کارگاه آموزشی زبان بدن و چهره شناسی در سال 1389

کارگاه آموزشی زبان بدن و چهره شناسی در سال 1389
اردیبهشت 17, 1403
91 بازدید

کارگاه آموزشی زبان بدن و چهره شناسی در سال 1389 کارگاه آموزشی زبان بدن و چهره شناسی زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی چهره شناسی و روانشناسی انواع صورت سلام از اینکه این سایت را برای مطالعه انتخاب نموده اید بینهایت متشکرم زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که […]

کارگاه آموزشی زبان بدن و چهره شناسی در سال 1389

کارگاه آموزشی زبان بدن و چهره شناسی

زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی چهره شناسی و روانشناسی انواع صورت

سلام از اینکه این سایت را برای مطالعه انتخاب نموده اید بینهایت متشکرم

زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی
بکند با دیگران قادر است، ارتباطبرقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (محل قرار گرفتن دستها، پاها،
نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن)، ژستها (حالتها، اطوارها،
اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت و حرکات چشم‌ها باشد. دکتر مازیار میر در کتاب زبان بدن ایرانی ، زبان بدن
را این گونه تعریف نموده اند :
به کلیه ژستها حالتها و حرکات و رفتار انسانی و اشارات بدنی و حتی مدل و ژست سخن گفتن و یا حالت ایجاد اصوات بدون ایجاد
صدا را که بنا به سن جنس و قد و وزن و موقعیت اجتماعی و یا جغرافیایی بروز می کند را زبان بدن یا تن گفت و یا تن گفتار و یا
ارتباطات غیر کلامی اطلاق می کنند……..
چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او
ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است
چهره شناسی و روانشناسی صورت
چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او
ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است. شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله
بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق و پیچیدگیهای بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی ما در اینجا به بیان نکات
اصلی تر و مهمتر آن بسنده می کنیم.
چهره خوانی چیست؟
بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون
دیگران شود. با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تـقسـیم شـده است. بـرای مثـال
“متوپوسکپی” علم پی بردن به سیرت و درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی است.
“فرنولوژی” علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه میباشد که به بنا نهادن شخصیت و امیال ذاتی و روانی افراد کمک می کند.
“فیزیـوگـنومی” یا عـلم چـهره شـنـاسی، موضوعی است که ما به آن خواهیم پرداخت. این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.
امروزه دانشمندان به چنین علومـی، “شـبـه علـوم” اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمی دهند و هـمانند عـلومی مانـنـد “طالع بـینی” به آنها می نگرند: اثبات نشده
ولی بیضرر. با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد می دانند. چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت
کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنیم.
اکنون گذری می کنیم بر نکات بنیادین چهره خوانی و چگونگی…. تشخص شخصیت افراد:
شکل  و میمیک انواع صورت
دراز و کشیده:
افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما” دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است. جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن
افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند.
گرد:
این شکل دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد. اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.
پهن:
اینگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکری می باشند. ….
مربعی:
طرفدار استقلال فردی و فردگرایی، سختـکوشـی بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب می شود. …..
پیشانی
پیشانی صاف:
کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل می
نمایند…..
پیشانی چروکیده: وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـگونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می
گردند…..
انواع چشم
رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است. چشمها هیچگاه دروغ نمی گویند؛آنها بیانگر
احساس درونی و واقعی ما می باشند.
اضطراب:
اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است….
انواع تندخویی:
 اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس نشانگر تندخویی و پرخاشگری در فرد است…..
انواع روان پریش ها :
چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد، نشانگر عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد بود.
شادی: وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از خنده رویی و شادبودن فرد می باشد….
انواع ابرو ها
صاف: صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد. ….
ابرو کمانی:
 افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـتـها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند.
باریک:
اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.
ابروهای پیوسته:
 پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما” در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.
پلک  کوچک:
 اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.
بزرگ:
 بزرگ بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد.
بینی کوچک:
گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا” افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند.
بزرگ:
 بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد. یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت.
بینی تیز:
تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیانش به راحتی برخورد می کند. ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و
بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک می کنند. ….
بینی عقابی:
 خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگیهای کسانی است که دارای چنین بینی می باشند. ….
انواع گوش
کوچک: کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت هر چند اینگونه افراد می دانند که چه می خواهد و معمولا” سخت کوش و کارکن هستند. …..
بزرگ و دراز:
 این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند. …..
انواع پرمو:
 افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف می کنند. ….
انواع گونه
برجسته: برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است. کسانی که دارای گـونه بـرـسته می باشند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران
دارند. ….
گونه گود:
علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد می باشد. …

 

چهره شناسی (Physiognomy)

 

فیزیوگنومی یا عبارت چهره شناسی از ترکیب دو کلمه( فیزیس) و (گنومون) پدید آمده است که به ترتیب معنای آنها (طبیعت, سرشت) و (تعبیر و تفسیر) می باشد.

چهره شناسی نخستین بار در کشور چین شکل گرفت و شناخته شد حتی دانشمندان چینی اعلام داشتن که چهره و شکل قیافه میتواند در طولانی یا کمتر بودن عمر

انسانها دخیل باشد که روش و تحلیل چهره شناسی چینی امروز نیز به عنوان مستندات و دلایل منطقی و تجربی مورد استفاده قرار گیرد.

اگر بتوانیم شخصیت افراد را پیش از داشتن رابطه با آنها بشناسیم و یا حداقل در مورد چگونگی رفتار و اخلاق آنها حدس هایی بزنیم بدون شک این شناخت تاثیرات

زیادی در رابطه ما داشته و کمک های فراوانی به ما خواهد کرد.

 

رفرنس های علمی کارگاه آموزشی زبان بدن و چهره شناسی

 

کتاب  چهره شناسی و ویژگی های فردی نوشته توبیاس دانتسیگرخت روانشناسی زاده یک روش تجربی است. با بیان دیگر ریخت روان شناسی بر پایه مشاهده کردارها در جریان تجربه ای که چندین نسل پیگیری شده است قرار دارد.

همان گونه که توبیاس دانتسیگ نگاشته است. انگار بر این است” قضیه ای که چندین بار تکرار شود نمی توان گفت اتفاقی است، تکرار این قضیه از یک آیین جهانی

پیروی می کند بنابراین یک حقیقت است و این حقیقت را با دقت بسیار می شود از راه تجربه ثابت کرد، محدودیتهای طبیعی و سرشت شناختی مانعی بر مشاهده این

پدیده در دفعات بسیار نیستند.

 

\"کارگاه

Views: 10

برچسب‌ها:, , , , , , ,