• تاریخ انتشار : دوشنبه 26 ژوئن 2023 - 22:22
  • کد خبر : 86438
  • چاپ خبر

عارضه یابی یا عارضه یابی

    به عنوان یک مشاور تخصصی سالها است تمرکز ما روی این مهم است که بصورت تخصصی به طراحی و بهبود و توسعه صنایع گوناگون و عارضه یابی مشغول هستیم. اما منافع عارضه یابی برون سپاری کدامند؟ مهمترین منافع عارضه‌یابی برونسپاری عبارتند از : ۱ .شناخت نقاط ضعف فعالیتهای برونسپاری شده سازمانها و شرکتها

 

 

به عنوان یک مشاور تخصصی سالها است تمرکز ما روی این مهم است که بصورت تخصصی به طراحی و بهبود و توسعه صنایع گوناگون و عارضه

یابی مشغول هستیم.

اما منافع عارضه یابی برون سپاری کدامند؟
مهمترین منافع عارضه‌یابی برونسپاری عبارتند از :

۱ .شناخت نقاط ضعف فعالیتهای برونسپاری شده سازمانها و شرکتها و موسسات
۲ .شناخت نقاط قوت و فرصتهای موجود در مجموعه شما
۳ .شناسایی و تحلیل محیط موجود برای بررسی عملکرد
فعالیتهای برون سپاری شده سازمان ها و موسسات و شرکتها
۴ .شناخت راهکارهای علمی حل مشکالت در حوزه فعالیتهای برونسپاری شده
۵ .تعریف آموزشها و پروژه های‌کاربردی
۶ .جلوگیری از اتالف منابع مالی سازمان در پروژههای غیر کاربردی
۷ .کاهش هزینه آموزشهای غیر موثر و غیر واجب

مراحل انجام عارضه یابی و برون سپاری چیست؟
مراحل انجام عارضه یابی فعالیتهای برونسپاری شده به طور کلی به شرح زیر است .
۱ .طرح موضوع و بیان مساله یا مسایل سازمان در حوزه فعالیتهای برونسپاری شده
۲ .کسب موافقت مدیر ارشد سازمان برای اجرای پروژه عارضه یابی برونسپاری
۳ .انتخاب مشاوران کارآزموده
۴ .تشکیل گروه عارضهیابی به منظور ایجاد تفاهم و کسب
حمایت و همکاری مدیران
۵ .انجام آموزشهای اولیه، توجیه و ایجاد اعتقاد در مدیران و سایر اعضاء
۶ .تهیه برنامه و عارضهیابی )علتیابی( فعالیتهای برونسپاری شده
۷ .ارائه راهکارهای بهبود در فعالیتهای برونسپاری شده
۸ .تدوین و ارایه گزارش نهایی عارضه یابی

انواع عارضه یابی برون سپاری چیست؟

عارضهیابی س ریع و س طحی: در این نوع عارضه یابی یا مطالعات کلی فعالیتهای برون سپاری شده سازمان از راههای مصاحبه، پرسشنامه،

بازدید و مطالعه مستندات جمع آوری می شود و سپس  محاسبات الزم برای سنجش شاخصهای بهره وری وسودآوری سازمان صورت میگیرد.

عارضه یاب ی دقیق و تفصیلی: این نوع ارزیابی شامل ۷مرحله است که پس از تصویب پروژه عارضهیابی برونسپاری اجرا میشود. مراحل مختلف

این فرایند به ترتیب زیر است:

۱ .بررسی ماموریت، چشم انداز، اهداف و راهبردهای سازمان
۲ .بررسی . ساختار، نظامهای اطلاعاتی، فرایندها و نتایج آن درحوزه های ۹ گانه
۳ .تحلیل نتایج بررسیها، ارزیابیها و جمعبندی و نتیجهگیری
۴ .شناخت نقاط قوت و ضعف
۵ .اولویت بندی
۶ .تعیین حوزه های کلیدی بهب ود با توجه به مشکلا
اولویتبندی شده و ارایه راهکارهای بهبود
۷ .تدوین گزارش
حوزههای کلیدی بهبود عبارتند از:
۱ .اثربخش ی )انجام کارهای درست(: بررسی درصد تحقق
اهداف از پیش تعیین شده برای ارزیابی اثربخشی.
۲ .کارایی )انجام درست کارها(: سنجش میزان منابع مصرف
شده با میزان پیشبینی شده )استاندارد( برای تولید.
۳ .بهرهوری )انجام درس ت کارهای درست(: اندازه گیری
میزان توان سیستم در متناسب س

ازی معقول، منطقی و
اقتصادی دادهها با

تاندهها که نتیجه دو مولفه اثربخش
و کارایی است.
بررسیدرحوزهنتایج
اثربخشی
کارایی
بهرهوری
سودآوری
کیفیتزندگیکاری
کیفیت
نوآوری
قابلیتانعطاف
مسئولیتاجتماعی
فرایندهایسازمانی
ساختاروتشکیالت
سیستمهاوروشها
تکنولوژیوسختافزار
منابع)انسانی،مالی،
مواد، اطالعات،
دانشو…(
رهبری‌ و
فرهنگسازمانی
آرمان،ماموریت،بینش،سیاستها،اهداف،استراتژیها،برنامهها
محیطعملیاتی
بررسیدرحوزههایمنابعوتوانمندسازها
شکل۲ )روند نمای کلی عارضه‌یابی در سازمان]۲]
۳
۴ .س ودآوری: توانمن��دی
س��ازمان در ایجاد سود با
اس��تفاده از منابع و سرمایه
س��ازمان در فعالیته��ای
برونسپاری شده.
۵ .کیـفی ت زنـدگی کـاری
س ازمان: ارزیاب��ی عملکرد
هر س��ازمان در ایجاد رضایت
کاری کارکنان )ایمنی، محیط
مناسب، امنیت ش��غلی و ایجاد
عوامل انگیزشی(.
۶ .کیفیت: بررسی عملکرد سازمان
در تولی��د خدم��ات م��ورد نی��از
مشتری در پنج مرحله برای کسب
اطمینان از کیفیت خدمات ارزیابی
میش��ود. ای ِ ن مراحل شامل کنترل
کیفیت سیستمهای باالدست، کنترل
کیفیت منابع و دادهها، کنترل کیفیت
سیستمهای سازمانی )فرایندهای اصلی
و فرعی سازمان(، کنترل کیفیت ستاندهها
)کاال یا خدمات( و ارتباط با مش��تریان،
مصرف کنندگان و نظیر آنان میباش��د.
۷ .نوآوری: اندازه گی��ری میزان هماهنگی
محصوالت با تغییرات تقاضا و نیازهای جدید
مشتریان با هدف توسعه و افزایش سهم بازار.
۸ .قابلیت انعطاف: بررسی عملکرد سازمان در
زمی ِ نه تغییرات ضروری محیطی.
۹ .مسئولیت اجتماعی: بررسی عملکرد سازمان
در باره مس��ایل زیس��ت محیطی، اجتماعی و
اقتصادی محیطی که در آن فعالیت میکنند.
در شکل ۳ نمودار کلی عارضهیابی برونسپاری
ارایه شده است.

چرا باید عارضه یابی را در سرلوحه و مرام

● شناسایی علل مغایرت های پروژه های سازمان

● محاسبه شاخص های نوآوری و سودآوری

● تعیین میزان خلاقیت سازمان و کارکنان

● تحلیل دقیق ساختار، فرآیند اهداف و استراتژی های نوآوری

● تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی مشکلات

● عارضه یابی منابع انسانی و محیط کار خلاق

● شناسایی و تحلیل محیط موجود برای بررسی عملکرد

● تعیین راهکارهای علمی پژوهشی حل مشکلات

● تعریف آموزش ها و پروژه های کاربردی

● جلوگیری از اتلاف منابع مالی سازمان در فرایندهای غیر کاربردی

بهسان به عنوان بزرگترین سازمان در زمینه عارضه یابی و ارزیابی نوآوری خدمات زیر را ارائه می دهد:

● عارضه یابی نظام نوآوری سازمان

● عارضه یابی ظرفیت جذب نوآوری در سازمان

● عارضه یابی فرهنگ نوآوری

● عارضه یابی نظام کار تیمی در سازمان

● عارضه یابی سطح خلاقیت و نوآوری در شرکت

● عارضه یابی سیستم مدیریتی در فرایندهای سازمان

لینک کوتاه

برچسب ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.