کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه1389

کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه

دکتر مازیار میر

در عصر نوآوری سیستمی و تغییرات سریع امروزی ، مشارکت های استراتژیک تبدیل به گوشت و خون توسعه تجارت رقابتی شدند. تدوین

استراتژی فناوری و انتخاب فناوری نیازمند تفکر جامع و رویکرد سیستمی به مدیریت کسب و کار است. حتی عملیات فروش محصول دیگر در

مورد خرید یا فروش چیزی کمی ارزان تر نیست، این تصمیمات امروزی استراتژیک هستند.

انتقال فناوری یکی از پیچیده ترین عملیات تجاری است که نیاز به تطبیق خریداران و فروشندگان بالقوه بر اساس پارامترهای بسیاری

دارد. ایجاد روابط مشارکتی پایدار برای منافع متقابل در این نوع تجارت بسیار مهم است. بنابراین، مذاکرات انتقال فناوری که منجر به

یک توافق عاقلانه می شود، نباید به عنوان یک چانه زنی ساده در مورد هزینه و شرایط تلقی شود، بلکه باید به عنوان یک فرآیند توسعه

تجاری موفق توسط دو شریک استراتژیک تلقی شود….

سرفصل های کارگاه پیشرفته مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه

 

 

.

 

ازميان كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا، كشوركره جنوبي همواره به عنوان الگوو نمونه رشد وتوسعه سريع اقتصادي و صنعتي و

انتقال موفقيت آميز تكنولوژي محسوب مي شود. اين كشور كه در طي سه دهه60 تا 1990 ميلادي از چنان نرخ رشدبالايي برخوردار بوده كه

همواره از آن به عنوان معجزه رود هان ياد مي شود. به طوركلي درادبيات مربوط به توسعه اقتصادي ، به يكسري از عوامل موفقيت اين كشور

در توسعه سريع صنعتي و تكنولوژيك نظير روحيه تلاش و نظم كاري مردم اين كشور، كمكهاي وسيع مالي و فني امريكا و ژاپن در مراحل اوليه

توسعه صنعتي ، نقش موثر سياستهاي اتخاذشده توسط دولت شامل سياستهاي گسترش صادرات و توسعه منابع انساني اشاره شده

است . اتخاذ سياست گسترش صادرات در كشور كره جنوبي موجبات تشويق وتسهيل واردات و انتقال تكنولوژي هاي مدرن به اين كشور را

فراهم كرد. همچنين اتخاذسياستهاي توسعه وگسترش منابع انساني و سرمايه گذاري بسيار سنگين جهت آموزش وتربيت نيروي انساني ،

ماهر، نقش بسيار مهمي در تقويت توانايي داخلي تكنولوژيكي آن كشور ايفا كرد.

دولت اين كشور همچنين با ايجاد محيطي مناسب و اجراي موثر سياستهاي كلان اقتصادي زمينه لازم براي پيشبرد سياستها و راهبرد

توسعه صنعت در اين كشور را فراهم ساخت . البته بايد خاطرنشان كرد كه نمي توان به تنهايي يك عامل معين را به عنوان موفقيت اين

كشور ذكر كرد بلكه اين مجموعه اي از عوامل مرتبط بهم بودند كه موجبات پيشرفت و رشد سريع اين كشور را در مدت نسبتا كمي به وجود

آوردند. برطبق مدل غازهاي درحال پرواز”FLYING GEESE MODEL” كشورهاي توسعه يافته كه به عنوان پيشروان تكنولوژي پيشرفته مطرح

هستند تكنولوژي هاي خود را به كشورهاي تازه صنعتي شده كه ازنظر سطح تكنولوژي پايين تر هستند انتقال مي دهند. زماني كه اين

كشورها، خلاء تكنولوژيك |”TECHNOLOGICAL GAP”خود را نسبت به كشورهاي پيشرو كمتر مي سازند، برخي از محصولات صنعتي خود را

كه قبلا توسط كشورهاي توسعه يافته ساخته شده است را به كشورهاي درحال توسعه صادر مي كنند. برطبق اين نظريه كشور كره جنوبي

از مدل ژاپن جهت نيل به توسعه ازطريق پذيرش تكنولوژي هاي مناسب و انتقال فناوري پيروي كرد.

سياستگذاران كره اي جهت دستيابي به توسعه و رشد پايدار و تحول كارآ در ساختارصنعتي اين كشور اقدام به تقويت مداوم زيرساختهاي

صنعتي مبتني بر توسعه توانائيهاي مديريتي و تكنولوژيك داخلي در اين كشور كردند. همچنين كنترل و هدايت دولت برانتقال تكنولوژي و

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، التزام و پايبندي آن بر اتخاذسياستهاي حمايتي نظير اعطاي وامهاي بلندمدت توسط بانكهاي دولتي ازجمله

عوامل مهم و ضروري جهت نيل به توسعه سريع صنعتي و دستيابي به سطوح بالاتراستانداردهاي زندگي در اين كشور محسوب مي شود.

سياست توسعه علوم و تكنولوژي در كره جنوبي بيشتر بر توسعه ظرفيت براي انتخاب صحيح ، جذب و تطبيق تكنولوژي هاي وارداتي تاكيد

كرده است . همچنين دولت اين كشور با اتخاذ سياستهاي برون نگر و گسترش صادرات ، شركتهاي بزرگ صنعتي كره اي را تشويق كرد كه در

امرتكنولوژي سرمايه گذاري بيشتري كنند تا قادر باشند در بازارهاي جهاني بهتر به رقابت بپردازند، اين امر بيشتر ازطريق ورود كالاهايي

“سرمايه اي ” كه حاوي تكنولوژي هاي پيشرفته بودند انجام شد.

انتقال تكنولوژي در كشور كره جنوبي بيشتر از طريق روش واردات كالاهاي سرمايه اي صورت پذيرفته است . اگرچه بعضي از ديگر روشهاي

انتقال تكنولوژي مانندروش كليد دردست و مهندسي معكوس نيز در مراحل ابتدايي توسعه صنعتي كره مورداستفاده قرار مي گرفتند.

همچنين ، انتقال تكنولوژي ازطريق واردات ماشين آلات ووسايل و تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي به عنوان مهمترين كانال انتقال تكنولوژي در

طي دوره بين1962-1986 بوده است كه حدود 21 برابر ديگر روشهاي انتقال تكنولوژي ازنظر مقدار و ارزش در اين كشور بالغ گشت .

ازديگر عوامل موفقيت كره در توسعه سريع صنعتي ، اتخاذ مجموعه اي از سياستهاي توسعه منابع انساني و آموزش و تربيت نيروي كار در

اين كشور بوده است . سرمايه گذاري بسيار زياد دولتمردان كره اي بر روي آموزش و تربيت نيروي انساني درتمام سطوح آموزشي ، گام

بسيار موثر و مفيدي درجهت اكتساب ، جذب ، تطبيق وتوسعه تكنولوژي هاي وارداتي بود.

بنابراين نكته قابل توجه اين است كه كشورهاي درحال توسعه با توجه به توانائيهاي تكنولوژيك و زيرساختارهاي صنعتي خود بايد اقدام به

مطالعه الگوي توسعه كشورهاي تازه توسعه شده شرق آسيا بخصوص كشور كره كنند…..

 

 

 

دکتر مازیار میر اولین مدرس حرفه ای مذاکرات انتقال تکنولوژی های نوین با رویکرد طرح توسعه

Views: 20

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده
برچسب‌ها: