سرفصل های کارگاه زبان بدن

سرفصل های کارگاه زبان بدن
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳
49 بازدید

سرفصل های کارگاه زبان بدن دکتر مازیار میر       سرفصلهای کارگاه پیشرفته زبان بدن که در مجتمع فنی علوی و سایر موسسات آموزش عالی کشور در حال آموزش است این کارگاه بصورت تخصصی برای مدیران و کارشناسان شرکت امداد نیرو در  اردیبهشت 1387 برگزار گردید.     Advanced workshop of Iran negotiators مازیار […]

سرفصل های کارگاه زبان بدن

دکتر مازیار میر

 

 

 

سرفصلهای کارگاه پیشرفته زبان بدن که در مجتمع فنی علوی و سایر موسسات آموزش عالی کشور در حال آموزش است این کارگاه بصورت

تخصصی برای مدیران و کارشناسان شرکت امداد نیرو در  اردیبهشت 1387 برگزار گردید.

 

 

Advanced workshop of Iran negotiators

مازیار میر مشاور و پژوهشگر

 

info@mazyarmir.com

 

 

سرفصل های کارگاه آموزش زبان بدن ایرانی

زبان بدن  شامل دو قسمت مهم و اساسی است

اول زبان حرکات بدن 

دوم زبان آرایش و ظاهر بدن انسان

 

زبان بدن یا body language  دقیقا  چيست؟

 • مقدمه‌ای بر علم زبان بدن 
 • مفاهیم پایه و داستان زبان بدن
 • معرفی منابع کارگاه آموزشی ….
 • قدرت لمس کردن و طرز صحیح لمس کردن و اثر آن
 • زبان بدن و رابطه ان با عزت نفس و اهميت عزت نفس
 • چهار نكتۀ کليدی پیرامون ارتباطات کلامی و غیر کلامی
 • معجزۀ اثر یك دقيقه ای و ثانیه های طلایی golden time
 • رمز و راز نمایش و خود تماسـی نشـانۀ چيسـت؟
 • ایجاد تصوری جاودانه از خود با کمک زبان تن و تن گفتار
 • هفت گام استراتژیک به سمت وضع اندامی صحيح
 • وضعیت مناسب و حرفه ای اندامی صحيح و رابطه ان با زبان بدن
 • اسرار آرام گرفتن و کالبدشناسی یك برخورد حرفه ای
 • جهش ابروها راز از منفی تا مثبت
 • طرز نگاه کردن در صورت و رمز رازهای ان
 • مفهوم خندهها و انواع نگاه و رمز گشایی از دست دادن
 • برخورد از نزدیک و گنبد فضای شخصی و دکترین زبان بدن
 • قدرت فاصله و پراکسیمیز یا …. مقابله با حمالت اجتنابناپذیر
 • یادگيری تمرین فاصله های حرفه ای در متقاعد سازی و ارتباط
 • اهميت و صميميت قرارگيری و استقرار ما
 • قدرت استراتژیک نهفتۀ دست دادن
 • تست درون سنی شخصيت بين خود و دوستان
 • چگونگی برقراری ارتباط چشمی
 • نقش وضعيت اندامی و بازتابش آینه ای
 • خداحافظی و بدرود و نمایش قدرت
 • سلطه و نياز به سلطه گری
 • سلطهگری از طریق کنترل فضا
 • دست دادن قدرتی همراه با نگاه قدرتی
 • مقابله با نگاه قدرتی و نشستن (صندلی قدرت یا کيفر)
 • تجاوز به فضای شخصی و مقابله با آن
 • دفع کردن تجاوز دیگران حریم شخصی
 • سلطه یافتن از طریق کنترل وقت
 • مقابله با دستكاری زمان و برخورد هميارانه
 • مالقات سلطه پذیرانه و دریافت صحيح از دیگران
 • سن و جایگاه و شغل در زبان بدن
 • ارسال و دریافت صحيح تفسیر زبان بدن از دیگران
 • جایگاه و مدیریت برخوردها و دریافت صحيح اضطراب
 • دریافت صحيح عالئم خرید و دریافت صحيح دوستی
 • لمس کردن زیاد و کج کردن گردن
 • دریافت صحيح فریبكاری و پیوست و….
 • تشخیص تخصصی دروغ و ریا کاری بر اساس زبان بدن ….

برای ثبت نام و کسب اطلاغات بیشتر با ما همراه شوید.

 

Views: 10

برچسب‌ها:, , , , , ,