت

لینک اختصاصی(پنل دانش):                                                    https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63

 

کمترین قلمها و جوهرها از بهترین قولها و قراراها و حتی حافظه ها همیشه بهتر است.

 

بعنوان یک مشاور کسب و کار حرفه ای اولین کار در هر پروژه را موکول می کنم به عقد قرار داد فی مابین و بسیار صمیمانه از دوستان

 

و سروران گرامی درخواست می کنم بدون عقد قرار داد کار نکنند. بیش از دو دهه است که سرگرم تحقیق و مطالعه پیرامون کسب و

 

کارهای مختلف هستم و حجم گسترده ای از مشاوره کسب و کارهای نوبنیاد و یا قدیمی و… به آموزش مربوط است .

 

 

\"قراردادهای

 


لطفا فیلم  دکتر مازیار میر مدرس ومولف تخصصی زبان بدن در آپارات https://www.aparat.com/v/3tdrG مشاهده فرمایید.


نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

نمونه قراردادهای آموزشی

 

باتوجه سوالات گسترده پیرامون چگونگی منعقد نمودن قرار داد و همچنین نگارش آن در اینجا نمونه ای از قرار دادهای رایج را نقل می کنم در انتها نکاتی را یاد آوری

می  نمایم.لطفا قبل از هر گونه عقد قرار دادیبا ما تماس فرمائید یا با یک مشاور حقوقی حرفه ای تماس فرمائید.

باتشکر مازیارمیر

قرار داد آموزشی علمی و عملی

ماده ۱ – طرفین قرارداد :

این قرارداد فی مابین آقا/ خانم/ موسسه/ مرکز یا شرکت……………………………………….. به                            نشانی

……………………………………………………………………………………………….. به نمایندگی آقای……………………………………………………………….. به عنوان مدیرکل

…………………..که ازاین پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا /خانم/ آموزشگاه فنی وحرفه‌ای آزاد/ مؤسسه ……………………………………………….. دارای پروانه

بهره‌برداری شماره / مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی……………………………………… و گواهینامه اعتباربخشی شماره …………………………. به

نشانی…………………………………………………………………………………………… و به نمایندگی

آقای / خانم ………………………………………………..  به عنوان ……………………………………………….  که ازاین پس مجری نامیده می‌شود، از طرف دیگر جهت انجام

موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذیل منعقد می‌گردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند .

یا

این قرارداد در …… ماده، یک تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم گردیده که پس از امضای طرفین هر سه نسخه حکم واحد دارد.

گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری این مورد بسیار واجب است….

 


لطفا فیلم بهترین مشاور باتجربه کسب وکار در آپارات https://www.aparat.com/v/rRAxbمشاهده فرمایید.


 

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

 

\"قراردادهای

ماده ۲ – نشانی مجری قرارداد :

الف – نشانی دفتر مجری :

ب – نشانی محل اجرای آموزش :

ماده ۳ – موضوع قرارداد:

آموزش ……………………  نفر- ساعت معادل ……………………….  نفر-  دوره کارآموز براساس استاندارد آموزشی مهارت………………………………………………..کد

………………………………..دارای……………..   ساعت آموزش عملی و ……………….ساعت آموزش نظری ( مجموعاً ………………………………. ساعت ) که یک نسخه

استاندارد آموزشی مهارت موردتوافق به امضاء طرفین قرارداد رسیده  و جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

قراردادهای آموزشی

تبصره  :  برگزاری دوره آموزشی فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد.

ماده ۴ – مـدت قـرارداد :

    مدت این قرارداد از تاریخ  ……………………………… لغایت  ………………………………  می باشد .

ماده ۵ – مبلـغ قـرارداد :

    مبلغ این قرارداد بابت برگزاری  …………………………….  ( نفر- ساعت)آموزش و به ازای هر نفر-

ساعت ……………………………. ریال،  مجموعاً …………………………….  ریال شامل هزینه حق الزحمه مربی ، هزینه های ابزارآلات و موادمصرفی ، آزمون پایان دوره

آموزشی ، جزوات و نرم افزارهای آموزشی ، هزینه‌های کارشناسی و مدیریتی ، بازدیدهای آموزشی ، فضای آموزشی و استهلاک تجهیزات است .

تبصره ۱ :  بابت افرادی که در طول دوره به دلیلی محل آموزش راترک می کنند یادرآزمون پایانی غایب باشند، به نسبت نفر ساعت مربوط از مبلغ قرارداد کسر خواهد

شد.

تبصره ۲ : مبلغ قرارداد تا ۲۵ درصد قابل افزایش یاکاهش خواهدبود. لازم به توضیح است تأخیرات مجاز وغیرمجاز کارفرمامشمول ۲۵ درصد نخواهد بود.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

\"قراردادهای

ماده ۶ –  پیـش پـرداخـت :

۶-۱-    کارفرما به منظور پیشبرد کارها وتسریع در ارائه خدمات موضوع این قرارداد در صورت تقاضای کتبی مجری حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت

پس از مجوز شروع دوره و در قبال ارائه تضمین مورد قبول( ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت ) به مجری پرداخت می‌نماید.

۶-۲-   مبلغ پیش پرداخت از صورت وضعیت قطعی کسر خواهد شد.

۶-۳-  تضمین یاد شده پس از اتمام دوره آموزشی‌، برگزاری آزمون و تسویه حساب و در صورت رضایت کارفرما از عملکرد مجری مسترد خواهد شد.

۶-۴-   درصورتیکه مجموع ساعات آموزشی دوره براساس ماده ۳ قرارداد بیش از ۳۰۰ ساعت باشددرصورت تقاضای مجری و ارائه صورت وضعیت ۶۰% اجرای دوره

آموزشی که مورد تأئید ناظرکارفرما باشد، کارفرما ۲۰% مبلغ قرارداد را حداکثر یک هفته پس از دریافت صورت وضعیت به مجری پرداخت خواهدکرد.

ماده ۷ – نحـوه پـرداخت مبلـغ قـرارداد :

 به ازاء ۹۰% نرخ قبولی کارآموزان درامتحانات پایان دوره آموزشی که توسط کارفرما برگزارمی شود با رعایت ماده ۵ ، ۱۰۰% مبلغ قرارداد پس از کسرپیش پرداخت و

کسورات قانونی و با تائید حسن انجام کار توسط ناظر کارفرما  به مجری پرداخت می گردد و چنانچه پائین تراز ۹۰% باشد به میزان تعداد قبول شدگان پرداخت خواهدشد .

تبصره یک –  ملاک تعداد افراد قبول شده دوره آموزشی  امتحانات پایان دوره آموزشی ویک نوبت آزمون مجددخواهدبود.

تبصره دو – چنانچه نرخ قبولی کارآموزان درآزمون پایان دوره ویک نوبت مجدد آزمون مازاد بر ۹۰% باشد ازمحل افزایش ۲۵% سقف قرارداد ۵۰% هزینه سرانه هرنفرمازاد بر

۹۰% تعداد قبول شدگان به مجری  به عنوان پاداش پرداخت می شود.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

\"قراردادهای

قراردادهای آموزشی

 

ماده ۸ – کسـورات قانـونـی :

پرداخت هرگونه کسورات قانونی به عهده مجری خواهد بود و اسناد و مدارک آن را پس از پرداخت به کارفرما ارائه دهد .

ماده ۹ – شرایط کارآمـوزان :

۹-۱-      دارا بودن مدرک تحصیلی ……………………………. دررشته : ……………….

۹-۲-     دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم برای افراد مشمول (مرد).

۹-۳-    دارا بودن سلامت جسمانی جهت گذراندن دوره آموزشی مطابق با شرایط مندرج دراستاندارد آموزش مهارت.

۹-۴-    ارائه معرفینامه ازکارفرما برای شاغلین(محل کار کارآموز)یامعرفینامه از دانشگاه برای دانشجویان .

تبصره یک-  فهرست مشخصات کارآموزان که به تأئید ناظرقرارداد رسیده است ، به پیوست بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود.

تبصره دو –  حداکثر تعداد کارآموزان در دوره آموزشی بارعایت استاندارد فضا و تجهیزات مورد تائید ناظر قرارداد ۲۰ نفر است .

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

قراردادهای آموزشی

 

ماده ۱۰- استانداردهای اجرائـی :

فهرست ماشین آلات ، مواد مصرفی ، مشخصات فضای کارگاهی و دروس نظری مورد نیازو منابع و جزوات  دوره آموزشی که به تأیید طرفین رسیده است به ضمیمه بوده

و جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود .

تبصره –  چنانچه دوره آموزشی با استفاده ازفضا و تجهیزات محل کار کارآموزان برگزارشود ارائه قرارداد فی مابین مجری و مدیر بنگاه اقتصادی مورد نظر شامل موارد ذیل

الزامیست و بایستی ضمیمه قراردادباشد:

ü مدت استفاده ازفضا و تجهیزات( تاریخ شروع و پایان دوره آموزشی).

ü فهرست تجهیزات ، ابزارآلات و مواد مصرفی و میزان آنها که  تامین آن به عهده مدیربنگاه اقتصادی می باشد.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

\"قراردادهای

 

ماده ۱۱ – تعهـدات مجـری :

۱۱-۱) مجری تعهد می نماید برنامه و تقویم اجرایی دوره آموزشی را قبل از برگزاری دوره تهیه وبه تائید ناظرکارفرما رسانده و دوره را طبق برنامه تائید شده برگزار نماید.

تقویم اجرائی دوره آموزشی جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود.

۱۱-۲) مجری تعهد می نماید آموزش کارآموزان زیر نظر مربیان خبره و توانا دارای شرایط ذیل  با کیفیت مطلوب مطابق ضوابط تعیین شده و مورد تائید کارفرما در چارچوب

استانداردهای مربوط درپیوستهای  پیوست قرارداد انجام گیرد :

üدارای حداقل مدرک لیسانس دررشته تحصیلی مرتبط با رشته تدریس .

üدارای حداقل ۲ سال سابقه تدریس دررشته مرتبط یا ۴ سال سابقه کار مرتبط با رشته تدریس.

üشرایط مربی در آموزش روستائیان مطابق شرایط مربیان آموزشگاههای فنی و حرفه ای  آزاد می باشد.

üشرایط مربی برای دوره هایی که براساس « مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی» اجرا می شوند مطابق مشخصات مندرج درمجوز مذکور خواهد بود.

۱۱-۳) در طول مدت برگزاری دوره آموزشی مجری بایستی کلیه مقررات ایمنی ، حفاظت و بهداشت محیط کار را رعایت نماید و درصورت بروز هر گونه حادثه ای اعم از

کلی و جزئی از قبیل سوختگی ‘ برق گرفتگی وهرگونه صدمات جسمی دیگر، مسئولیت صرفاً به عهده او خواهد بود و کارفرما در قبال دعاوی ناشی از این قبیل خسارات

و صدمات مبراست .

۱۱-۴) کلیه پرداخت های مربوط به اجرای این قرارداد شامل حق الزحمه مربیان ، مواد مصرفی ، تعمیرتجهیزات، لوازم التحریرو منابع آموزشی مورد نیاز، ایاب و ذهاب،

بازدیدازکارآموزان ازمراکز صنعتی و خدمات ارتباطی مانند اینترنت و …  به عهده مجری می باشد .

۱۱-۵) مجری موظف است در تمام مواقع در دسترس باشد ، و به هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای قرارداد باشد و از طرف کارفرما یا ناظر وی به مجری اعلام

شود حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت ترتیب اثرداده و نتیجه را کتباٌ به کارفرما یا ناظر قرارداد اعلام کند.

۱۱-۶) مجری حق واگذاری کاربه شخص یا مؤسسه دیگر را ندارد و موظف است رضایت کارفرما را در تمام مراحل کسب نماید.

۱۱-۷) مجری متعهد می شود حداکثر ظرف مدت یک شانزدهم از شروع دوره نسبت به تهیه و ارسال فهرست کارآموزان شرکت کننده در دوره آموزشی به همراه فایل

رایانه ای آن روی لوح فشرده با تأئید ناظر کارفرما اقدام نماید. در صورت عدم ارسال به موقع فهرست کارآموزان ، ساعات آموزش داده شده پس از یک دوازدهم

دوره مورد تأئید کارفرما نخواهد بود.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

\"قراردادهای

 

۱۱-۸) مجری مؤظف است ده روزکاری قبل از اتمام دوره آموزشی ، زمان پایان دوره راکتبا” به ناظرکارفرما اعلام نماید.

۱۱-۹) مجری متعهدمی گرددازثبت نام کارآموزان جدید(حداکثریک دوازدهم پس از شروع دوره)            اجتناب نماید.(ثبت نام کارآموزان جدیدتایک دوازدهم پس ازشروع

دوره تاسقف۲۰نفرکارآموزبه تأئیدکارفرما مجازاست.)

۱۱- ۱۰) کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه هائی که درطول مدت قراردادتوسط کارفرماصادرمی شود برای مجری لازم الاجراء است.

۱۱-۱۱) مجری حق هیچ گونه دخالت درفرآیند و چگونگی اجرای آزمون را ندارد.

۱۱-۱۱) باناظران اعزامی کارفرما همکاری لازم را مبذول نماید.

۱۰-۱۳) مجری مؤظف است دوره آموزشی راپس ازاخذ تأئیدیه از ناظرقرارداد(مطابق فرم پیوست)              شروع نماید.

۱۱-۴۵) کلیه شرایط لازم رابرای انجام وظایف ناظر قرارداد مطابق ماده ۱۴ این قرارداد فراهم آورد.

۱۱-۱۵)عدم دریافت هرگونه ضمانت ازکارآموزان ازقبیل اسناد تعهدآور ، کارت ملی ، شناسنامه و … .

۱۱-۱۶) مجری موظف است ازبدو شروع دوره آموزشی ، نقشه کارهای عملی ،  پروژه و مشخصات آن و تاریخ انجام بازدیدو تقویم اجرائی سرفصلهای دوره آموزشی

را تهیه و به کارآموزان تحویل دهد ونسبت به تنظیم شناسنامه آموزشی مطابق نمونه پیوست اقدام و یک نسخه ازمستندات فعالیت های مذکوررا به ناظر قرارداد

ارائه نماید.

۱۱-۱۷) مجری حق هیچ گونه مطالبه ای به جز انچه که در این قرارداد ذکر شده را ندارد و حق هرگونه اعتراض را درپایان مدت قرارداد از خود سلب می نماید و ک

ارفرما هیچ گونه تعهد استخدامی نسبت به نامبرده نداشته و ندارد.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

\"نمونه

قراردادهای آموزشی

 

۱۱-۱۸) مجری در طول قرارداد ،حق انعقاد قرارداد خرید خدمات آموزشی با سایردستگاهها و افراد را ندارد.

۱۱-۱۹) مجری تعهد می نماید صلاحیت های فنی واخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشد.

۱۱-۲۰) مجری مکلف است تمامی اسناد و مجوزهای مربوط به تأسیس و فعالیت خود را پیوست قرارداد نماید.

۱۱-۲۱) مجری متعهد می گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد وچنانچه نتواند تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد کارفرما می تواند به ازاء

هر یک روز تأخیر ………درصد مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه از مجری دریافت نماید. بدیهی است مجری حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و

اسقاط می نماید. ( میزان خسارت توسط ذیحساب و مدیرکل محترم امورمالی تعیین گردد).

ماده ۱۲-  تعهـدات کارفرما :

۱۲-۱) کارفرما متعهد است کلیه کارآموزان شرکت کننده در دوره آموزشی را نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه به هزینه خود بیمه حوادث نماید.

۱۲-۲) کارفرما متعهد می گردد مبلغ قرارداد را به شرح نحوه پرداخت با تائید حسن انجام کار توسط ناظر کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی در وجه مجری پرداخت

نماید.

۱۲-۳) اولویت انتخاب و معرفی کارآموزان به عهده کارفرما می باشد و درهرصورت فهرست ثبت نام شدگان هر دوره آموزشی قبل از شروع دوره باید به تائید کارفرما

برسد.

۱۲-۴) همکاری با مجری درپذیرش کارآموزان .

۱۲-۵) برگزاری ازمون پایان دوره (تئوری و عملی) حداکثرسه روزکاری پس ازپایان دوره آموزشی و اعلام نتایج حداکثر ۴۸ ساعت پس از برگزاری آزمون.

۱۲-۶) برگزاری یک نوبت آزمون مجدد از مردود شدگان حداکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه نوبت اول آزمون پایانی .

ماده ۱۳ – ناظر قرارداد :

مسئولیت نظارت برحسن اجرای قرارداد درکلیه مراحل به عهده آقای / خانم …………… به عنوان نماینده کارفرما می باشد . بدیهی است نظارت کارفرما رافع

مسئولیت مجری نمی باشد.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

سایر شرایط :

ماده ۱۴ – چنانچه عوامل قهری ، مانع از انجام هر بخشی از موضوع این قرارداد شود  مجری موظف است مورد را کتباً و باذکر علت به اطلاع کارفرما برساند . کارفرما پس

از اطلاع از موارد و عوامل قهری، نظر خود را نسبت به ادامه یا فسخ قرار داد اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۵ – هرگاه دراجرا و تغییر این قرارداد اختلافی بین طرفین بروز کند در مرحله اول از طریق مذاکره و نمایندگان طرفین رسیدگی و درصورت عدم توافق موضوع نزد

خانم /آقا / موسسه یا شرکت به عنوان داور مطرح می شود که رأی داور برای طرفین لازم الاجراء و قطعی است.

ماده ۱۶ –  فســخ قـرارداد :

           کارفرما مختار است در صورت عدم انجام تعهدات از سوی مجری در هر مقطعی با اخطار کتبی طی یک هفته انجام امورموضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۱۷ حکمیت :

در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد و یا اختلاف نظر در تفسیر بندهای قرارداد، ملاک عمل طرفین حکمیت  مرضی الطرفین دکترسید مازیارمیر خواهد بود.

ماده ۱۸داوری :

در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد و یا اختلاف نظر در تفسیر بندهای قرارداد، ملاک عمل طرفین  داوری داور مرضی الطرفین دکترسید مازیارمیر خواهد بود.

ماده ۱۹ –  مستندات قـرارداد :

 مدارک و مستندات این قرارداد به شرح ذیل و جزء لاینفک قرارداد خواهدبود:

 1. پروانه فعالیت و یا شماره ثبت مؤسسه (برای اشخاص حقوقی).
 2. فهرست استاندارد آموزش مهارت مصوب لازم الرعایه .
 3. فهرست کارآموزان مورد تائید کارفرما.
 4. تقویم اجرائی دوره آموزشی و نقشه کارهای عملی .
 5. تصویرپروانه آموزشی مربی یا مربیان مجری دوره آموزشی .

کلیات قرارداد :

ماده ۲۰ – این قرارداد در ۲۰ ماده و۹ تبصره و ……….بند و …………. برگ پیوست که جزء لاینفک قرارداد است- در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده، به امضاء طرفین رسیده

است و هر دو نسخه اعتبار یکسان دارد.

کــارفـرمــا                                                                                                                   مجــــری              

قراردادهای آموزشی

شماره دو – نمونه قرارداد انجام کار

 

قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس “کارفرما” نامیده خواهد شد و ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس “کارگزار” نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­ باشند

۱- مدت قرارداد: از تاریخ ……………. تا تاریخ ………………… به مدت……………. می­باشد.

۲- موضوع قرارداد : …………………………………………………………………

۳- اجرت قرارداد : در ازای انجام موضوع قرارداد مبلغ……………… ریال اجرت متعلقه به قرارداد به عنوان : حق الزحمه □     حق التدریس□ حق التحقیق □ حق المشاوره

□   از طرف کارفرما به کارگزار پرداخت می گردد .

۴- نحوه پرداخت : مبلغ موضوع قرارداد در سه مقطع و به ازاء هر مقطع …………. ریال در پایان هر ماه با تائید کارگزار و ناظر پرداخت می گردد .

تبصره : با توجه به نوع کار و برآورد ساعتی و ریالی جهت تهیه اطلاعات مذکور (حسب ضمیمه پیوست )، کارگزار موظف است در پایان هر ماه از شروع قرارداد (%۷۰)

مورد از اطلاعات مذکور در ماده (۲۲) قرارداد را ارائه نماید ، در غیر این صورت به ازاء هر مورد مبلغ ……………. ریال از حق الزحمه مذکور در ماه (۴) قرارداد کسر خواهد شد .

۵- تعهدات کارگزار:

– کارگزار موظف است کلیه کار های مربوط به انجام کار را با دقت و کوشش و تعهد و مسئولیت انجام داده و نسبت به اهتمام در کار نهایت سعی را مبذول داشته و

شرط امانت را نیز رعایت نماید .

– در صورت بروز هر گونه خسارت به اموال کارفرما از سوی کارگزار در حین انجام کار مسئولیت ناشی از آن به عهده کارگزار خواهد بود و باید جبران نماید .

– کسورات قانونی این قرارداد به عهده کارگزار است .

– هزینه ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها از قبیل غذا و ……… به عهده کارگزار است .

۶- حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از

طریق داور دکترسید مازیار میر قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

۷- فسخ قرارداد:

نحوه فسخ قرارداد طبق توافق طرفین می باشد .

۸- نحوه انجام کار :

– با عنایت به لزوم تحویل آماری اطلاعات درخواستی موضوع قرارداد برابر ماده ۴ و به صورت پروژه ای ، زمان انجام کار به صورت

روزانه منوط به ساعت خاص نبوده و در اختیار کارگزار می باشد .

– کارفرما صرفاً در زمینه تامین لوازم اداری (از قبیل کاغذ ، کاور ، زونکن و.)، ارائه مشاوره و انجام برخی از مکاتبات در خصوص

موضوع قرارداد متعهد می باشد .

 

۹-داوری و حکمیت :

در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد و یا اختلاف نظر در تفسیر بندهای قرارداد، ملاک عمل طرفین حکمیت و داوری داور

مرضی الطرفین دکترسید مازیارمیر خواهد بود.

 

۱۰ -ناظر قرارداد:

 

آقای ……………… می باشد که کارگزار موظف است گزارش عملکرد خود را در پایان هر ماه به ایشان ارائه نماید .

۱۰- این قرارداد در ۱۴ ماده در تاریخ ……………… در………….. نسخه تهیه و به امضای طرفین قرارداد رسید که از اعتبار و حکم واحدی

برخوردار هستند .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                           آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                                         آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………..

تذکر بسیار مهم :

نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و

دقت محتوای متن لزوما مورد تایید

نیست و مانیز مسئولیتی در این خصوص بهیچ وجه نداریم پس لطفا بسار دقت فرمائید.

قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)

ماده اول – طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر در اجرای بخشنامه شماره۰۰/۲۰۵۴۹-۱۳۹۰/۰۸/۱۸  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بین …… به

نمایندگی دکتر ………………….

معاون …………………. دانشگاه به نشانی ……. که من بعد در این قرارداد «دانشگاه» نامیده می شود از یک طرف و موسسه

…………………………. به شماره ثبت

………………………….. شناسه ملی دارای پروانه فعالیت به شماره …………………. مورخ …………………..  از مرکز مدیریت آموزش دولتی/دفتر

آموزش و پژوهش

استانداری ………….  با امضاء اقای/ خانم ……………… با کد ملی……………………….که بر اساس آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره

…………………

مورخ………………..  دارنده امضاء مجاز و تعهد آور موسسه مزبور می باشد به آدرس ………………………………………………………… کد پستی

………………………………. و

شماره تلفن ……………………….. که من بعد در این قرارداد «مجری» نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد:

ماده دوم – موضوع قرارداد:

برگزاری دوره های آموزشی …………………………….  در دانشگاه ……… به مدت………….. روز ، جمعاً به مدت …………….. ساعت آموزش

مصوب بر اساس مجوز شماره

………………………………. مورخ ……………………………. کمیته اجرایی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت ………………….

نفر از کارکنان دانشگاه.

ماده سوم – محل اجرای قرارداد:

      ………………………………………………………

ماده چهارم – مدت قرارداد:

از تاریخ……………………… لغایت ………………………… به مدت ……………….. روز بر اساس برنامه زمانبندی ذیل خواهد بود:

روز شروع دوره …….: …………… شنبه  مورخ ……………………… (صبح و بعد ازظهر)

روز شروع دوره …..: …………… شنبه  مورخ ……………………… (صبح و بعد ازظهر)

ماده پنجم – مبلغ قرارداد:

حق الزحمه طرف قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد و بر اساس اقلام مشروحه ذیل جمعاً مبلغ …………………………… ریال (…………………………… ریال) می باشد

که پس از تایید برگزاری دوره های آموزشی توسط  ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.

الف) حق التدریس مدرسین کارگاه جمعاً مبلغ ………………………………….. ریال.

ب) هزینه پذیرائی شامل ……………………………. جمعاً مبلغ ………………………………… ریال

ج) هزینه تامین مواد کمک آموزشی مصرفی  شامل کیف ،پوشه ، طلق، ماژیک  مبلغ ………………………………. ریال.

تبصره: در صورت اضافه یا کسر ساعات دوره ، مبلغ کل قرارداد در پایان قرارداد محاسبه و بر همان مبناء حق الزحمه طرف قرارداد

پرداخت خواهد گردید.

ماده ششم – فسخ قرارداد:

هر یک از طرفین قرارداد این حق را خواهند داشت که  قبل از شروع دوره با اعلام کتبی یک هفته قبل این قرارداد را بطور یک جانبه

فسخ نمایند.

ماده هفتم –  بروز حوادث قهری:

در صورتی که حوادث غیر مترقبه و خارج از حیطه اقتدار و اختیار بر هر یک از طرفین قرارداد حاکم گردد و موجب بروز هر گونه تاخیر

در اجرای مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرایط فوق قرارداد به حالت تعلیق در آمده و مسئولیتی از این جهت متوجه طرف مقابل

نخواهد بود.

ماده هشتم – داوری و حکمیت :

در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد و یا اختلاف نظر در تفسیر بندهای قرارداد، ملاک عمل طرفین حکمیت و داوری داور مرضی الطرفین دکترسید مازیارمیر خواهد بود.

ماده نهم – تعهدات مجری  :

 1. مجری مکلف است با برنامه ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره ها به مدت ………. روز همکاری نماید .
 2. تامین کتب ، جزوات و هماهنگی با  اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می باشد.
 3. پرداخت حق الزحمه اساتید و عوامل اجرایی در مدت …………. روز بر عهده مجری می باشد.
 4. ارائه خدمات پذیرائی شامل ناهار  …………………… و میان وعده شامل ………….. و تامین مواد کمک آموزشی مصرفی شامل کیف، پوشه ، طلق، ماژیک جهت شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده مجری می باشد.
 5. بکارگیری مدرسین مورد تایید کمیته اجرائی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه یا دارای گواهی صلاحیت از مرکز آموزش مدیریت دولتی برعهده مجری می باشد.
 6. تامین محل اقامت اساتید دعوت شده از سایر مراکز در …….. بر عهده مجری می باشد.

ماده دهم – تعهدات دانشگاه:

 1. تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده دانشگاه می باشد .
 2. تامین وسیله ایاب و ذهاب در شهرستان ……. بر عهده دانشگاه می باشد.
 3. تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده دانشگاه می باشد.
 4. تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان بر عهده دانشگاه می باشد.

ماده یازدهم – تضمین انجام تعهدات:

به منظور تضمین انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی مجری یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد در هنگام

امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص کمیته ناظر عالیه موضوع ماده (۱۲) این قرارداد بطور

کامل اجرا نشود و یا طرف دوم در  انجام تعهدات اهمال نماید و موجبات عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را فراهم کند، طرف اول

حق دارد نسبت به وصول و ضبط آن  به نفع دولت اقدام نماید، در غیر اینصورت در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع

قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای  لازم، به مجری عودت خواهد گردید.

قراردادهای آموزشی

ماده دوزادهم – رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف:

مسئول رسیدگی به تخلفات مجری ستاد اجرایی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خواهد بود و چنانچه اختلافاتی بین

طرفین اول و دوم این قرارداد پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای مفاد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و سایر

اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد و طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق یا کمیته صدرالذکر رفع نمایند، بدواً در کمیته

موضوع ماده (۹۴) آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه مطرح و رای مزبور برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ، در صورت عدم اجرا

طرفین می توانند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه قضائی موضوع را حل و فصل نمایند.

تبصره ۱:

مجری ملزم است که تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب این قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

تبصره ۲:

از طرف کارفرما فردی جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعیین می شود که فرد مذکور از

طرف کارفرما بر کلیه امور قرارداد نظارت داشته و کلیه پرداخت های دانشگاه به مجری موکل به تأیید فرد مذکور خواهد بود.

ماده سیزدهم – اصلاح قرارداد:

دانشگاه می تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش یا کاهش و متناسباً مبلغ قرارداد را نیز تا ۲۵% مبلغ اولیه

قرارداد حسب مورد افزایش یا کاهش دهد و یا در صورت توافق با مجری، خدماتی که در تخصص وی باشد، با اخذ مجوز از کمیته

مندرج در ماده (۱۲) قرارداد با قیمتهای  توافقی تا سقف یاد شده به قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را نیز متناسباً تا ۲۵% مبلغ اولیه

قرارداد افزایش دهد.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

\"قراردادهای

ماده چهاردهم – ممنوعیت های قانونی:

مجری اقرار می‌نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد و متعهد می‌گردد تا

پایان مدت قرارداد هیچ یک از افراد مشمول قانون فوق را ذینفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با

فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند

در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از

دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

ماده پانزدهم –   قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:

سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادهای دولتی و

قوانین جاری مملکت بوده و این احکام برای طرفین لازم الاتباع خواهند بود.

ماده شانزدهم – نشانی طرفین :

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد

موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی

مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با  اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده هفدهم – نسخ قرارداد:

این قرارداد در سه صفحه، ۱۷ ماده ، سه تبصره،۱۰ جزء و در چهار نسخه  تنظیم شده است که پس از امضا و تایید طرفین همگی حکم

واحد داشته و فیمابین و قائم مقام قانونی طرفین لازم الاجرا می باشد.

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

\"قراردادهای

 

اما در انتها نکات بسیار بسیار مهم در تنظیم انواع قراردادها به شرح زیر است سی نکته کلیدی و مهم :

 

 1. در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء شوهد و تمام طرفین قرار داد برسد.
 2. مطابق نظم عمومی بودن تمام قراردادهای منعقئ شئه و کمتر از قانون و حتی المقدور عرف نباشد
 3. عدم توافق خلاف قواعد آمره و یا ….
 4. ذکر تاریخ و شماره قرارداد کامل و دقیق با ذکر روز ماه و سال و دقیقه و….
 5. تعاریف اصطلاحات تخصصی در صورت نیاز با جزئیات …
 6.  تعیین نام و عنوان هر یک از طرفین و عنوان تحصیلی و شغلی و…
 7.  تعیین دقیق طرفین قرارداد با ذکر عنوان برداشت شده از مستند های قانونی و یا آخرین تغییرات…
 8.  تعیین سمت افراد بصورت کاملا دقیق و ذکر عنوان و مدت انتصاب …
 9.  ذکر نام ضامن های مندرج در قرارداد
 10. ذکر تضمینات داده شده و یا آنها که در آینده داده خواهد شد
 11. ذکر عبارت تضمین بابت حسن انجام کار بصورت کاملا مشخص و واضح
 12. ۱۱. تعیین موضوع قرارداد بصورت کلی و حزئی
 13. ۱۲. تعیین مدت قرارداد بصورت دقیق و ریز
 14. ۱۳. تعیین مبلغ قرارداد بصورت دقیق و کامل بهمراه نجوه پرداخت و….
 15. ۱۴. تعیین زمان پرداخت مبلغ قرارداد بص.رت دقیق و کامل ….
 16. ۱۵. مشخص نمودن تعهدات طرفین قرار داد و یا قرار دادها ….
 17. ۱۶. ضمانت اجرای تخلف از تعهدات طرفین که بدون ان قرار داد عملا بی معنی خواهد بود
 18. ۱۷. به کار بردن کلمات صریح و روشن و دقیق و بهمراه ریزترین جزئیات …
 19. ۱۸. تعیین شروط مورد نظر خود و طرف مقابل و بلعکس
 20.  گنجاندن شرایط ضمن عقد و ضمن پیمان ….
 21. مشخص نمودن تعداد صفحات موجود تعداد بندها و یا متم و ملجقات و…. به ترتیب و با دقت کامل و با رعایت علائم نگارشی استاندارد.
 22.  عجله نکردن و خواندن دقیق متن و همچنین دقت در نسخه برداری و تحویل و تحول دقیق نسخه های متحدالشکل در دست افراد
 23. امضاء دقیق همه صفحات قرارداد و نسخه های قراداد بایستی به تعداد افرادباشد.حتما قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید.
 24. شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو یا سه شاهد مرد و یا مرد و زن )
 25. در قراردادهای آماده و یا  نمونه های (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و کاملا اصلاح گردد.
 26. از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت کامل وی خودداری شود.
 27. چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد کاملا تطبیق و مستندا تصریح گردد.
 28. اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک از شرکا کاملا و مستندا قید شود.
 29. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.
 30.  قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه سند عادی محسوب می شود و یک سند رسمی و دولتی نیست و باید این مهم تفهیم گردد.

 

نمونه ها و انواع قراردادهای آموزشی و مشابه نوشته دکتر مازیار میر

 

قراردادهای آموزشی

نکته بسیار مهم

 

قرار دادهای آموزشی به صورت شراکتی و یا بعنوان حق التدریس در مراجع کار قابل رسیدگی نیست حق بیمه نیز به ان تعلق نمی گیرد

برای انجام قرار داد حتما مستندات از قبیل شناسنامه و کارت پایان خدمت و کارت ملی به انضمام کپی آنها در قرار داد لحاظ شود تا از

مسائل آتی اجتناب شودحتما برای دارندگان آموزشگاه کلیه ضوابط ریالی و حقوقی ائمه از درصدی از کار رضایت دانش پذیران و یا

حتی زمان رفت و آمد در آن لحاظ شود موکدا توصیه میکنم داور برای اختلافات آتی در نظر گرفته شود که بانام ذکر شده و سپس به

دادگاه های صالحه مراجعه شود تا از اتلاف زمان جلوگیری شود یک سخن از بزرگان هرچه قطر قرار داد بیشتر دعوای آتی کمتر پس

کوچکترین موارد را در قرار داد آموزشی هرچند مرسوم نیست ذکر کنند.

 

شما می توانید از یک منتور و کوچ کار کشته برای بهبود فروش و برندسازی و در نهایت ارتقا سطح کیفی و کمی در کسب و کارتان و یا
استارتاپ خود استفاده فرمائید با ما همراه باشید .
هزینه یک روز حضور دکتر مازیار میر مبلغ 12 میلیون تومان در سال 1401 می باشد هزینه هتل و ایاب و ذهاب و کلیه هزینه ها بعهده مجموعه برگزار کننده می باشد در صورت قرار داد  بلند مدت و شرکتهای اموزشی و مشاور و همکاران 13 درصد تخفیف لحاظ می گردد .
هزینه هر ساعت مشاوره تخصصی آنلاین و یاحضوری مبلغ یک میلیون تومان است باتشکر فراوان

دکتر مازیار میر مشاور و تحلیل گر

Views: 164

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , ,