سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران
اسفند ۱۷, ۱۴۰۲
84 بازدید

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران نوشته خرداد 1380به روز رسانی 1400 913207131 رای دکتر مازیار میر مشاور و تحلیلگر  تخصصی   mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare_mir https://www.instagram.com/mazyare.mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir   دستانت را در دستان دنیا بفشار وگل لبخند را بر لبانت بنشان . […]

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

نوشته خرداد 1380به روز رسانی 1400

913207131 رای

دکتر مازیار میر مشاور و تحلیلگر  تخصصی

 

\"سوالات

 

دستانت را در دستان دنیا بفشار وگل لبخند را بر لبانت بنشان . چه باشکوه است زنده بودن.

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

Shake hand with the world.And smile. it,s great to be alive

نمونه سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکتر مازیار میر

۱-اصول مدیریت را نام ببرید؟

الف –سازمان-دهی                  ب-هدایت و کنترل

ج- برنامه ریزی                       *د-هر سه گزینه

۲-کاملترین تعریف سازمان کدام گزینه است؟

*الف- مجموعه ای ازواحدهایاافرادیارفتارهاکه درکناریکدیگربرای یک هدف قرار گرفته اند ب- مجموعه ای برای رسیدن به هدف

 ج – گزینه الف و ب                                                                               د – هرسه گزینه

۳ – در هر سازمان چند رده مدیریتی وجود دارد نام ببرید ؟

 

*۱- سه رده -مدیران عملیاتی ۲- میانی ۳- عالی یا ارشد              ب – چهار رده مدیران کل -ارشد -میانی  – جزء

ج – دو رده – مدیران ارشد و مدیران میانی                                   د – هر سه گزینه

۴- \” التون مایو \” کدام مکتب مدیریتی را بنیان نهاد؟

* مکتب بررسی رفتار( روابط انسانی)                  ب- مکتب اصول علمی

 ج – مکتب اقتضایی                                   د- مکتب کلاسیک

۵-دومین سیستم تولید در غرب کدام گزینه است؟

الف – سیستم خانوادگی                                          ب- سیستم کارگاهها

ج – سیستم سرمایه بر                                  *د – سیستم کارگران خانگی

۶ – بیشترین شهرت \” فردریک تیلور\” در چیست؟

الف – جامعیت مدیریت                                           ب- طرح روابط انسانی

 ج- توجه به انگیزه ها                                            *د-تعیین زمان برای انجام کار

۷- دسته بندی کردن و تیپ درست کردن شامل کدام تکنیک تبلیعاتی است؟

الف- دست چین کردن واقعیتها                        *- استفاده از احکام کلی

 ج- نیاز به اثبات ندارد                                    د- گواهان نیرومند

۸- سانسور در کدام تکنیک تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد

*- دست چین کردن اطلاعات    ب- جابجاکردن کلمات  ج- تکرار و تکرار  د- دروغ محض

۹- آئین نامه سوگند کهن توسط چه موسسه ای تدوین و تهییه شد؟

*- موسسات روابط عمومی انگلستان      ب- انجمن روابط عمومی ایران

ج- انجمن روابط عمومی امریکا                    د-هیچکدام

۱۰- معمولا به دو علت به مطلب دیگران گوش می دهیم ،آنها کدامند؟

الف- کسب اطلاع                                                ب- سرگرمی و تفریح

ج- دادن شانش اظهار عقیده به دیگران                     *- الف وج

۱۱- کدام گزینه از ویژگیهای \” رفتار برانگیخته \” نیست؟

الف- برخاسته از یک احساس نیاز درونی است     ب- دراری دوام نسبی است

*- تصادفی و کوتاه مدت است        د- درجهت رسیدن به یک هدف معین است

۱۲- کدام گزینه در رده بندی نیازهای آدمی در دیدگاه \”موری\” قرار نمی گیرد؟

الف- نیازبه امنیت   ب- پیوستن به گروه    ج- نیاز ستیزه جویی       د- نیاز به  هیجان

۱۳- کدام گزینه از سلسله نیازهای موجود در \”هرم مازلو\” می باشد؟

الف- نیازهای خود                                              ب- میل به نظم

*- نیاز به خودیابی                                      د- نیاز به استقلال و آزادی

۱۴- براساس دیدگاه \”هرزبرگ\” کدام گزینه از عوامل خشنود کننده افراد در سازمانها نیست؟

الف- رشد فردی         *- حقوق               ج- مسئولیت              د- کسب مو فقیت

۱۵- کدام گزینه از عوامل بهداشتی و محیطی مورد شناسایی \”هرزبرگ\” است؟

الف- زندگی شخصی       ب- شناخت از طرف دیگران        ج- توسعه و پیشرفت شغلی        *- ماهیت کار

۱۶- برای ایجاد اشتیاق و میل به انجام وظیفه در کارکنان از کدام شیوه استفاده می شود؟

الف- افزایش معلومات کارکنان                               ب- ارضای نیازهای صرفا مادی

 ج- دادن اطلاعات در باره موسسه و کار                          * – الف و ج

۱۷- موسسات کدام اطلاعات را نباید برای کارکنان منتشر کنند؟

الف- امکانات سازمان                                           ب- هدفهای موسسه

*-  محتویات\” همه\” پرونده ها                                د- روش موسسه

۱۸- ارتباطات …؟

الف- هدف است      *- وسیله است       ج – هدف و وسیله است     د- هیچکدام

۱۹- کدام گزینه درنحوه ارائه اطلاعات قابل فهم قرار نمی گیرد؟

*- استفاده از افعال مجهول           ب- استفاده از تصاویر و جداول

 ج- اهمیت دادن به علائق بشری      د- استفاده از سبک ساده گفتاری و نوشتاری

۲۰- تبادل عقیده از روی برنامه در میان گروهی معین چه نامیده می شود؟

الف- جلسه          ب- کنفرانس                     ج- نمایشگاه              د-  سمینار

۲۱- کدام گزینه از نکات اساسی در برگزاری جلسات نیست؟

الف- مشخص بودن رئیس جلسه              ب- مشحص بودن هدف و مقصد جلسه

*- سخنرانی مفصل و طولانی                  د- زمان جلسه کمتر از ۲ساعت باشد

۲۲- موسسات معمولا نشریات خود را با انتشار چه چیزی آغاز می کنند ؟

الف- بولتن              ب- پوستر             *-  نشریه داخلی           د- نشریه رسمی

۲۳- کدام یک از روشهای توزیع نشریات سازمانی نمی باشد؟

*- توزیع در دکه های روزنامه فروشی             ب- توزیع بهمراه فیش حقوق

ج- فرستادن نشریات به آدرس کارکنان                د- توزیع در پایان کار روزانه

۲۴- کدام گزینه از مزایای ارتباط مدیران با کارکنان نمی باشد؟

الف- بهبود ارتباطات عمودی                            ب- مشخص شدن کاستیهای اطلاعاتی کارکنان و ارائه آن

*- افزایش هزینه های اداری در عمل به پیشنهادات     د- خوشایند شدن محیط برای پرسنل

۲۵- کدام گزینه از اطلاعات عینی مدیران برای آگاهی از وضعیت سازمان نمی باشد؟

الف- انتقالات در داخل سازمان              ب- گزارش تاخیر و اخراج نیروها

 ج- هزینه های بالاسری                       د- ارتباطات غیر رسمی

۲۶- در تماس مستقیم مدیران با کارکنان کدام گزینه در اولویت قرار دارد؟

الف- خوب حرف زدن  *- خوب گوش دادن   ج- کلیشه ای صحبت کردن    د- ساکت نشستن

۲۷- چه هنگام نیروهای انسانی در سازمان از پیشنهاد گریزانند؟

الف- عدم تشویق پیشنهاد دهنده            ب- بایگانی کردن و عمل نکردن به پیشنهاد

ج- رد کردن پیشنهاد بدون بررسی لازم            * – همه گزینه ها صحیح است

     ۲۸- مدیران عملیات چه کسانی هستند؟

*- مدیرانی که در عملیات روزمره مستقیما دخالت دارند          ب- مدیرانی که بالاتر از سرپرستان قرار دارند

ج- مدیرانی که پس از هیئت مدیره قرار می گیرند                    د- هیچکدام

     ۲۹- کدام گزینه از تکنیکهای ارتباط با مدیران محسوب نمی شود؟

الف- کنفرانس و جلسه                                     ب- انتقاد و پیشنهاد

ج- نشریه برای مدیران                                           د- کتابچه های راهنمایی مدیران

۳۰- کدام گزینه از اصول کلی ارائه برنامه های ارتباطی در سازمان نیست؟

الف- وجود اعتماد متقابل                                *- استفاده از یک تکنیک واحد

 ج-  عمل مهم تر از حرف است                       د- ایجاد ارتباط خوب و منظم

۳۱ – کدام گزینه از روشهای ارائه برنامه های ارتباطی نیست؟

الف- عرضه کردن تدریجی برنامه های سنگین        ب- تکرار به موقع اطلاعات  ضروری و مهم

*- استفاده از جریان \” یک طرفه\” ارتباطی            د- توجه به تمام مرتبه و سطوح سازمان یددر جریان ارتباط

   ۳۲-  بروکراسی در\” لغت \” به چه معنی است؟

…. دیوانسالاری                             …. کاغذ بازی

…. مردم سالاری                          *حکومت دفتری

۳۳- کدام یک از اجزای اصلی سازمان است؟

….هدف،تقیید به مکان و زمان       …. سلسله مراتب اداری

….شایسته سالاری                    *همه گزینه ها

۳۴- کدام گزینه در طبقه بندی سازمانهای \”بلاو اسکات\” قرار نمی گیرد؟

*سازمانهای غیر رسمی            …. سازمانهای تجاری

…. سازمانهای خدماتی                 …. سازمانهای رفاه عمومی

۳۵- چه عاملی باعث ایجاد سازمانهای\” غیر رسمی\” در ادارات می شود؟

…. وجود قوانین                           *توسعه روابط شخصی

…. نمودار رسمی سازمان                 ….  هر سه گزینه

۳۶- کدام یک از ویژگیهای \”بروکراسی وبر\”  نیست؟

….سیستم ضبط و ثبت                     ….تمرکز اختیارات

* شخصیت دیوانسالارانه                 …. تقسیم کار

۳۷- مدیریت فراگرد برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت و کنترل فعالیتهای اعضای سازمان واستفاده از همه ……. برای دست یابی به هدفهای سازمان است.

…… کارکنان                        …… منابع انسانی

…… منابع مادی                       *منابع سازمانی

۳۸- اولین دانشکده مدیریت در جهان توسط چه موسسه ای تاسیس شد؟

…… دانشگاه هاروارد                   * کمیسیون خدمات کشوری آمریکا

…….دانشگاه کالیفرنیای جنوبی       ….. علوم اداری و مدیریت بازرگانی

۳۹- کدام یک از پیروان مکتب کلاسیک مدیریت نیست؟

*مایو         ……  تیلور       ……  کاتز      ……..فایول

۴۰- مفهوم \”جامعیت مدیریت \”توسط چه کسی اولین بار استفاده شد؟

….. وبر                  *فایول         …..مازلو     …..مایو

۴۱- براساس مدل \” کاتز \” مدیران میانی نسبت به مدیران ارشد به مهارت …… بیشتری نیاز دارند.

……انسانی          * فنی          ……. ادراکی      …… مدیریتی

۴۲- براساس مدل\” گیلولیک\” کدام یک از وظایف مدیریت نیست؟

*کنترل     …… بودجه بندی     ….. کارگزینی    ….. سازماندهی

۴۳- روابط عمومی ،زاییده کدام سبک مدیریت است؟

…. کلاسیک    ….. سیستمها  ….. مدیریت علمی             *روابط انسانی

۴۴- نخستین بار تئوری x و y  توسط چه کسی بکار برده شد؟

…… گیلولیک         *مک گریگور         …..آرگریس        ….. کاتز

۴۵- کدام یک از اجزای اصلی سیستمها محسوب نمی شود؟

*کنترل             ….. فرایند       …… داده         ….. تعادل

۴۶- \” تعادل \” در سیستم بوسیله چه عاملی برقرار می شود؟

…… عملیات        …..  بازرسی       *بازخورد    ….. کنترل

۴۷- براساس  تئوری y  انسان :

…..  از کار بیزار است             …. هدایت را دوست دارد

*ذاتا جویای کار است        ….  با جبر و تهدید انجام وظیفه می کند

۴۸- کدام یک از معایب \”سازمانهای رسمی و بروکراتیک\” نیست ؟

*شخصیت روابط مدار                     ….. اطاعت کورکورانه از مقررات

….  جابجایی هدفها                           ….. تعارض با اخلاق حرفه ای

۴۹- مدل مکانیکی یا \”انسان اقتصادی\” را چه کسی در مدیریت بکار برد؟

 ….فایول      …..  مایو             *تیلور          …. هر سه نفر

۵۰- کدام فرد معتقد است که انسان با استخدام در سازمانها دوباره مانند دوران کودکی وابسته می شود و استقلال خود را از دست می دهد؟( تئوری رشد نیافتگی)

….. مک گریگور     …… کاتز              …..برتالانفی    * آرگریس

۵۱- سازمان عبارتست از وجود هماهنگی معقول در فعالیت گروهی از افراد برای نیل به یک هدف مشترک از طریق ………. و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت قانونی.

…. سازماندهی       …..  برنامه ریزی       .*تقسیم کار         ….. مدیریت

فرایند مدیریت زمان دارای چند مرحله است 

الف – ۲ ب- ۳ ج-۴ *د-۵

۱- لیست کردن اهداف              ۲- درجه بندی اهداف

۳- فهرست نمودن فعالیتهای ضروری برای رسیدن به هریک از اهداف

۴- برای هر هدف مشخص کند کدام یک از فعالیتهای مورد نیاز برا ی رسیدن به آن دارای اولویت بیشتر می باشد

۵- برنامه ریزی فعالیت ها مطابق اولویتهای تعیین شده باشد .

\"سوالات

۳۳- کدام گزینه یکی از مهمترین اصول و شیوه های مدیریت زمان است .

الف تکرار یک کار در یک ساعت

ب- استفاده از زمانسنجی

ج- گزینه الف و ب

د* – یکی از اصول و شیوه های مدیریت زمان ،  فهرست نمودن کارهایی که باید در هر روز انجام شود

 ۳۴- کاملترین گزینه برای مدیریت کدام است؟

الف *- مدیر به عنوان هدایت کننده کل سازمان، مسوول هر گونه موفقیت یا ناکامی سازمانی است.

ب- مدیر همان رهبر است

ج- هیچ کدام

د- گزینه ب و ج

 ۳۵- مکاتب مدیریت را نام ببرید.

الف  مکتب کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها  ب- مکتب مقداری  و سیستمی  ج مکتب اقتضایی و نظریه نقش ها

*د هر سه گزینه

 ۴۰- وظایف مدیریت را بنویسید.

الف- برنامه ریزی.   ب- سازمان دهی    ج- کنترل  و به کارگیری نیروی انسانی د*هر سه گزینه

 ۴۱- کدام یک جزو مکاتب مدیریت نیست

الف مکتب بودائیسم  ب- مکتب ماکیاولی ج هر دو گزینه  *د هیچکدام

 ۴۲- سه محرک عمده که اقتصاد جهانی را دچار تحول کرد، نام ببرید.

الف – فن آوری.   ب- تغییر نقش دولت در اقتصاد   ج- جهانی شدن.  *د همه موارد

 

 ۵۰- آیا بین هدف و انگیزه رابطه وجود دارد؟

الف* بله. هر اندازه انگیزه فرد، قوی تر و شدیدتر شود موفقیت در رسیدن به اهداف سهلتر خواهد بود

ب خیر رابطه ای  وجود ندارد

د هر دو گزینه بالا

ج هیچکدام

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

۵۵-برنامه ریزی چیست؟

الف- هیچ کدام

ب- پیش بینی راهها

د-*پیش بینی راههای استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات جهت رسیدن به هدف

ج- الف و ب

۵۶-بزرگترین مشکل مدیران چست؟

الف مدیران ما بی مسئله هستند

ب مدیران ما فقط از لحاظ مالی

د الف و ب

* انسان و روابط انسانی

۵۸-دوره های تاریخ تحولات مدیریت را نام برید.

 الف -دوره پیش از علمی(تمدنهای باستان-انقلاب صنعتی)

ب-علمی(تیلور-گیلبرت) -اداری(فایول-وبر)

ج-روابط انسانی(هائورن-التون مایو-علوم رفتاری)-در عصر جدید(روش سیستمی-روش اقتضائی)

د* – همه گزینه

\"سوالات

۵۹از دیدگاه \” نیکلو ماکیاولی\”مهم ترین هدف هر سازمان کدام است؟

الف – افزایش بازدهی                                    ب – حفظ نیروهای انسانی

* حفظ و بقای سازمان                               د – مقدس شدن پیشه ها

رفرنس های علمی اصول مدیریت و سرپرستی دکتر مازیار میر

مرجع علمی اصول مدیریت و سرپرستی

آموزه های مدیریتی نویسنده  محمد علی هاتفی انتسارات فدک ایساتیس چاپ چهارم

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی نویسنده محمدرضا نظری، پرویز سعیدی بوده و چاپ ۲۴ آن در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات برایند پویش منتشر شد

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی نویسنده فاروق صفی زاده

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی سازمان, فیروز کیومرثی

کتاب اصول سرپرستی نویسنده حمیدرضا رضوی-محمد خراسانی-جواد وحیدی

کتاب آموزه های موردکاوی مدیریت نویسنده دکتر علی رستمی

 

\"سوالات

Views: 35

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,