گامهای اساسی برای اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

مرداد ۳, ۱۴۰۲
41 بازدید

گامهای اساسی برای اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها گام یک- شروع عملیات اجرائی از رأس سازمان گام دوم- تدوین اهداف گام سوم- تعیین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح گام چهارم– تشکیل ساختاری مناسب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها گام پنجم- آموزش کارکنان گام ششم- افزایش مشارکت Views: 6

گامهای اساسی برای اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

گام یک- شروع عملیات اجرائی از رأس سازمان

گام دوم- تدوین اهداف

گام سوم- تعیین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح

گام چهارم تشکیل ساختاری مناسب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

گام پنجم- آموزش کارکنان

گام ششم- افزایش مشارکت

Views: 6

برچسب‌ها: