قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر
اسفند ۳, ۱۴۰۲
27 بازدید

قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

قرارداد قولنامه انتقال ملک

قرارداد قولنامه انتقال

قرارداد قولنامه

 

 

قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

بنام خدا

قرارداد قولنامه انتقال ملک

 

فروشنده: ……………………………………………………………………………..     

خریدار: ………………………………………………………………………………

مورد معامله: …………………………………………………………………………

قیمت: مبلغ ………………. ریال رایج که مبلغ …………………… ریال از آن طی چک شماره …………………… عهده بانک

……………………. شعبه ……………….. از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را

خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد.

 

 قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

 

باید اذعان کنیم شروط بسیار گسترده تر از این موارد می باشد اما مهمترین شروط فسخ کامل قرار داد بعلت عدم  عمل

به جزئ و یا کل تعهدات مالی به نحوی که در صورت هرگونه شکایت ثانوی مالک در تله خریداران و بلعکس اسیر نشود و

مقام قضائی بتواند بسهولت هرچه تمامتر آرای مرضی طرفین را صادر نماید و تحویل ملک منوط به تسویه نهایی و دقیق

مالی و یا سایر تعهدات شود و مخصوصا در موارد پیش فروش و یا اجاره به شرط تملیک و یا ….. می باشد

 

شروط:

 

۱- تاریخ تنظیم و امضا سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز ….. ماه ….. سال یکهزار و سیصد و …… شمسی می

باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ………………. واقع در …………………. به نشانی :

………………………………………………………………………………………………………………..

در تاریخ مزبور می باشند.

 

۲- تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ ………………………. ماه یکهزار و سیصد و ……… شمسی می باشد که باید در

 

سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع

 

مورد معامله، فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ ……. ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وراده به خریدار علاوه

 

بر تخلیه و تحویل مبیع می باشد.

 

۳- خریدار حق انتقال این قولنامه را جزیا و یا کلا ولو بصورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره ندارد.

 

۴- در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضا سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی

 

ثمن معامله بطور نقد در همان تاریخ، به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن این قولنامه، فروشنده

 

حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان مجه التزام به نفع شخص خود برداشت نماید و خریدار در این صورت هیچ 

 

گونه حقی جزئا و کلا بدان ندارد.

 

قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

 

۵- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضا سند ذکر شده به منزله تخلف فروشنده

 

محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق

 

الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

 

۶- ملاک عدم حضور هر یک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.

 

۷- تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عده فروشنده است و هزینه های

 

محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا پاداش کارکنان دفتر خانه بعهده طرفین و

 

بالمناصفه می باشد.

 

قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

 

۸- در صورت بروز قوه قاهره(فرس ماژور) موثر در تاخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و

 

احتمالا پیان کار یا عدم خلاف و تمدیدیه های آن که مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوط علت قانونی

 

تاخیر آن از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و

 

بالطبیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا بهمان میزان افزوده خواهد شد.

 

قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

 

۹- این قولنامه در ۲ نسخه متحدالمتن و الاعتبار تنظیم و پس از امضا بین طرفین مباده گردیده است.

 

 

 

محل امضای فروشنده                                                         محل امضای خریدار

 

 

 

محل امضای شاهدین:

\"قرارداد قرارداد قولنامه انتقال ملک نوشته دکتر مازیار میر

۱-شاهد اول

۲-شاهد دوم

3-شاهد سوم

 

 

Views: 16

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,