کنترل و نظارت در مدیریت نوین

کنترل و نظارت در مدیریت نوین

در مباحث مدیریت پیشرفته یکی از مهمترین مفاهیم کنترل و نظارت است اما قبل از اینکه به کنترل و نظارت بپردازیم بهتر است به مفهوم مدیریت
بپردازیم. تاکنون، تعاریف متعددی برای  مدیریت ارائه شده‌است. برخی از مهم‌ترین تعاریفی که ارائه شده، به شرح ذیل:
اول
 هنر انجام امور به‌وسیله دیگران فرایندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد.
دوم
انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
\"کنترل

لطفا فیلم آموزش مدیریت ورهبری در سمینار دکتر مازیار میر در آپارات https://www.aparat.com/v/5p1NLمشاهده فرمایید.

سوم
مدیریت علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی بازی کردن نقش رهبر، منبع
اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمان حال زمان آن فرا رسیده که به مفاهیم و تعاریف کنترل و نظارت دانشمندان و نویسندگان علم
مدیریت، تعاریف مختلفی از کنتـرل و نظـارت ارائـه نمودهاند که هر کدام از زاویهای به این مقوله مینگرند و آن رامورد بررسـی قـرارمی دهند.
\"کنترل

 

لطفا فیلم لطفا خودتان را تقویت کنید در آپارات https://www.aparat.com/v/d1AjPمشاهده فرمایید.
الف) یکی از تعاریف نسبتاً جامعی کـه از کنتـرل و نظـارت انجـام گرفتـه اسـت
تعریفی است که استیفن رابینز ارائه کرده است. از نظر ایشان، کنترل هم عبـارت اسـت:
از فرایند تحت نظر قرار دادن فعالیتها، به منظور حصول اطمینان از این که آنهـا همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام میپذیرند و نیز اصـلاح
انحرافـات قابـل ملاحظه و مهم مشاهده شده در طی این فرایند میباشد در این تعریف، نظارت و کنترل، فرایندی است بـرای کـسب اطمینـان از
ایـن کـه اقدامات و فعالیتهای جاری سازمان، در جهت اهداف پیشبینی شده و مطـابق بـا اقدامات برنامه ریزی شده می باشند. بنابراین میتوان
گفت که کنترل و نظارت فرایندی است که بایدها را با هـست ها مطلوب ها را با موجودها، و پیشبینیها را با عملکردها مقایسه مـی کنـد و تـصویر
روشنی از اختلاف یا تشابه بین این دو گـروه از عوامـل را در اختیـار مـسئولان و مدیران سازمان قرار می دهد.
\"کنترل
ب) از دیگر تعاریف نسبتاً جامع در مورد کنترل، تعریفی اسـت کـه رابـرت مـاکلر
ارائه کرده و در آن عناصر و اجزای اصـلی فراینـد کنتـرل را نـشان داده اسـت. او معتقـد اسـت:
کنتـرل، تلاشـی اسـت سیـستماتیک و نظـاممنـد بـه منظـور تعیـین استانداردهای عملکرد، برای اهداف برنامه ریـزی شـده، طراحـی سیـستم
بـازخور نمودن اطلاعات، مقایسه عملکرد واقعی بـا اسـتانداردهای از پـیش تعیـین شـده و مشخص کردن این که آیا انحرافاتی در طی فرایند وجود
دارد یا نه و تعیین میـزان اهمیت آنها و نیز انجام اقدامات اصلاحی جهت حصول اطمینان از این کـه همـه منابع سازمان به شیوهای بسیار موثر و با
حداکثر کارایی ممکن در جهت دستیابی به اهداف سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.
\"کنترل
ج) تعریف دکتر مازیار میر  از کنترل به شرح زیر است .
کنترل چند بعدی برای تعیین و جلوگیری از انحراف از مسیر با رصد همه جانبه برای رخ داده‌ای موجود ک مقایسه با شاخص ها برای بهبود توسعه
و اصلاح رویه ها و همچنین سرعت بخشیدن به امور و جلوگیری از اتلاف منابع اطلاق می گردد است.
د) استونر در تعریف کنترل چنین میگوید: کنترل مدیریتی، فرایندی اسـت جهـت حصول اطمینان از این که فعالیتهای انجام شده با فعالیتهای برنامه
ریـزی شـده مطابقت دارد یا خیر (رضائیان، ۱۳۷۰ ،ص ۵۵۸) هم چنین در تعریف ناظر یا کنترل کننده چنین گفته اند: ناظر در لغت به معنای نگاه
کننده، و در اصطلاح به شخصی میگویند که عمـل یـا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده، صحت و سقم آن عمل یا اعمال را
با مقیاس معینی که مشخص است میسـنجد و بـرای ایـن کـار اختیـار قانونی دارد (مستفاد از ماده ۴۲۸ قانون تجارت).
\"کنترل
بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که کنترل تلاش منظمـی است که همواره فعالیتهای انجام شده در سازمان را بـا معیـار یـا
اسـتاندارد کـار (اهداف) میسنجد و پس از سنجش میتوان سه حالت را مشاهده کرد:
۱ -عملیات با اهداف و برنامههای پیشبینی شده برابر اسـت کـه نـشانگر فعالیـت مطلوب سازمان است.
۲ -عملیات انجام شده کمتـر از فعالیـتهـایی اسـت کـه در اهـداف و برنامـه هـا پیشبینی شده است که در این صورت لازم است انحرافات ارزش
گذاری شـده و نقاط ضعف عملیات معلوم و اصلاح شود.
۳ -عملیات انجام شده بیش از طرح و برنامهها میباشد کـه در ایـن صـورت لازم است پس از مطالعهی عوامل توفیق، نسبت به اصلاح برنامه ها و
طرحهای پیشبینی شده اقدام نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت و حلقه مفقوده در مدیریت پیشرفته و نوین کنونی است .
باید اذعان کنم که نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد، بطوریکه بدون توجه به این جزء ، سایر اجزاء و ارکان مدیریت
عملا ، مثل برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها هرگز وجود ندارد.
\"کنترل

 

سرفصلهای کارگاه آموزش نظارت و کنترل در مدیریت

فرآیند کنترل شامل چند مرحله است که عبارتند از :
۱. آشنایی با مفاهیم مدیریت و رهبری
۲. مفاهیم پایه در نظارت و کنترل
۳. تعیین شاخصها یا معیارها متناسب با هدفهای برنامه و پیش بینی نتایج برنامه
۴‌. تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده
۴. مقایسه اطلاعات مدون با معیارها و شاخصها
۵. آشنایی با AHP و کاربرد آن در کنترل و نظارت
۶- آشنایی با فرآیندهای  تمرکز و تفکر سیستمی
۷.مفاهیم  انواع مدلهای تصمیم گیری و تصمیم گیری و اقدام اصلاحی برای رفع نواقص یا انحراف از مسیر
\"کنترل

کنترل و نظارت از دید اسلام

اول اهمیت نظارت
دوم چه چیزى باید کنترل گردد
سوم دیدگاه سنتى و دیدگاه جدید
چهارم تحلیل قرآنى نظارت و کنترل
پنجم اصل نظارت بر اعمال و افراد
ششم. هرکس باید بداند که تحت نظارت است
 هفتم. بالاترین کارگزاران نیز تحت نظارت و مراقبت هستند
 هشتم. نظارت، تصمیم‏گیرى، به‏ هنگام و مناسب و متغییر
نهم. نظارت‏ کنندگان باید کرامت و بزرگوارى داشته باشند و از حقیقت هرگز عدول نکنند
 دهم. نظارت‏ها بسیار دقیق انجام مى‏گیرد و. اَعمال، نظارت شده، ثبت کاملا نوشته شوند و به آن‏ها پیوسته استناد شود.
\"مدیریت

Developing Performance Indicators for Managing Maintenance is designed to provide the key details on how to measure and

improve one of the most important functions in an organization today: Equipment or Asset Maintenance Management. As one of

only a handful of comprehensive collections of performance indicators for managing maintenance in print today, this book is

distinguished by its use of techniques based on a variety of management measurement systems, such as the Balanced Scorecard

approach. While the previous edition primarily concentrated on the basic indicators for managing maintenance and how to link them

to a company’s financials, this new edition goes further by also addressing recent advancements in the management of

maintenance. This book is an invaluable tool for any company that wants to effectively measure and manage the entire spectrum of

maintenance activities to help achieve competitive advantage. Such companies view maintenance as a way to reduce costs of

producing their product or providing their services and are intent on using this cost advantage to lower prices, improve profit

margins, and improve shareholder value.

توسعه شاخص های عملکرد برای مدیریت تعمیر و نگهداری به گونه ای طراحی شده است که جزئیات اصلی در مورد چگونگی سنجش و بهبود

یکی از مهمترین کارکردهای امروز در یک سازمان را ارائه دهد: تجهیزات یا مدیریت نگهداری دارایی. این کتاب به عنوان تنها تعداد معدود مجموعه
ای کامل از شاخص های عملکرد برای مدیریت نگهداری در چاپ ، امروزه با استفاده از تکنیک های مبتنی بر انواع سیستم های اندازه گیری
مدیریت ، مانند رویکرد Scorecard متوازن ، متمایز است. در حالی که نسخه قبلی در درجه اول متمرکز بر شاخص های اصلی مدیریت نگهداری و
چگونگی پیوند دادن آنها با مالی شرکت بود ، این نسخه جدید با پرداختن به پیشرفت های اخیر در مدیریت نگهداری ، بیشتر پیش می رود. این
کتاب ابزاری ارزشمند برای هر شرکتی است که می خواهد کل طیف از فعالیت های تعمیر و نگهداری را اندازه گیری و مدیریت کند تا به دستیابی
به مزیت رقابتی کمک کند. اینگونه شرکت ها نگهداری را به عنوان راهی برای کاهش هزینه های تولید محصول خود و یا ارائه خدمات خود می
بینند و قصد دارند از این مزیت هزینه برای پایین آوردن قیمت ها ، بهبود حاشیه سود و بهبود ارزش سهامدار استفاده کنند.
\"مدیریت\"

Managing and Delivering Performance: How government, public sector and not-for-profit organisations can measure and manage what really matters

مدیریت و عملکرد: چگونه دولت ، بخش دولتی و سازمان های غیر انتفاعی می توانند آنچه که واقعاً مهم است را اندازه گیری و مدیریت کنند

Views: 10

دسته‌ها: مدیریت و رهبری
برچسب‌ها: