نمونه سوالات اخلاق حرفه ای شرکت گاز

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای شرکت گاز
مرداد ۳, ۱۴۰۲
20 بازدید

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای شرکت گاز   سرفصلهای استراتزیک در اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان ·         مفاهیم پایه در اخلاق حرفه ای به صورت عام و اخلاق حرفه‌ای؛ ·         ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای برای مدیران و کارشناسان ·         مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای در اسلام و نمونه‌های رفتار رهبران ·         عوامل پایه اخلاق حرفه‌ای […]

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای شرکت گاز

 

سرفصلهای استراتزیک در اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان

·         مفاهیم پایه در اخلاق حرفه ای به صورت عام و اخلاق حرفه‌ای؛

·         ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای برای مدیران و کارشناسان

·         مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای در اسلام و نمونه‌های رفتار رهبران

·         عوامل پایه اخلاق حرفه‌ای چرا و جطور و جگونه

·         تحلیل فرهنگ سازمانی در واحدهای مختلف صنعتی و اخلاق حرفه‌ای؛

·         مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای و اصول ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد؛

·         چرایی ارجحیت منافع سازمانی بر منافع فردی

·         بررسی نمونه‌های رفتاری اخلاق حرفه‌ای مرتبط با شغل شرکت کنندگان (مشارکت در دوره)؛

·         دستاوردهای اخلاق حرفه‌ای برای کارکنان و مدیران

 

 

مقدمه

يكي از عمده ترين دغدغه های مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ايجاد بسترهای مناسب بـراي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسايل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. مبحث اخلاق حرفه ای به این دغدغه پاسخ داده است.

تعریف اخلاق حرفه ای

مجموعه‌اي از قوانين كه در وهله اول از ماهيت حرفه و شغل به دست می آيد.
اخلاق حرفه ای، يك فرايند تفكر عقلانی است كه مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد.
رفتاري متداول در ميان اهل يک حرفه است.
مديريت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌دادن کارهای حرفه‌ای است.

مبانی اخلاق حرفه‌ای

1- خود مختاری حرفه‌ای
يک مدير بايد در حرفه خود مسائلی مانند صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده بودن به فضای انتقاد و ارزيابی، پرهيز از جزميت، احترام به زيردستان و اطرافيان، توجه به حريم خصوصی و مسئله حفظ اسرار افراد را سرلوحه خويش قرار دهد.

2- خودفهمی حرفه‌ای
افراد تنها با فهم از کار و فعاليت حرفه‌ای خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگي مردم است که به درک اخلاقی از آن نائل می آيند و در نتيجه، در مناسبات خود با طبيعت و جهان پيرامون خود، نوعی احساس درونی از تعهد به آن ارزش‌ها پيدا می کنند.

3- بي‌طرفی و عدم جانب‌داری
فردي که اخلاق حرفه‌ای را در زندگی شغلی ش به کار می گيرد، نبايد جانب‌داری غيرعقلانی نسبت به منبعی که دارای صفات غيراخلاقی است نشان دهد.

 4- فراتر رفتن از مفهوم معيشتی
زماني که افراد در فعاليت و کسب‌ وکار حرفه‌ای خود از سطح گذران زندگی مادی فراتر می آيند، دست‌كم سه سطح ديگر از فعاليت‌های علم و فناوری برای آن ها معنا می يابد:

5- احساس کارآيي
اثربخشي و توليد کيفيت به عنوان ارزش افزوده
احساس خدمت به مردم و مفيد واقع‌شدن
احساس رهاسازی از طريق بازتوزيع فرصت‌ها و نقد قدرت.

هدف آموزش اخلاق حرفه ای

– محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايی را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود.
– تصحیح و تقویت انگیزش
–  ارتقاء مهارت
– افزایش توان وتحول نگرش

اهداف آموزش اخلاق حرفه ای:

– موفقيت از اخلاق حرفه‌ اي سرچشمه می گيرد.
– اخلاق حرفه‌ اي از اعتماد آفريني ايجاد می ‌شود.
– اعتماد آفرينی از پيش‌ بينی رفتار ايجاد می ‌شود.
– پيش‌ بينی رفتار از مستمر بودن و قانونمند بودن رفتار سرچشمه می گيرد.
– مستمر بودن و قانونمندي از مسئوليت ناشی می ‌شود.
– مسئوليت از قانون و باورهای فرد شکل می ‌گيرد.

مسئوليت‌پذيری
در اين مورد فرد پاسخ‌گوست و مسئوليت تصميم‌ها و پيامدهاي آن را می پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخلاق‌مند است؛ به درستکاري و خوشنامي در کارش اهميت می دهد؛ برای ادای تمام مسئوليت‌های خويش کوشاست و مسئوليتی را که به عهده می گيرد، با تمام توان و خلوص نيت انجام می دهد.

برتری جویی و رقابت‌طلبی
در تمام موارد سعی می کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت بالايي در حرفه خود دست پيدا می کند؛ جدي و پرکار است؛ به موقعيت فعلي خود راضي نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقای خود است؛ سعی نمی کند به هر طريقی در رقابت برنده باشد.

صادق بودن
مخالف رياکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان خود گوش فرا می دهد؛ در همه حال به شرافت‌مندی توجه می كند؛ شجاع و با شهامت است.

احترام به ديگران
به حقوق ديگران احترام می گذارد؛ به نظر ديگران احترام می گذارد؛ خوش‌قول و وقت‌شناس است؛ به ديگران حق تصميم‌گيری می دهد؛ تنها منافع خود را مرجح نمی داند.

رعايت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعی
براي ارزش‌هاي اجتماعي احترام قائل است؛ در فعاليت‌های اجتماعی مشارکت می کند؛ به قوانين اجتماعی احترام می گذارد؛ در برخورد با فرهنگ‌های ديگر متعصبانه عمل نمی کند.

عدالت و انصاف
طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قوميت تبعيض قائل نمي‌شود.

همدردي با ديگران
دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شريک می شود و از آنان حمايت می کند؛ به احساسات ديگران توجه می کند؛ مشکلات ديگران را مشکل خود می داند.

وفاداري
به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است.

اخلاق حرفه ای مدیران:

– ارزشيابي عملکرد‌هاي اخلاقي کارکنان.
– اخلاقي کردن هدف‌هاي سازمان.
– اشاعه ارزش‌ها و مسائل اخلاقي در سازمان.
– اخلاق‌ورزي در زندگي شخصي.
– اهميت دادن به اخلاق حرفه‌ای در شغل.
– برخورد عقلاني و روشمند در مواجهه با مشکلات اخلاقي پيش‌آمده در سازمان و اقدام برای برطرف کردن آنها.
– عنايت خاص به آموزش اخلاق حرفه‌ای.
– تهيه و تدوين منشور اخلاقی مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضای سازمان.

عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌ای

1- جنبه فردي

يعني ويژگی ها و خصوصيات فردی، ارزش‌های مذهبی، ملاک‌های شخصی، عوامل خانوادگی، باورها و اعتقادات و شخصيت از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي از جنبه فردی هستند. مسلماً فردی که فاقد صلاحيت‌های اخلاقی شايسته از لحاظ فردي باشد، از معيار‌هاي اخلاق حرفه‌ای متناسبی نيز برخوردار نخواهد بود.

2- جنبه سازماني

عواملي مثل رهبری، مديريت، ارتباط با همکاران، ارتباط با زيردستان و فرادستان، نظام تشويق و تنبيه، انتظارات همکاران، قوانين و مقررات و رويه‌ها، جو و فرهنگ سازمانی در اين حيطه قرار می گيرند. بديهی است كه نا مطلوب بودن عوامل مزبور، عامل تهديدکننده اخلاق حرفه‌اي خواهد بود و بالعکس.

3- جنبه محيطي

عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی و همچنين ديگر سازمان‌ها و عوامل رقابتی بين آنها، از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌ای است.

بر این اساس می توان گفت رعايت اخلاق حرفه‌اي در سازمان، امری ضروري است تا سازمان از يک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوي ديگر، با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه منافع بلندمدت خود را تضمين كند.
جامعه ما نيازمند آن است تا ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي مانند دلبستگي به كار، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و… تعريف، و براي تحقق آن فرهنگ‌سازی شود. امروزه بسياری از کشورها در جهان صنعتی به اين بلوغ رسيده‌اند که بی اعتنایی به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعی، به از بين رفتن بنگاه می انجامد. به همين دليل، بسياری از شرکت‌های موفق برای تدوين استراتژی اخلاقی احساس نياز کرده، و به اين باور رسيده‌اند که بايد در سازمان يک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از اين‌رو، كوشيده‌اند به تحقيقات درباره اخلاق حرفه‌ای جايگاه ويژه‌ای بدهند.

۱- محورهای منشور اخلاقی برچندپایه است؟نام ببرید(چهار مورد)

نظم و انضباط در محل کار

آراستگی ظاهری

وقت شناسی

برخورد خوب با ارباب رجوع و رعایت ادب و احترام و نزاکت

انجام امور بر اساس عدل و انصاف

انجام امور ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن

۲- ویژگیهای منشور اخلاق حرفه ای شرکت  رانام ببرید؟(دومورد)

فراگیر نسبت به همه عناصر محیط وابعاد بنگاه 

قابل تحقق واجرا

عاری از ابهام در سه سطح زبان،مفاهیم ،ساختار

اولویت بندی در مسؤلیتها

متلائم و سازگار

۳-مقصود از اخلاق حرفه‌ای چیست؟

مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌ که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات‌های قانونی دچار شوند.

۴-منشأ اخلاق خوب و بد چیست؟

اخلاق انسان، منشأ و پایگاه دارد. منشأ اخلاق خوب و بد، عقیده خوب و بد است. عقیده خوب باعث پیدایش اخلاق خوب می شود؛ و عقیده بد باعث پیدایش اخلاق بد می شود.

۵- در اسلام چند نوع کار به‌رسمیت شناخته شده است؟نام ببرید

۱٫ کار یدی (فیزیکی) نظیر کار دهقانان، کارگران و…

۲٫ کار فکری، مغزی، نظیر معلمان و نویسندگان و…

۳٫ کار احساسی و عاطفی نظیر کار هنرمندان، پرستاری از نوزادان و بیماران و…

 

۶-یکی از تأکیدات مهم اسلام به انسان‌ها چیست؟

یکی از تأکیدات مهم اسلام به انسان‌ها این است که همواره در همه عرصه‌های گوناگون زندگی، از جمله تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی به‌صورت جدی و مستمر تلاش کنند تا در پرتو چنین تلاش‌هایی، جامعه دینی هم از جهت فردی و هم از نظر اجتماعی به اهداف خود نائل آید.

۷-اخلاق چیست ؟

اخلاق  از کلمه ی خلق است و معنای آن و یژگی های ثابت  ودائمی درونی هرکسی است . اخلاق اعم از صفات خوب وبدی است که در درون انسان ریشه دوانیده. اخلاقیات مجموعه قوانین کردار و ارزش هایی که در یک جامعه به عنوان هنجار شناخته می شود.

    خُلق یعنی خوی، طبع، سجیه، عادت ، و جمع آن اخلاق است.

اخلاق سرمایه و بهترین و عالیترین دارایی ما است.

۸-عمل اخلاقی چیست؟

آن نوع عمل که بتوان در مورد خوب یا بد بودن آن قضاوت کرد . می‌تواند آگاهانه یا بی اختیار و عادتی باشد . مثل یک بار بخشیدن و دروغ گفتن و …

۹-اخلاق بر چند قسم است؟

ـ اخلاق مربوط به قلب. مانند دلسوزى و حسد.

ـ اخلاق مربوط به اعضاى بدن. مانند راستگویى و دروغگویى.

۱۰-صفت اخلاقی چیست؟

عامل انجام یک عمل اخلاقی در شرایط خاص، به طور ناخودآگاه و شرطی مثل بخشندگی و دروغگویی

۱۱-صرفه جویی چیست؟

صرفه جویی به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه جلوگیری از مصارف غیر ضروری می باشد. در واقع همان بهینه مصرف کردن است.  

۱۲-هدف از اصلاح الگوی مصرف درچیست؟

        دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در استفاده از منابع  انسانی ، مادی در تمام مراحل تولید تا مصرف است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است که امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند و این خود نیازمند اصلاح الگوی مدیریت در استفاده بهینه از امکانات است.

۱۳-امام صادق (ع) درباره ی سعه صدر چه می فرماید؟

امام صادق (ع) می فر ماید: اگر کسی به مسلمانی توهین کند گناهش همانند آن است که جنگ با خدا کرده باشد.

۱۴-رمز پیروزی مردان بزرگ ورهبران انقلاب های سرنوشت سازما چه بوده است؟

رمز پیروزی مردان بزرگ ورهبران انقلاب های سرنوشت ساز، همین تسلط و سعه صدربوده است.

۱۵-اسراف در لغت یعنی چه؟

به معنای تجاوز کردن و از حدّ گذشتن در هر کاری است که انسان انجام می دهد .

۱۶-اسراف در اصطلاح علم اخلاق چیست؟

هر گونه زیاده روی در کمیت و کیفیت و بیهوده گرایی و اتلاف و مانند آن را شامل می شود و اصل در اسراف تجاوز حدّ است .

۱۷-مصادیق اسراف رانام ببرید؟

اسراف مصداق های وسیعی دارد :اسراف در مال،اسراف در عمر،اسراف در سلامتی،اسراف در جوانی،اسراف در قدرت،اسراف در تحصیل متاع دنیای فانی و …

۱۸-اسراف تجلی و ظهور سه خصوصیت منفی آدمی است آنها را نام ببرید؟

۱ – جهل و نادانی .

۲ – خطا .

۳ – غفلت

۱۹-بهره وری چیست؟

در فرهنگ لغت فارسی، به معنای بهرهبرداری، کامیابی و با فایدگی است و در پژوهشها به معنای راندمان، بازدهی، مولّدیت و باروری به کار میرود.

۲۰-فرهنگ سازمانی دارای کارکردها، وظایف و یا نقشهای متفاوتی است هرکدام رابه طور خلاصه شرح دهید؟

کنترل رفتار

برقراری ثبات در شیوه های انگیزش

هویت بخشی

۲۱-خطرناک ترین رویداد انسانی  دراخلاق اداری چیست؟

انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز به سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو می ریزد.

۲۲-مواردی که می تواند در انسان تحولی پایدار ایجاد کندنام ببرید؟(سه مورد)

اصل اول : اجرای تکنیک های تکنولوژی فکر

اصل دوم: مراقبت از ضمیر ناخود اگاه

اصل سوم:مراقبه

اصل چهارم:اجرای اصول تکنولوژی عشق

اصل پنجم:هدف و برنامه ریزی در زندگی

اصل ششم:اجرای شبهای قدر

اصل هفتم:اصل تغییر در الگوها برای اجرای اصل خود هشیاری

اصل هشتم:بکارگیری جملات تأکیدی مثبت

اصل نهم: تصویر سازی ذهنی

۲۳-وظایف اخلاقی هیات مدیره چیست؟(سه مورد)

مواجهه هوشمند با معضلات اخلاقی

ترویج ارزشهای اخلاقی و آموزش اخلاق ورزی در بنگاه.

وقوف بر تبعات اخلاقی تصمیم های هیات مدیره.

تدوین،تصویب و اعلام منشور اخلاقی سازمان.

نظارت برپای بندی به منشور اخلاقی

تبلیغ اقدامهای اخلاقی بنگاه.

اخلاق ورزی در زندگی شخصی.

اخلاق ورزی در شغل.

اخلاقی سازی آرمان و اهداف سازمان.

نظام مند کردن همه امور حرفه ای در سازمان.

جهت گیری اخلاقی نظامهای حرفه ای در بنگاه.

ارزیابی مستمر عملکرد اخلاقی بنگاه.

۲۴-رفتار ضد اخلاقی متأثر از دو علت است آنها رابیان کنید؟

 

استانداردهای اخلاقی فرد متفاوت از استانداردهای جامعه است.

 فرد به رأی خود ترجیح می دهد خودخواهانه رفتار کند

۲۵-از عمده ترین موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازما ن چیست؟

بلاتکلیفی سازمانی است. پیچیده ترین وضعیت بلاتکلیفی اخلاقی، تعارضات اخلاقی است، یعنی وضعیتی که فرد یا سازمان، با دو راهه ای مواجه می شود و راه سومی نمی یابد و هر دو راه نیز غیراخلاقی اند.

 

۲۶- نقش سعه صدر در گره گشایی از کار مردم را دریک اداره توضیح دهید؟

کارمندی که پشت میز اداره اش نشسته ورئیسی که بر مسند ریاست تکیه زده ،باید خوش برخورد بوده وسعه صدر داشته باشد .کسی که ارباب رجوع داردسعه صدرش باید به قدری باشد که بتواند با پرتوقع ها بسازد. با تبسم جواب دهد و مردم را به اسلام وانقلاب بدبین نکند و اگر با افرادی مواجه گردد که زود عصبانی می شوند (حتی بیجا) بر اعصابش مسلط گردد ویا درباره افرادی که نادان هستند ( و تعدادشان کم نیست)  و تا حاجت وخواسته شان برآورده نمی شود  به انقلاب  جسارت می کنند ، سعه صدر به خرج دهد وبه مسلمان توهین نکند، امام صادق (ع) می فر ماید: اگر کسی به مسلمانی توهین کند گناهش همانند آن است که جنگ با خدا کرده باشد.

۲۷- نتایج سعه صدر را مختصرا توضیح دهید؟

اگر کسی سعه صدر داشته باشد ، اراده اش قوی می گردد. وقتی اراده اش قوی شد تسلط  براعصاب پیدا می کندودرنتیجه باآرامش و حوصله حرف می زند. وبا مراجعه کنندگانش برخوردمنطقی می کندو آنان را راضی وخوشحال راه می اندازد.به جرأت می توان گفت که تأثیر سعه صدر، ازهرقدرت ومکنتی وازهر لشکرمجهزی برای انسان بیشتر است.

۲۸- سه مورد از رفتارهایی که ارزش شخصیت و عزت نفس کار کنان را در محل حفظ می کند نام ببرید.

۱-    بدون کوچک کردن خود رئیستان را کارآمد جلوه دهید

۲-گله و شکایت نکنید

۳-مطمئن شوید که شرایط کاری مناسب است

 ۴-همیشه از اکثریت پیروی نکنید

۵- اجازه ندهید تا عنوان دلقک و ساده لوح ، بخش را به شما بدهند

 ۶-مشکلات شخصی را به محل کار نبرید

 ۷-جلوی خشم خود را بگیرید و احساساتتان را کنترل کنید

 ۸-مراقب آزار و اذیت ها باشید

 ۹-خلاقیت و توانایی خود را در مدیریت اثبات کنید.

۲۹- ازموانع رشد اخلاق حرفه ای درسازمانهاچهار مورد نام ببرید.

۱: فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه ای

۲: تحویلی نگری

۳: فرافکنی

۴: مشتری مداری ابزارانگار و نه اصیل

۵: فقدان انگیزش

۶: نارضایتی شغلی

۷: فقدان مهارت تصمیم گیری

۸: بلاتکلیفی یا تعارضات اخلاقی

۹: فقدان نظام های جامع و اخلاقی

۱۰: لقمه انگاری بجای امانت انگاری

۱۱: موانع فیزیکی و روانی محیط کار

۳۰ – چند نوع مسئولیت پذیری وجود دارد؟

مسئولیت پذیری حرفه ای یعنی مسئولیت ما در قبال شغل

مسئولیت پذیری قانونی (حقوقی و کیفری)

مسئولیت پذیری اخلاقی در قبال حقوق افراد

۳۱- پنج مورد از موارد اصول اخلاقی را نام ببرید.

امانت داری خدمت گذاری- مسئولیت پذیری- انظباط کاری- پیگیری- مهر ورزی- حوصله مندی و بردباری عدالت خواهی- خوش خوئی و خوش رفتاری

۳۲- نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء یا کاهش بهره وری توضیح دهید.

فرهنگ سازمان نقش مهمی در ارتقاء و یا کاهش بهره وری سازمان می تواند ایفا نماید. فرهنگ سازمان می تواند تشویق کننده تنبلی و تن پروری و یا پر کاری و تلاش، کیفیت و دقت در انجام کارها و …. باشد. فرهنگ سازمان می تواند مانع بهره وری و یا تسهیل کننده آن در مجموعه سازمان باشد.

۳۳- تکلیف انسان در برابر اخلاق چیست؟

 تکلیف انسان بدیهى است. انسان باید خود را به فضائل اخلاقى آراسته گرداند، و از اخلاق بد دورى کند. به این دلیل که اخلاق نیک براى انسان کمال است و اخلاق بد، نقص و کمبود، و انسان ذاتاً و فطرتاً طالب کمال است، و از نقص و کمبود نفرت دارد.

۳۳- آیا انسان قادر است خود را به فضائل اخلاقى بیاراید، و از رذائل اخلاقى دور گرداند؟

البته، روان انسان مانند یک لوح سفید است که هر رنگى را مى پذیرد، اما در عین حال، روان انسان به آسانى رام نمى شود. بنا بر این، رنگ آمیزى آن بخصوص با فضائل اخلاقى نیاز به تکرار و تمرین دارد، تا آن صفت بصورت عادت در بیاید و جزء طبیعت انسان شود، و انسان خود بخود به کارهاى نیک و اخلاق خوب تمایل نشان دهد، و بدون هیچ دردسر و تردیدى صفات پسندیده را از خود ظاهر سازد. حالت روانى انسان، وقتى مى خواهد صفت خوبى را کسب کند، درست مانند وضعى است که آدمى در موقع فراگیرى صنعت یا حرفه اى و آموختن دانشى دارد، و همانطور که وقتى کسى مى خواهد صنعتگر شود باید مدتها آموزش ببیند و تمرین کند و اندک اندک نقائص کارش را برطرف کند، تا زمانى که یک استاد کار ماهر شود و به طور خود بخود و بدون هیچ دردسر امور مربوط به حرفه اش را با کمال مهارت انجام دهد، اخلاق هم همین حالت را دارد.

مثلاً، اگر انسانى بخواهد راستگو شود، باید مدتى خود را به زحمت بیندازد، و خود را وادار کند که دروغ نگوید. بارها و بارها باید این عمل را تکرار کند، تا آنکه راستگویى برایش بصورت عادت درآید. پیداکردن هر صفتى براى انسان به همین اندازه نیاز به تمرین دارد بخصوص اگر صفات خوب باشد، زیرا مهار کردن نفس و آراستن آن به فضائل اخلاقى سخت تر است.

۳۴- موضع اسلام در زمینه اخلاق چیست؟

ج: اسلام به فضائل امر مى کند و از رذائل نهى مى کند.

۳۵- اصلاً، خود را به زحمت انداختن و فضائل اخلاقى را کسب کردن و صفات بد را از خود دور کردن چه فایده اى دارد؟

ج: فضائل اخلاقى، هم براى فرد سودمند است و هم براى جامعه، و رذائل اخلاقى، هم براى فرد و هم براى جامعه زیان آور. مثلاً، شادابى و تحرک که از فضائل اخلاقى است، پیشرفت و ترقى و تعالى انسان را تضمین مى کند، و به ترقى و تعالى جامعه نیز کمک مى کند. به عکس، سستى و تنبلى هم براى فرد مضر است و هم براى جامعه.

۳۶-  بعضى مى گویند: اخلاق، محصول اختلافات طبقاتى است آیا این درست است؟ آیا اخلاق فقط به درد جامعه طبقاتى مى خورد؟

ج: ما از کسانى که این حرف را مى زنند، مى پرسیم که: آیا عدالت زاییده این شکل طبقاتى جامعه است و فقط در جامعه طبقاتى، عدالت پسندیده است، و اگر شکل جامعه تغییر پیدا کند، عدالت دیگر به درد نمى خورد و ظلم باید جاى عدل را بگیرد؟

آیا خیانت، فقط در جوامعى که اختلافات طبقاتى بر آنها حاکم است بد است؟ و در جامعه بى طبقه، خیانت یک فضیلت اخلاقى و نوعى امتیاز به حساب مى آید؟

بنا بر این، فضائل اخلاقى همیشه فضیلت اند، و صفات بد همیشه زشت و بد، و شکل جامعه، تجدّد، تمدن و غیره، در اصول اخلاقى تاثیرى ندارند.

۳۷-  فضائل اخلاقى کدامند؟

بسیارند، از جمله:

۱ ـ راستى و راستگویى:     ۲ ـ امانت:     ۳ ـ شجاعت  ۴ ـ سخاوت   ۵ ـ غیرت:  ۶ ـ تعاون:

۷ـ شادابى و تحرک    ۸ ـ نظم و انضباط:     ۹ ـ مبارزه با فساد    : ۱۰   ـ نظافت و پاکیزگى:

۱۱ ـ میانه روى:        ۱۲ـ عدالت:      ۱۳ ـ تدبیر زندگى:      ۱۴ ـ مدارا و گذشت:  ۱۵ ـ تقوى:

۱۶ ـ دانش:           ۱۷ـ انس و الفت:     ۱۸ ـ همت:            ۱۹ ـ استقامت :      ۲۰ ـ اخلاق:

 

۳۸- با چه اخلاق و رفتار های در محیط کا ر وبا می توانید اعتماد و احترام همکاران ، مدیر وارباب رجوعرا نسبت به خود جلب نمائیم؟

۱- بله قربان گو نباشید   ۲ – خوب صحبت کنید     ۳ – وقت شناس باشید  ۴- تکالیفتان را انجام دهید

۵- سفیری لایق باشید    ۶-  نتیجه نشان دهید   ۷- لاف نزنید            ۸- خونسردی خود را حفظ کنید

۹- خوب لباس بپوشید   ۱۰- مراقب نوشیدنتان باشید   ۱۱- زندگی خصوصیتان را خصوصی نگاه دارید

۱۲- شوخی بی اندازه نکنید    ۱۳- جدی باشید تا جدی گرفته شوید

۳۹- احتکار چیست ؟

احتکار از حکر در اصل به معنای حبس کردن است و از این رو گردآوری و حبس کالا به انتظار گرانی آن را احتکار و حکره گویند. بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است.‏

۴۰-احتکار و تاثیر آن در کسب وکار را توضیح دهید.

احتکار اقتصاد را ترور می کند!   

احتکار یا همان ترور اقتصادی، یکی از عوامل فساد اجتماعی به حساب می‌آید، که بیشتر از نظر اقتصادی بر پیکره جامعه آسیب می‌زند. پس بر هر مسلمانی واجب است که از احتکار کالا و لوازم ضروری و مورد نیاز مردم جامعه بپرهیزند.

احتکار کالا و نیازهای ضروری مردم باعث تورم اقتصادی می‌شود و نظم جامعه را بر هم می‌زند و از آن جهت که باعث سختی و فشار بر مردم در تامین کالای مورد نیاز می‌شود ،ممنوع است.

بر تمام مسلمانان جهان لازم و در هر جامعه ای متناسب با آن جامعه ارزش هایی تعریف شده که مورد توجه واحترام می باشد و از آن به ارزش اجتماعی یاد می شود مثل حقوق شهروندی، حق همسایگی ،نظم اجتماعی ،احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی و… عموم مردم موظف به رعایت آنها می باشند .

۴۱- دولت چگونه می تواند جلوی احتکار بگیرد؟

دولت از طرق مختلف می‌تواند با احتکار مبارزه کند به عنوان نمونه وزارت بازرگانی می‌تواند تعرفه ورود کالا در کشور را کم کند و انگیزه لازم را برای واردکنندگان کالا ایجاد کند و این مساله عاملی می‌شود که با محتکران در کشور مبارزه‌ای قاطع صورت گیرد

دولت باید بازار را به درستی تنظیم کند و زمانی که احساس می‌شود کمبود کالا در کشور وجود دارد از طریق تشویق واردات و تولیدات بیشتر تورم را در کشور کاهش دهد در این شرایط محتکران می‌فهمند که احتکار برای آنها سودی ندارد

Views: 9

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,