وسایل ارتباط جمعی قسمت دوم

این مقاله در ادامه مطلب وسایل ارتباط جمعی قسمت اول نگارش شده است:

وسایل ارتباط جمعی قسمت دوم

شرایط اجماعی ارتباطات معاصر:

وسایل ارتباطی معاصر دارای مشخصات گوناگونی هستند وسایل ارتباطی نوین مطبوعاتفرادیو،tv،سینما از جهت آنکه با گرو های وسیع انسانی سروکار دارند و پیام های خود را در اختیار میلیون ها خواننده شنونده و بیشتر قرار می دهند.مشخصات اجتماعی خاصی پیدا کرده است.

ارتباطات توده ای یا جمعی:به تعریف پروفسور موریس جانووتیز:ارتباطات توده ای شامل نهاد ها و تکنیک هایی هستند که از طریق آنها،گروه های مختصصی وسایل فنی مختلف را به منظور انتشار محتوای خاص بین استفاده کنندگان وسیع،ناهماهنگ و بسیار پراکنده به کار می اندازند.به تعریف پروفسور ژان استوتزل:ارتباطات توده ای یا بهتر بگوئیم ارتباطات توده ها،عبارت از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد است.بنابراین رادیو و tv را بدون هیچ تردید می توان در ردیف این وسایل قرار دارد.برای معرفی وسایل ارتباط در قالب واحد توجه به اهمیت فنی دستگاه فرستنده یا احراز دریافت پیام ها یا کیفیت طبیعی ارکان های حسی استفاده کنندگان و ضابطه دقیق پیوست نمی دهد بلکه برای این منظور باید کمیت افراد پیام گیرنده را ضابطه اصلی قرار داد لزوم تونل به این ضابطه انتخاب اصطلاح وسایل ارتباط توده ای را برای مطبوعات و رادیو و tv  نیز توجیه می کند.زیرا اصطلاح مذکور شاخص آنست که پیام های ارتباطی این وسایل به یک فرد و حتی به یک گروه کوچک عرضه نمی شوند بلکه در اختیار یک توده انسانی قرار می گیرند بدین ترتیب باید با چگونگی تبدیل ارتباطات سنتی به ارتباطات جمعی آشنا شد.

از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی:آشنایی با خصوصیات گوناگون ارتباطات جمعی معاصر مستلزم بررسی طرز تحول و پیشرفت ارتباطات در جوامع معاصر است.

چگونگی پیدایی ارتباطات جمعی

در بررسی چگونگی ایجاد و توسعه ارتباطات جمعی می توان چند دوره را که هر کدام تکنولوژی نوینی را همراه می آورد از یکدیگر تفکیک کرد.نخستین عصر ارتباطات جمعی در حدود ۱۴۵۰ میلادی با اختراع چاپ آغاز شد در این دوره به عقیده مارشال مک لوهان دانشمند معاصر کانادایی روابط اجتماعی و اندیشه ها و رفتار های انسانی همه تحت تأثیر شدید نوشته های چاپی هستند به همین سبب وی هم ظاهر زندگی جوامع غربی را در این عصر به عنوان کهکشان گوتنبرگ معرفی می کند در اواخر قرن ۱۸ به دنبال انقلاب کبیر فرانسه و گسترش اندیشه های آزادیخاهی زمینه مساعدی برای پیشرفت مطبوعات فراهم شد و به تدریج همراه با تحولات اقتصادی و اجتماعی جدید نظیر صنعتی شدن جوامع،توسعه شهر نشینی،بالا رفتن سطح زندگی همه شرایطلازم برای انتشار روزنامه های پر تیتراژ آماده گردیده اند.بدین ترتیب خواندن مطبوعات کد پیش از آن به علل مختلفی مانند گرانیقیمت روزنامه ها و بیسوادی اکثر مردم رواج لازم نیافته بود و اغلب بطور جمعیصورت می گرفت عمومیت پیدا کرد و بصورت فردی در آمد در این زمینه تکامل وسایل فنی چاپ که تولید روزنامه ها را به تعداد فراوان امکان پذیر می سازد افزایش درآمد که مرزی شدن خرید روزنامه ها را به همراه می آورد.و بالاخره با بالا رفتن سطح آموزش که سبب مرزی شدن مطالعه روزنامه ها گسترش کنجکاوی ها می شود.از شرایط اساسی هستند توسعه مطبوعات توده گیر که از اواخر قرن ۱۹ سرعت گرفته بود در سال های پیش از جنگ جهانی اول پیشرفت فراوان پیدا کرد بطوریکه روزنامه کوچک فرانسه در سال ۱۸۹۵ یک میلیون نسخه تیتراژ کسب نمود و روزنامه پاریس کوچک در نخستین سالهای قرن بیستم به عنوان بزرگترین روزنامه فرانسه و جهان تیتراژ خود را به ۵/۱ میلیون نسخه رساند.گسترش رادیو در سال ۱۹۳۵ در کشور های پیشرفته غربی به جایی رسید که این وسیله ارتباطی نیز مانند مطبوعات خبری وارد عرصه مصرف فوری گردید لازم به یاد آوری است تعداد شنوندگان رادیو در سال ۱۹۲۶ در حدود ۵۰ میلیون بود در سال ۱۹۳۵ به حدود ۱۹۰ میلیون رسید و ذز سال ۱۹۶۰ از ۳۳۵ میلیون تجاوز کرد.ارقام فوق به خوبی امکان پیشرفت این وسیله ارتباطی جدید را بر حروف روزنامه ها مستلزم گسترش متقارن آموزشی توده نیست آشکار می سازد.صنعت سینما نیز که در اوایل قرن ۲۰ پدید آمده بود در فاصله دو جنگ جهانی در کشور های صنعتی توسعه سریع یافت و این وسیله ارتباطی هم مانند روزنامه ها و رادیو ها استفاده کنندگان فراوان پیدا کرد.پس از جنگ جهانی دوم TV به سرعت در ایالت متحده آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان غربی روبه گسترش نهاد تا جایی که این وسیله ارتباطی نوین مانند رادیو در مدتی کمتر از ۲۰  سال به سطح مصرف مرزی رسید و اکثر کانون های خانوادگی را فرا گرفت بطور مثال:در ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۵۳ در حدود ۲۰ میلیون گزیده وجود داشت  که در سال ۱۹۶۰ از ۵۲ میلیون تجاوز کرد.بطوریکه تا سال ۱۹۶۰ پیشرفت tv در کشور های پیشرفته صنعتی به حدی رسید که با توجه به سطح زندگی عمومی آنها برای هر ۵ تا ۱۰ نفر جمعیت یک گزیده وجود داشت

چگونگی پیشرفت و گسترش ارتباطات جمعی

با بررسی مختصر فوق درباره وسایل ارتباط جمعی می توان نتیجه گرفت که تحول و توسعه این وسایل(نیم قرن اخیر با شدت و سرعت بی سابقه ای همراه بوده است.برای نشان دادن سرعت تحولات عوامل مهم زندگی اجتماعی معمولا از نمودار های خاصی استفاده می شود که در محور افقی آن ها دوره های مختلف تاریخی و در محور عمودی آنها چگونگی پیشرفت این عوامل مشخص می گردند.

تغییرات کیفی ارتباطات جمعی

وسایل ارتباطی نوین به سبب فراوانی پیام هایی که پخش می کنند تمام ارتباطاتی را که از بین انسان ها وجود دارند دگدگون می سازند به طور کلی با به چگونگی تحول ارتباطات جمعی + قرن اخیر می توان دو نتیجه به دست آورد.

اولا:با آنکه وسایل ارتباط جمعی اکنون قسمت اعظم پیام های مورد نیاز انسان ها را بخش می کنند.در عین حال جانشین ارتباطات سنتی نشده اند.

ثانیا:از قرن ۱۹ که ارتباط جمعی دیگری جزءمطبوعات کم تیتراژ در دنیا وجود نداشت تا دوره معاصر که وسایل ارتباطی متععدی در کنار هم فعالیت می کنند در وضع

ارتباطات انسانی دگرگونی اساسی پدید آمده است این دگرگونی علاوه بر جنبه کلی،جنبه کیفی نیز دارا می باشد ارتباطات سنتی پیش از قرن ۲۰ ارتباطات

جمعی صنعتیکنونی را کاملا از یکدیگر متمایز می سازندبر این اساس ارتباطات جمعی نسبت به ارتباطات سنتی تازگی هایی دارند که مهمترین آنها:

۱-غیر شخصی بودن و یکنواخت بودن پیام های ارتباطات جمعی

\"دکتر

۲-نهادی بودن ارتباطات جمعی

وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتماعی

دکترمازیار میر مشاور و تحلیل گر

توصیه میشود مطالب زیر را مطالعه نمایید:

روشهای حرفه ای خلاقیت و نوآوری فردی و سازمانی

مدیریت ارشد بازاریابی

مدیریت کوکائینی

مدیریت پیشرفته ورزش (قسمت اول)

 

Views: 5

دسته‌ها: مدیریت و رهبری
برچسب‌ها: