قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

تیر ۲۳, ۱۴۰۲
8 بازدید

قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه بنام خدا قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه طرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………… مورد معامله: کلیه حقوق و دعاوی […]

قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

بنام خدا

قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

طرف اول قرارداد(مصالح):

خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ………………………………………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مصالح):

خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ………………………………………………………………………………………

مورد معامله:

کلیه حقوق و دعاوی عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، تصرفی، صنفی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی در شش دانگ یک باب مغازه واقع در ………………… به نشانی ………………………………………………………….. بنام مصالح که طبق سند اجاره شماره …………………………… مورخ ……………………….. تنظیمی دفترخانه شماره ……………………………………………………………………………… اجاره خط آن بنام مصالح تنظیم گردیده و پس از امضای این قرارداد دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی و تصرف در مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نماینده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف کرده.

مبلغ قرارداد(مال الصلح):

مبلغ …………….. ریال رایج که تماما و نقدا به مصالح تسلیم و تادیه گردیده به اقراره.

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده است.

تذکاریه:

  • ضمن العقد لازم حاضر مصالح به متصالح وکالت با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن اختیار عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن هر چند کرارا داده و می دهد که جهت فسخ و الغای سند اجاره شماره مرقوم و تنظیم و سند اجاره به نام خود یا قائم مقامات خود در خصوص مغازه مزبور به هر شرط و به هر کیفیت و بهر مدت اقدام نماید.
  • ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی ما بین طرفین بطور شفاهی منعقد شده مصالح به عنوان موکل حق عزل متصالح(وکیل مرقوم) یا ضمن امین یا ضمن وکیل را از حال الی ۳۰ سال شمسی از خود ساقط نمود.
  • متصالح متعهد به تادیه اجور عقب افتاده احتمالی سند اجاره مرقوم گردید. ضمان درک از حال الی ده سال شمسی به عهده مصالح می باشد.

 

محل امضای طرف اول قرارداد(مصالح)                                                                       محل امضای طرف دوم قرارداد(متصالح)

مازیار میر

Views: 2

برچسب‌ها:,