• تاریخ انتشار : دوشنبه 22 می 2023 - 4:22
  • کد خبر : 94198
  • چاپ خبر
نمونه سوالات کارگاه آموزشی سمپل و چیدمان فروشگاه

نمونه سوالات کارگاه آموزشی سمپل و چیدمان فروشگاه 1400

نمونه سوالات کارگاه آموزشی سمپل و چیدمان فروشگاه نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر #مازیارمیر   mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare_mir https://www.instagram.com/mazyare.mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir   مازیار میر      1-مهمترین تمرکز فروشنده حرفه ای باید روی کدام نکته باشد ؟2- رویکردهای انواع وفاداری به مشتری را نام برده و توضیح دهید .3-مدیران فروشگاه ها بر اساس

نمونه سوالات کارگاه آموزشی سمپل و چیدمان فروشگاه

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

#مازیارمیر

 

مازیار میر     


1-مهمترین تمرکز فروشنده حرفه ای باید روی کدام نکته باشد ؟
2- رویکردهای انواع وفاداری به مشتری را نام برده و توضیح دهید .
3-مدیران فروشگاه ها بر اساس (میزان فروش کالا و کشش تقاضا ) کالاها را به چند دسته تقسیم میکند انها را توضیح دهید .
4- اصول توازن و سطح چیدمان کالا در فروشگاه را نام ببرید .
5- انواع چیدمان فروشگاه را نام ببرید .
6- برخی از مواردی که به ایجاد یک ویترین جذاب و تاثیر گذار کمک می کند عبارتنداز …… را نام ببرید .
7-استقرار مناسب قفسه ها در فروشگاه های بزرگ و انواع انرا به همراه مزایا و معایب ان شرح دهید .
8- نحوه استقرار قفسه ها را شرح دهید .
9- نحوه صحیح چیدمان کالاها را در قفسه را شرح دهید .
10- مزایای فروشگاه های بزرگ را توضیح دهید .

11-عوامل موثر در ایجاد انگیزه در مشتری چیست 

12-تفکر از دیدیک فروشنده حرفه ای چیست ساده ترین مفهوم ممکن 

13- عناصر مهم و جهت چیدمان را شرح دهید؟

14-فنگ شویی چیست؟

 
سوالات چهار گزينه اي :


1-ميزان و فراواني فعاليت هايي كه دريك واحد فروشگاههي انجام مي گيرد                                   نام دارد ؟
الف) استراتژي مالي  *  ب) استرتژي فروشگاهي     ج) استراتژي موفقيت      د) استراتژي كالا
2- چارچوب فروشگاه تركيبي از عوامل زير است ؟
الف) كالا و خدمات پيشنهادي    ب) جايگاه مناسب فروشگاه    ج) برنامهاي انگيزشي   *  د) الف و ج
3- در مفهوم فعاليت خرده فروشي و فروشگاههي و هنگام تدوين استراتژي توسعه اي …. و …. بايد از سوي فروشگاهها مورد توجه و تاكيد قرار گيرد .
الف) تنوع      ب) ايجاد وفاداري      ج) الف و ج           * د) مشتري و رقبا
4- كليد بهبود عملكرد مالي در درازمدت ايجاد يك                              خواهد بود
الف) مزيت رقابتي بي دوام     ب) مزيت رقابتي غير ثابت    ج) مزيت رقابتي با دوام و ثابت   * د) هيچكدام
5- از فرصت هاي مهم براي فروشگاهها به منظور توسعه و ايجاد مزيت رقابتي پايار است :
الف) وفاداري به مشتري   ب) موقعيت و مكان فروشگاه  ج) ارتباط با تامين كنندگان   * د) هرسه مورد
6-روش هايي كه فروشگاهها مي توانند مشتريان وفادار  داشته باشند ؟
الف) ارتباط با مشتري  ب) موقعيت و جايگاه مناسب فروشگاه  ج) ارتقا پايگاه داده هاي فروشگاه   *  د) ب و ج
7- يكي از مهمترين عوامل موفقيت يك فروشگاه ……. ان است كه يم عامل حياتي در بخش مصرف كنندگان فروشگاههي به حساب مي ايد
الف)فعاليت فروشگاه     ب) جذابيت فروشگاه         ج) الف و ب   *    د) موقعيت مكاني
8- مدل هايي از فرصت هاي رشد كه ممكن است فروشگاهها به ان دست يابند عبارتند از :
*الف) تنوع       ب) خدمات وسيع و گسترده به مشتري    ج) عرضه كالا      د) هيچ كدام
9- يكي از فرصت هاي نفوذ در بازار سرمايه گذاري مستقيم بر روي مشتريان كنوني                          است
الف) موقعيت  * ب) فروشگاه      ج) فضاي فروشگاه       د) الف و ج
10-                           فرايندي است اگاهانه يا نااگاهانه ، خواسته يا ناخواسته كه از طريق ان احساسات و نظرات به شكل پيام هاي كلامي و يا غير كلامي بيان گرديده ، سپس ارسال ، دريافت و ادراك مي گردد .
الف) توليد     *  ب) ارتباطات                 ج) استراتژي                د) الف و ج
11- نياز به ارتباط موثر به منظور اجراي سياست ارتباطات مشتري در يك فروشگاه ، تلاش مي شود       ……….. را با ساير رقبا مقايسه نمود و مشتريان را از اين امر اگاه ساخت
الف)مزيت هاي رقاتتي ب) مزيت هاي پايدار   * ج) مزيت هاي موجود در فروشگاه      د) الف و ب
12- به منظور ارائه كالا به مشتري بايد شرايط مناسبي را ………….. و …. و …….. براي او مهيا نمود تا بتوان رضايت او …….. را حاصل نمود و ارتباط شايسته اي با او برقرار كرد كه عبارتند از :
الف) شرايط مناسب خريد   ب) قبل از خريد     ج) هنگام خريد و بعداز خريد    *د) ب و ج
13- فروشگاههاي زنجيره اي از چه طريق با مشتريان ارتباط بر قرار كرد؟
الف) ميزان خريد انها    ب) تبليغات و نمايش و نحوه عرضه كالا  ج) پرسنل و كاركنان فروش *    د) ب و ج
14- اولين وظيفه اجراي براي برنامه ارتباطات فروشگاه با مشتري چيست ؟
*الف) خبردادن    ب) ياداوري كردن      ج) متقاعد كردن     د) هيچ كدام
15- روش هاي برقراري ارتباط با مشتريان چيست ؟
الف) ارتباط غير انساني بي هزينه * ب) ارتباطات غير شخصي با هزينه و ارتباطات  غير شخصي كم هزينه ج) هيچ كدام  د) هردو
16- ……….. يكي از روش هاي ارتباطات با هزينه است كه تاثير مناسبي در جذب مشتريان نسبت به فروشگاه دارد .
الف) فضاي فروشگاه   ب) تنوع   *  ج) تبليغات      د) الف و ب
17- يكي از مهمترين عوامل جذب مشتريان در فروشگاه   ……….  و ………  است
الف) جذابيت فروشگاه      ب) چيدمان             ج) شيوه نمايش كالا           *   د) الف و ج
18- فضاي داخلي فروشگاه يكي از روش هاي ……….. است كه شامل روشنايي ، درجه حرارت ، صدا و موزيك ، ويترين  قفسه ها و لاين هاست :
الف) غير شخصي كم هزينه    ب) انساني بي هزينه     ج) انساني با هزينه   *  د) غير شخصي با هزينه
19- ارتباطات غير شخصي با هزينه شامل :
الف) پرسنل فروش ، ايميل *ب) وب سايت ، محرك هاي فروش   ج) محاوره هاي دهان به دهان  د) ارتباط عموم
20- يكي از مهمترين عوامل جذب مشتريان در فروشگاه ………… و ………. است
الف) طراحي   *  ب) جذابيت فروشگاه .و شيوه نمايش كالا     ج) فضاي داخلي فروشگاه      د) هيچكدام
21- يكي از روش هاي بسيار موثر در ارتباط با مشتريان و جذب انها در فروشگاهها    …… و …… است
*الف) نمايش و نحوه عرضه كالا در فروشگاه     ب) چيدمان فروشگاه     ج) هيچ كدام     د) نور
22- روشنايي ، درجه حرارت ، صدا و موزيك ، ويترين قفسه ها و لاين ها جزو كدام يك از روش هاست ؟
*الف) روش هاي غير شخصي با هزينه   ب) انساني با هزينه    ج) غير شخصي كم هزينه   د) انساني بي هزينه
23- يكي از معيارهاي اساسي ومهمدر موقعيت يك فروشگاه …………. ان است
الف) مكان     ب) جايگاه                  ج) الف و ب             * د) موقعيت
24- تصميم گيري در مورد محل و  موقعيت فروشگاه به سه عامل  ……… ، ……، ….. بستگي دارد ؟
الف) مشتريان ، مشتريان ، مشتريان                        *  ب) مشتريان ، محيط عمومي شهر ، محل اختصاصي فروشگاه
ج) جذابيت فروشگاه ، روشنايي پرسنل فروش                د) هيچكدام
25- سطوح تجاري ، سطوحي هستند كه به وسيله ………. و……….. بازار را تشكيل مي دهند كه بيشترين و عمده ترين  تاثير بر روي اندازه ناحيه تحت پوشش توسط سطوح  تجاري شخصي معين مي گردد .
الف) فروشگاهها   ب) سوپرماركتها             ج) مغازه هاي كوچك ، مغازه هاي شخصي    * د) ب و ج
26-  مديريت فروشگاههي بر مبناي چهار ركن اساسي ………….. فعاليت مي كنند ؟
الف) ارتباطات  با مشتري   ب) شكل و نحوه معاملات تجاري  و ارائه كالا  ج) انتخاب محل فروشگاه *  د) الف و ب
27- مراقبت هاي كنترلي ونظارتي در فروشگاهها شامل چيست ؟
الف) عدم صدور حواله كلي كالاها به سطح فروش    ب) كنترل تعداد اجناس ور كارتن ها و بسته ها در هنگام تحويل
ج) جلوگيري از ايجاد راهرو ها شلوغ و پر از دحام       *    د) الف و ب
28- يكي از نزديكترين و مهمترين معضلات در فروشگاهها ي دنيا كسري كالاهاست كه به طور متوسط …….. درصدي از كسري هاي عمومي مربوط به شاغلين دزد در فروشگاهها ست ………… درصد مربوط به دزد ان فروشگاههي كه از بيرون مي ايند و ….. درصد مربوط به اشتباهات سيستم و افراد است .
الف) 22، 26،32     ب) 26، 31، 45                * ج) 42 ، 32 ، 26           د) هيچ كدام
29- نحوه طراحي وچيدمان قفسه ها و ويترين ها در فروشگاهها  مي توانند تاثير مستقيمي بر افزايش سطح                       داشته باشد
الف) بازديد مشتريان    * ب) خريد مشتريان              ج) وفاداري مشتريان          د) الف و ج
30- عوامل موثر در ايجاد انگيزه در مشتري ………… است
*الف) پخش موزيك ملايم ونمايش زيباي كالاها   ب) شكل فضا              ج) ويترينها   د) هيچكدام
31- براي افزايش خريد و عادت بخشيدن مشتري براي خريد از فروشگاه بايد به ……… توجه نمو د ؟
الف) نگرش مديريتي    ب) وفاداري به مارك              ج) وفاداري به فروشگاه        *   د) ب و ج
32- ………… به مشترياني گفته مي شود كه علاقه مند هستند از يك فروشگاه خريد كنند و فروشگاهها نيز به منظور افزايش چنين مشترياني بايد تسهيلات براي انها فراهم نمايند ؟
الف) مشتريان دايمي         *  ب) مشتريان  وفادار                   ج) مشتريان بالفعل     د) هيچكدام
33- مديران فروشگاهها كالا ها را بر اساس (ميزان فروش كالا و كشش تقاضا ) به سه دسته                        تقسيم مي كنند ؟
الف) معمولي                 ب) استراتژيك                   ج) اصلي                * د) هرسه مورد
34- كالا هايي هستند كه از قبل براي خريد انها تصميم گيري مي شود  چه نام دارد ؟
الف) كالاهاي استراتژيك        ب) كالاهاي معمولي            *     ج) كالاهاي اصلي          د) كالاهاي جذاب
35- ………. كالاهايي كه تحت تاثير (نمايش ، تبليغات ، هوس وايجاد انگيزه ) در اينده براي خريد انها تصميم گيري مي شود
*الف) كالاهاي معمولي      ب) كالاهاي ويژه     ج) كالاهاي استراتژيك      د) كالاهاي اصلي
36- ………….. همان كالاهايي (كوپني ، يارانه دار ) هستند كه منجر به جذب مشتري مي شود ؟
الف) كالاهاي جذاب           ب) كالاهاي معمولي      ج) كالاهاي اصلي    * د) كالاهاي استراتژيك
37- رنگ ……. فضاهاي تاريك را روشن تر ودرخشان تر مي كند بطوري كه معمولا در كتابخانه ها از اين رنگ  استفاده مي شود زيرا تمركز را تقويت مي كند . رنگ ……… موثرترين رنگ به لحاظ روني است
الف) ابي – مشكي     ب) زرد و بنفش                  ج) قرمز سير              *   د) زرد قرمز
38- نور پردازي فضا به چند روش صورت مي گيرد ؟
الف) 2 روش       ب) 5 روش                 ج) 1 روش         *     د) 3 روش
39- …………. اين نور پردازي از طريق توزيع متوازن نور طبيعي در كل فضا انجام مي گيرد و كل فضا را در حد نياز روشن مي كند و سعي مي شود از ايجاد گوشه هاي تاريك با ورود  نور خيره كننده جلوگيري مي شود ؟
الف) نور پردازي عمومي    * ب) نور پردازي متمركز               ج) نور پردازي موضعي           د) هيچكدام
40- تقسيم بندي فضا و افزايش جذابيت فضا از ويژگي هاي كدام نور پردازي است ؟
الف) نورپردازي متمركز * ب) نورپردازي موضعي    ج) نورپردازي عمومي     د) متمركز و عمومي
41- عامل مهم فيزيكي در فروشگاههاي خرده فروشي كه بر مصرف كننده تاثير مي گذارد  …….. است
الف) ويترين            ب) درجه حرارت           ج) روشنايي         *   د) بخش موسيقي
42- تغييرات قيمتي بايد پس از اعمال توسط واحد خريد ، به طور مستقيم از طريق ……… در فروشگاهها اجرا مي شود .
*الف) شبكه              ب) پرسنل              ج) مديران             د) هيچكدام
43- كالاهاي خوراكي كه توسط افراد در فروشگاه مصرف مي شوند بايد به                  ممهور گردد .
الف) باركد               * ب) مهر خروجي              ج) رسيد              د) هيچ كدام
44- بزرگترين عامل تعيين كننده در موقعيت ايده ال يك فروشگاه …….. ان فروشگاه است ؟
الف) اندازه محل فروشگاه   ب) چهره و نماي محل فروشگاه      *  ج) هدف بازار           د) الف و ب
45-  ارائه خدمت مناسب به مشتريان يك …….. محسوب شده و فروشگاهها را به يك شهرت رقابتي مي رساند كه در نتيجه ان فروشگاهها با رائه خدمات مناسب و عالي به مشتريان مي توانند به يك مزيت رقابتي با دوام و با ثبات دست يابند .
الف) رضايت              *  ب) سرمايه گذاري              ج) فروش بيشتر            د) يادگيري
46- كدام يك از عوامل حياتي موقعيت در ضنعت فروشگاههي محسوب مي شود ،
الف) توليد انبوه           ب) رضايت مشتري        *    ج) دانش و اگاهي پرسنل          د) كاركنان كليدي
47- فرصت هاي مناسب براي توسعه بازار را مي توان به چه طريق ايجاد نمود ؟
الف) نمايش و ارائه كالا    ب) ايجاد واحدهاي جديد كالايي    ج) افزايش تنوع  خدمات ارائه شده به مشتريان *  د) ب و ج
48- توجه به …….. و ………. نقش مهمي را در ساختار معماري يك فروشگاه بر عهده دارد .
الف) طراحي وچيدمان    ب) معماري     *    ج) فضاي داخلي و نحوه تقسيم بندي پلان ها        د) هيچكدام
49-  كدام يك از استراتژي هاي ضد سرقت در فروشگاهها است ؟
*الف) نگرش مديريتي    – اموزش پرسنل و شاغلين فروشگاهها در كليه سطوح      ب) مكانيزه كردن انبار
ج) جلوگيري از فروش كالاهاي بدون موجودي                د) هيچ كدام
50- فروشگاهها با ارائه                 ويژه قادر هستند مشتريان خودرا به فروشگاه وفادار نمايند .
*الف) سرويس خدمات      ب) موقعيت و جايگاه          ج) پايگاه داده ها           د) مكان و موقعيت فروشگاه
51- از رويكردهايي كه براي افزايش نفوذ در بازار مي توان استفاده نمود مي توان به موارد زير اشاره كرد ؟
الف) اموزش پرسنل فروش     ب) افزايش كالاهاي مكمل براي تكميل سبر كالايي مشتريان
*ج) الف وب                                 د) گسترش چارچوب فروشگاهي
52- فروشگاههاي زنجيره اي معمولا بين از درامد خودرا صرف هزينه هاي تبليغاتي مي كنند .
الف) 2 تا 5 درصد            ب) 4 تا 7 درصد              ج) 3 تا 5 درصد           د) 5 تا 6 درصد
53- چه چيزي در جذب يا عدم جذب مشتريان تاثير گذار است ؟
*الف) شكل فضا               ب) رنگ فضا                   ج) دكوراسيون             د) هيچ كدام
54- به نحوه تعيين محل استقرار ماشين الات ، انبارها ، ميزهاي كار و  رابطه  انها با يكديگر در محيط كارگاه يا اداره                 مي گويند ؟
الف) موارد ب وج               ب) نظام اراستگي                   ج) چيدمان            د) هيچكدام

لینک کوتاه

برچسب ها

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.