نمونه یک قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

تیر ۲۳, ۱۴۰۲
48 بازدید

نمونه یک قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی نمونه قرار داد مازیار میر لطفا اساتید و همچنین برگزار کنندگان قبل از هر اقدامی نسبت به انعقاد قرار داد اقدام مقتضی را انجام دهند   ماده ۱: طرفین قرارداد                        قرارداد حاضر در تاریخ…………………………………………………….. فی ما‌بین؛ طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره […]

نمونه یک قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

نمونه قرار داد

مازیار میر

لطفا اساتید و همچنین برگزار کنندگان قبل از هر اقدامی نسبت به انعقاد قرار داد اقدام مقتضی را انجام دهند

 

ماده ۱:

طرفین قرارداد        

              

قرارداد حاضر در تاریخ…………………………………………………….. فی ما‌بین؛

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (مجری (:خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………با تحصیلات ……………………… به نشانی ……………………

 

ماده ۲:

 

موضوع قرارداد

 

برگزاری دوره های آموزشی ……………………………. در محل …………………… به مدت………….. روز ، جمعاً به مدت …………….. ساعت آموزش مصوب بر اساس مجوز شماره ………………………………. مورخ ……………………………. جهت …………………. آموزش دانشجویان………………..

 

ماده ۳:

محل اجرای قرارداد

 

استان شهر …… خیابان …… کوچه …… پلاک……………………..  کدپستی ………………………………………………………..

 

ماده ۴:

 

مدت قرارداد.

 

از تاریخ……………………… لغایت ………………………… به مدت ……………….. روز بر اساس برنامه زمانبندی ذیل خواهد بود:

روز شروع دوره …..: …………… شنبه مورخ ……………………… (صبح و بعد ازظهر)

 

ماده ۵:

 

مبلغ قرارداد.

 

حق الزحمه طرف قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد و بر اساس اقلام مشروحه ذیل جمعاً مبلغ …………………………… ریال (…………………………… ریال) می باشد که پس از تایید برگزاری دوره های آموزشی توسط ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.

الف) حق التدریس مدرسین کارگاه جمعاً مبلغ ………………………………….. ریال.

ب) هزینه پذیرائی شامل ……………………………. جمعاً مبلغ ………………………………… ریال

ج) هزینه تامین مواد کمک آموزشی مصرفی مبلغ ………………………………. ریال.

 

تبصره:

 

در صورت اضافه یا کسر ساعات دوره ، مبلغ کل قرارداد در پایان قرارداد محاسبه و بر همان مبناء حق الزحمه طرف قرارداد پرداخت خواهد گردید.

 

ماده۶:

 

قوه قاهره (فورس ماژور).

 

در صورتی که حوادث غیر مترقبه و خارج از حیطه اقتدار و اختیار بر هر یک از طرفین قرارداد حاکم گردد و موجب بروز هر گونه تاخیر در اجرای مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرایط فوق قرارداد به حالت تعلیق در آمده و مسئولیتی از این جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

 

ماده ۷:

تعهدات مجری.

 

  1. مجری مکلف است با برنامه ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره ها به مدت ………. روز همکاری نماید .
  2. تامین کتب ، جزوات و هماهنگی با اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می باشد.
  3. پرداخت حق الزحمه اساتید و عوامل اجرایی در مدت …………. روز بر عهده مجری می باشد.
  4. ارائه خدمات پذیرائی شامل ناهار …………………… و میان وعده شامل ………….. و تامین مواد کمک آموزشی مصرفی شامل کیف، پوشه ، طلق، ماژیک جهت شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده مجری می باشد.
  5. بکارگیری مدرسین مورد تایید کارفرما یا دارای گواهی صلاحیت از …………….. برعهده مجری می باشد.
  6. تامین محل اقامت اساتید دعوت شده از سایر شهرها بر عهده مجری می باشد.

ماده۸:

تعهدات کارفرما.

  1. تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده کارفرما می باشد .
  2. تامین وسیله ایاب و ذهاب بر عهده کارفرما می باشد.
  3. تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.
  4. تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۹:

تضمین انجام تعهدات.

به منظور تضمین انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی مجری یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص کمیته ناظر عالیه موضوع ماده (۱۲) این قرارداد بطور کامل اجرا نشود و یا طرف دوم در انجام تعهدات اهمال نماید و موجبات عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را فراهم کند، طرف اول حق دارد نسبت به وصول و ضبط آن به نفع دولت اقدام نماید، در غیر اینصورت در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به مجری عودت خواهد گردید.

ماده ۱۰:

رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف.

رسیدگی به تخلفات طرفین و حل اختلاف فی مابین براساس ماده ۱۳ همین قرارداد خواهد بود.

تبصره ۱: مجری ملزم است که تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب این قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

تبصره ۲: از طرف کارفرما فردی جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعیین می شود که فرد مذکور از طرف کارفرما بر کلیه امور قرارداد نظارت داشته و کلیه پرداخت ها به مجری موکول به تأیید فرد مذکور خواهد بود.

ماده ۱۱: اصلاح قرارداد

اصلاح قرارداد منوط به توافق کتبی طرفین خواهد بود.

ماده ۱۲: ممنوعیتهای قانونی

مجری اقرار می‌نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد و متعهد می‌گردد تا پایان مدت قرارداد هیچ یک از افراد مشمول قانون فوق را ذینفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

 

ماده ۱۳:

قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین.

 

سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادهای دولتی و قوانین جاری مملکت بوده و این احکام برای طرفین لازم الاتباع خواهند بود.

 

ماده ۱۴:

.حل اختلاف

 

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور

…………………………………قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

 

ماده ۱۵: 

 

عداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ .

 

این قرارداد در ۱۵ ماده در تاریخ …………………در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای     نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می­رسد .

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

آقای ………..                                                               آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

امضای شاهد اول                                                           امضای شاهد دوم

……………….                                                                          ………………….

گواهی می شود این قرارداد در تاریخ                 توسط طرفین امضا گردید. و دو فقره چک به مشخصات ذیل، ارائه و تحویل…………………………………………………………… گردید.

 

سرتیپ خلبان شهید فریدون ذوالفقاری نابغه ای برای تمام فصول

این قرارداد در ۱۵ ماده رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود .

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جنبه کاملا اموزشی دارد

Views: 4

برچسب‌ها:, , , , ,