نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر
تیر ۲۳, ۱۴۰۲
8 بازدید

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر مشاور بین المللی کسب و کار

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان

 

نمونه سوالات مذاکره خرداد ۱۳۷۶ مدیران

نمونه سوالات مذاکره خرداد ۱۳۷۶

مجله مذاکره و زبان بدن

 

 سوالات اصول و فنون مذاکره

 

۱-مذاکره فرآیندی است :

الف – ایستا  ○           ب- مداوم ○     ج – پویا ○               د-هیچکدام  ○

۲-کدام عناصر در مفاهیم و تعاریف  متعدد مذاکره مشترک هستند ؟

الف – گفتگو  ○          ب- توافق ○     ج – موارد الف و ب صحیح است ○                    د-هدف مشترک  ○

۳-کدام مورد زیر از نظر هرب کوهن جزو عناصر حیاتی در یک سلسله مذاکره نمی باشد؟

الف – سرعت  ○         ب- اطلاعات ○             ج – رسان ○             د-قدرت  ○

۴-اکثر مذاکرات در ۲۰ درصد آخر وقت مذاکره به پایان می رسد این سخن از کدام اندیشمند بزرگ جهان است ؟

الف – هرب کوهن  ○               ب- پاره تو ○               ج – هربرت بلومر ○               د-مارشال مک لوهان  ○

۵-کدام یک از گونه های قدرت نمی تواند بر فرآیند اصول و فنون مذاکرات اثربخش باشد ؟

الف – قدرت مقام ○    ب- قدرت دانش وتخصص○     ج – قدرت جسمانی○       د-قدرت سنجش وشخصیت ○

 

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر

 

۶-کدام مورد زیر بیشتر مفهوم طبیعت اصول مذاکره را می رساند؟

الف – هنررسیدن به تفاهم عمومی از طریق چانه زنی   ○                ب- هنر گول زدن طرف مقابل  ○

ج – هنر تهدید طرف مقابل  ○                                       د-هیچکدام   ○

۷-عمده ترین تمرکز در اصول مذاکره روی کدام گزینه باید باشد؟  

الف – منافع   ○      ب- مواضع  ○   ج –  الف و ب  ○    د-هیچکدام ○

۸-در راهبرد یک مذاکره اصولی و موفق آمیز چه نوع احساس بین طرفین وجود دارد ؟

الف – برد – باخت   ○             ب- برد – برد  ○          ج – باخت – باخت ○              د-هیچکدام  ○

۹-در طرح ریزی برای یک مذاکره اثربخش و حرفه ای جهت بدست آوردن حداکثر مزایا یک مدیر خرید باید چطور رفتار و برنامه ریزی نمود ؟

الف – براساس سبک خودش عمل کند ○             ب- باید تیمی از تخصص های مختلف را گردآوری کند ○

ج – اولویت ها را شناسایی و طبقه بندی کند ○                  د-موارد ب و ج صحیح است  ○

۱۰-در یک مذاکره موافق کدام مذاکره کننده پیوسته در موقعیت تدافعی قرار می گیرد ؟

الف – مذاکره کننده ای که دارای اهداف روشن است ○  ب- مذاکره کننده ای که دارای اهداف روشن نیست ○   ج –  هیچ مذ اکره کننده  ○    د- همه مذاکره کنندگان   ○

 

 

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر

 

۱۱-عنصر اساسی مذاکره میان افراد کدام مورد زیر می باشد ؟

الف – چانه زنی  ○                  ب- زیاد صحبت کردن ○            ج – کمتر سخن گفتن           د-هیچکدام  ○

۱۲-کدام مورد زیر جزو امتیازات منفی و تهدیدهای یک مذاکره اثربخش است؟

الف – انجام مذاکره درمحل فعالیت خود  ○          ب- پرهیز از سربندی آمار و حقایق  ○

ج –  صحبت کردن زیاد فروشنده  ○                               د- پرهیز از عکس العمل های هیجانی  ○

۱۳-روشهای کلی مذاکره کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف –  مذاکره ملایم  ○     ب- مذاکره منطقی  ○      ج – مذاکره فشرده  ○د- موارد الف وب صحیح است  ○

۱۴-« انعطاف پذیری برای نتیجه گیری» شعار همیشگی کدام روش مذاکره می باشد؟

الف – مذاکره منطقی  ○           ب- مذاکره ملایم  ○      ج – مذاکره فشرده  ○             د-هیچکدام  ○

۱۵-« همه چیز به جای خود نیکوست » شعار همیشگی کدام روش مذاکره می باشد؟

الف – مذاکره منطقی   ○          ب- مذاکره ملایم  ○      ج – مذاکره فشرده  ○             د-هیچکدام  ○

 

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر

 

۱۶-کدام نوع مذاکره برمبنای ضوابط شایستگی ، احترام به ارزشها و انسانها انجام می گیرد؟

الف – مذاکره فشرده   ○           ب- مذاکره منطقی  ○    ج – مذاکره ملایم    د-همه موارد صحیح است ○

۱۷-درکدام مرحله اصول حرفه ای مذاکره ، موافقت های عمومی برای محل ، زمان و هیئت های مذاکره و ترکیب آنها انجام می گیرد؟

الف – مرحله بعد از مذاکرات   ○     ب- مرحله حین مذاکره  ○   ج – مرحله پیش مذاکره ○      د- هیچکدام  ○

۱۸-مذاکره درکدام مرحله از قوه به فعل در می آید؟

الف – مرحله پیش مذاکره  ○     ب- مرحله مذاکره ○   ج – مرحله بعد از مذاکره ○              د- درهمه موارد  ○

۱۹-درکدام حالت مذاکرات هردو طرف مذاکره راضی هستند؟

الف – حالت برنده – برنده ○  ب- حالت بازنده – بازنده  ○           ج – حالت برنده – بازنده ○د-هیچکدام  ○

۲۰-کدام مورد زیر جزو اصول فرآیند مذاکره نمی باشد؟

الف – مجادله و گفتگو   ○        ب- شناخت و درک  ○               ج – زبان بدن ○          د-همه موارد   ○

 

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر

 

۲۱-کدام یک از موارد زیر جزو ارکان مذاکره نمی باشد ؟

الف – زبان بدن   ○           ب- اهداف  ○               ج – روشها و معیارها ○           د- مکان مذاکره  ○

۲۲-کدام یک از موارد زیر جزو موانع مذاکره می باشد ؟

الف – جانه زنی زیاد از حد ○                                  ب- عدم آشنایی با فرهنگ مذاکره کنندگان ○

ج –  عدم آگاهی از موضوع و حالشیه رفتن  ○                          د-همه موارد   ○

۲۳-درباب رعایت مسائل فرهنگی در مذاکرات کدام یک از عوامل زیر تأثیرگذار هستند ؟

الف – آشنایی با زبان اعضای بدن  ○                                    ب- رعایت دقت در وقت ○

ج – رعایت مسایل تماس فیزیکی و نوع خوردن  ○      د- همه موارد   ○

۲۴-کدام مورد زیر جزو خصوصیات مذاکره کنندگان نمی باشد؟

الف – خونسردی   ○               ب- مؤدب بودن ○         ج – بروز احساسات هیجانی ○       د- تحلیل گری  ○

۲۵-کدام مورد جزو تاکتیک های مذاکره محسوب نمی گردد؟

الف – ایجان وقفه درمذاکرات  ○          ب- مذاکره غیر رسمی ○            ج – انعطاف ○   د- حمله غافلگیرانه  ○

 

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر

 

۲۶-از تاکتیک قاطعیت در چه مواقعی درمذاکرات استفاده می شود؟

الف – برای رفع بن بست  ○           ب- به عنوان آخرین ضربه ○  ج – حفظ آبروی افرادوالتیماتوم دادن ○   د- همه موارد  ○

۲۷-کدام مورد زیرجزو شیوه های مذاکره نمی باشد ؟

الف – رقابت کننده ○              ب- خصمانه  ○            ج – راضی کننده ○             د- اجتناب کننده  ○

۲۸-کدام مورد زیر جزو ابزارهای مذاکره نمی باشد؟

الف – مذاکره نوشتاری  ○         ب- مذاکره تلفنی ○      ج – مذاکره مجازی ○             د- مذاکره حضوری  ○

۲۹-درکدام نوع از مذاکرات زیر فرصت بهتری برای تشریح و تمرکز برموضوع مذاکره وجود دارد؟

الف – مذاکره نوشتاری ○          ب- مذاکره حضوری  ○              ج – مذاکره تلفنی ○     د- درهیچکدام  ○

۳۰-کدام مورد زیر در طر احی مراحل یک مذاکره مد نظر هرگز قرار نمی گیرد؟

الف – ترکیب طرف مقابل  ○     ب- تعیین اهداف طرف مقابل ○ج – جمع آوری اطلاعات     د-برنامه اجرایی  ○

 

 

نمونه سوالات مذاکره خرداد 1376 مدیران و سرپرستان هلدینگ مدرس دکتر مازیار میر

 

۱۵ نمره و ۵ نمره پژوهش پیرامون دکترین مذاکرات سیاست خارجی ایران

 

مطالعات بیشتر:

 

سوالات آزمون اصول و فنون مذاکره وزارت علوم تحقیقات و فن آوری سال ۱۳۹۳

 

نمونه سوالات مذاکره MBA دانشکده مدیریت

 

نمونه سوالات مذاکره ۱۳۷۷ شرکت امداد نیرو

 

مازیارمیر

Views: 6

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , ,