مشکلات اساسی دررابطه بانظام پیشنهادات

فروردین ۱۲, ۱۴۰۳
17 بازدید

مشکلات اساسی دررابطه بانظام پیشنهادات طولانی شدن زمان پاسخ به هر پیشنهاد وجود محدودیت زیاد برای ارائه هر پیشنهاد درصد بالای پیشنهادهای تأیید نشده اخذ تصمیمات بدون استفاده از نظرات و پیشنهادهای کارکنان کارکنان با توجه به پیشنهادهایشان مورد احترام قرار نگیرند فقدان حمایت مدیریت رده بالای سازمان از نظام پیشنهادها فقدان انگیزش کارکنان برای […]

مشکلات اساسی دررابطه بانظام پیشنهادات

طولانی شدن زمان پاسخ به هر پیشنهاد

وجود محدودیت زیاد برای ارائه هر پیشنهاد

درصد بالای پیشنهادهای تأیید نشده

اخذ تصمیمات بدون استفاده از نظرات و پیشنهادهای کارکنان

کارکنان با توجه به پیشنهادهایشان مورد احترام قرار نگیرند

فقدان حمایت مدیریت رده بالای سازمان از نظام پیشنهادها

فقدان انگیزش کارکنان برای ارائه پیشنهاد زیرا پیشنهادها تحت بروکراسی امکان اجرا پیدا نکند

ارتباطات ضعیف با پیشنهاد دهندگان و رشد و توسعه آنان

انجام ناموفق ارزشیابی پیشنهادها و نظرات

فقدان مکانیسم درستی برای معرفی پیشنهادهای موفق

فقدان محیط مناسبی برای تغییر و بهبود مستمر در سازمان

کمبود رضایتمندی مشتریان از مدیریت و سازمان و فقدان توان برای انطباق با بازار

کمبود میزان رغبت کارکنان به مشارکت و بروز نوآوری

وجود نظامهای معتقد به کنترل و نظارت در سازمان برای اخذ پیشنهاد از کارکنان

نبود اطلاعات پیشینه مناسب در خصوص هوش و ذکاوت کارکنان

فقدان روشهای منظم برای ارتقاء هوش و ذکاوت کارکنان

فقدان یک تقویم آموزشی منظم و مبتنی بر نیاز سنجی آموزش

افزایش ضایعات و بیش از حد بودن وظائف غیرضروری

مازیارمیر

Views: 0

برچسب‌ها: