نمونه یونیک قرار داد طراحی حرفه ای سایت

اسفند 23, 1402
48 بازدید

نمونه یونیک قرار داد طراحی حرفه ای سایت نمونه یونیک قرار داد طراحی حرفه ای نمونه یونیک قرار داد طراحی بنام خدا   ماده 1- عنوان قرارداد طراحی وب سایت و انجام امور مربوط به آن با مشخصات پیوست به شماره 13403-110 ماده 2- طرفین قرارداد اين قرارداد بین آقای حمیدرضا قاسمی  که در این […]

نمونه یونیک قرار داد طراحی حرفه ای سایت

نمونه یونیک قرار داد طراحی حرفه ای

نمونه یونیک قرار داد طراحی

بنام خدا

 

ماده 1- عنوان قرارداد

طراحی وب سایت و انجام امور مربوط به آن با مشخصات پیوست به شماره 13403-110

ماده 2- طرفین قرارداد

اين قرارداد بین آقای حمیدرضا قاسمی  که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود و از یک طرف و محمدمهدی ناظمی که در این قرارداد کارفرما نامیده

می‌شود، منعقد شده و طرفین قرارداد باید به اجرای مفاد آن متعهد باشند.

1-2 -مشخصات طرفین

1-1-2 مشخصات پیمانکار

محمد مهدی ناظمی

اصفهان خیابان رباط کوچه استاد شهریار پلاک 5

09357924343

محمد مهدی ناظمی به شناسه کارت ملی …………………………… آدرس پست الکترونیک ……………………………

به نشانی ……………………………

تلفن09357924343

……………………………

2-1-2 مشخصات کارفرما- حقوقی

شرکت …………………………… به شناسه ملی …………………………… نام و نام خانوادگی نماینده …………………………… سمت …………………………… کد ملی

…………………………… آدرس پست الکترونیک …………………………… نشانی …………………………… تلفن ……………………………

مشخصات کارفرما -حقیقی

نام و نام خانوادگی …………………………… کد ملی …………………………… آدرس پست الکترونیک …………………………… نشانی …………………………… تلفن

……………………………

2-2 کلیه اعلانات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده 1-2 برای طرفین به منزله درخواست رسمی ‌و قطعی طرفین قرارداد می‌باشد .

ماده 3: مبلغ قرارداد

1-3 مبلغ موردنظر برای انجام عنوان قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده 1 این قرارداد، به مبلغ …………………………… می‌باشد.

ماده 4: شرایط پرداخت

1-4 مرحله 1: 50 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرما. پرداخت شود.

1-1-4 نحوه پرداخت

چک به شماره ………………… به تاریخ ………………… نزد بانک ………………… به نام پیمانکار

واریز وجه به شماره پیگیری ………………… در تاریخ ………………… به حساب پیمانکار یا حساب معرفی شده از طرف پیمان کار نزد بانک …………………

نقداً به شماره رسید ………………… در تاریخ ………………… که دارای امضاء پیمانکار می‌باشد.

2-4 مرحله 2:

30 درصد مبلغ کل قرارداد بعد از ارائه طرح رابط گرافیکی طراحی سایت و تأیید کارفرما. پرداخت می‌شود.

3-4 مرحله 3:

20 درصد باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح کد نویسی شده و تأیید کلی کارفرما پرداخت می‌شود.

4-4 مدت زمان تأیید طرح و پرداخت وجه از سمت کارفرما از زمان ارائه به نماینده کارفرما در هریک از مراحل 2 و 3 مندرج در بند 2-4 و 3-4 حداکثر 4 روز کاری است، در

صورت گذشت بیش از 4 روز کاری از زمان ارائه طرح و عدم پاسخگویی کارفرما برای تأیید و یا عدم تأیید طرح، روزانه مبلغ 100,000 ریال به عنوان خسارت تأخیر باید به

پیمانکار پرداخت شود.

5-4 در صورت گذشت بیش از 4 روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتی که پیمان کار اطلاع رسانی لازم را انجام داده باشد، بدیهی است زمان تحویل نهایی

عنوان قرارداد از زمان مشخص شده بیشتر خواهد شد و پیمانکار زمان تحویل نهایی را طبق صلاح دید مشخص می‌نماید.

6-4 وجه تسویه مرحله 2 و 3 می‌تواند به صورت نقدی و یا به هر نوع حساب بانکی که پیمان کار معرفی می‌کند واریز شود.

7-4 در پایان مرحله 3 کد نویسی طرح باید کامل شده و عملکرد آن صحیح باشد.

8-4 درصورتی که کارفرما طرح‌های مراحل 2 و 3 را تایید کند و فقط درخواست تغییرات جزئی در بخش‌هایی خاص داشته باشد، تسویه این مراحل همچنان باید

حداکثر طی 4 روز کاری انجام شود. در مقابل پیمانکار متعهد می‌شود با توجه به میزان تغییرات در اسرع وقت تغییرات را اعمال کند.

1-8-4 منظور از تأیید کلی در بند 8-4 رضایت کلی کارفرما از طرح است.

9-4 درصورتی که کارفرما هر یک از طرح‌های مراحل 2 و 3 را در تأیید نکند، می‌تواند تسویه این مراحل را تا انجام تغییرات مورد نظر به تعویق اندازد. واضح است که

مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می‌گردد، به مدت زمان تحویل موضوع قرارداد اضافه میگردد.

ماده 5: شروع قرارداد

قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین و پرداخت مبلغ پیش پرداخت، معتبر و قابل اجرا است.

1-5 در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پیش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد، مدت زمان لازم جهت انجام عنوان قرارداد که درماده 6 همین قرارداد درج شده

است، بر اساس اختلاف بین تاریخ امضاء قرارداد و تاریخ پرداخت وجه پیش پرداخت، افزایش خواهد یافت.

ماده 6 :

مدت زمان لازم برای انجام عنوان قرارداد

مدت زمان لازم برای انجام عنوان قرارداد و تحویل طرح نهایی بر اساس مذاکرات انجام شده و توافق طرفین ………. روز کاری می‌باشد.

1-6  تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، بر اساس ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه به پیمانکار همزمان با پرداخت وجه پیش پرداخت و امضاء قرارداد و

همچنین تأیید اولین طرح‌های ارائه شده به کارفرما در هر یک از مراحل 2 و3 مندرج در بند 2-4 و 3-4 می‌باشد. واضح است در صورت عدم ارائه اطلاعات در زمان

پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد و همچنین عدم تأیید طرح‌های اولیه و درخواست تغییرات و یا طراحی و پیاده سازی مجدد طرح‌ها، زمان سپری شده از تاریخ

پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد تا زمان ارائه اطلاعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می‌شود،

به مدت زمان لازم برای تحویل موضوع قرارداد اضافه می‌شود.

ماده 7:خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی به مدت یک سال و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله 3 قرارداد، مندرج در بند 3-4 است که در سال‌های آینده با پرداخت 20 درصد مبلغ

کل قرارداد، به مدت یک سال قابل تمدید است.

1-7 خدمات پشتیبانی طراحی سایت شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح موارد درج شده در ماده 1 همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش‌های مختلف

وب سایت است.

1-1-7 آموزش اولیه نحوه مدیریت سایت در یک جلسه برای نماینده کارفرما به صورت رایگان برگزار می‌شود. مشخص است در صورت تغییر نماینده کارفرما و نیاز به

جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت، کارفرما باید هزینه مشخص شده از طرف پیمانکار را بپردازد.

2-1-7 در صورت درخواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تأیید طرح‌ها در هر یک از مراحل بند 2-4 و 3-4 ، کارفرما باید هزینه انجام تغییرات که توسط پیمانکار تعیین

می‌شود را از قبل پرداخت کند.

2-7 در صورت عدم واریز هزینه خدمات پشتیبانی سالانه، پیمانکار وظیفه‌ای در قبال پشتیبانی و رفع اشکال ندارد.

3-7 در صورت میزبانی وب سایت از سوی پیمانکار و عدم دریافت هزینه خدمات پشتیبانی، پیمانکار می‌تواند خدمات میزبانی وب سایت کارفرما را قطع کند.

ماده 8: تعهدات طرفین

1-8 تعهدات پیمانکار

1-1-8 كلیه اطلاعاتى كه كارفرما در اختيار پیمانکار قرار می‌دهد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی می‌شود و پیمانکار موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده

 

و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به افراد دیگر ندارد.

2-1-8 پیمانکار متعهد می‌شود کلیه خدمات ذکر شده در عنوان قرارداد را بعد  از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.

3-1-8 پیمانکار موظف به تأمین امنیت وب سایت مطابق با استانداردهای موجود است.

4-1-8 پیمانکار متعهد شده که در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف کند.

5-1-8 پیمانکار متعهد می‌شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده، روزانه مبلغ 100,000 ریال به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت کند.

6-1-8 در صورت تسویه مرحله 3 مندرج در بند 3-4، پیمانکار باید طبق هماهنگی با نماینده کارفرما، نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار

او بگذارد.

1-6-1-8 در صورت نیاز به جلسه آموزشی طراحی سایت، مدت زمان لازم برای برگزاری جلسه آموزشی محدود نبوده و مشروط به ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح

به همراه درج تعداد ساعت از سوی کارفرما است که این جلسه به صورت رایگان برگزار می‌شود.

2-6-1-8 در صورتی که کارفرما درخواست جلسات آموزش اضافی داشته باشد، پس از ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح، کارفرما باید هزینه تعیین شده از سوی

پیمانکار را پرداخت کند.

2-8 تعهدات کارفرما

1-2-8 پیمانکار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسيب وارد نشود امضاء کند، مگر اینکه طرفین در این مورد به توافق

برسند.

1-1-2-8 در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای طرح نماید، باید مبلغ 300 هزار تومان به پیمانکار برای عدم درج اسم پیمانکار در طرح را پرداخت نماید.

2-2-8 چنانچه چند طرح اولیه توسط پیمانکار جهت بررسى به كارفرما ارائه شود، كارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، موظف است تمام طرح‌های دیگر را به

پیمانکار پرداخت کند و هیچ حق مالكيتى نسبت به ساير طرح‌ها نخواهد داشت.

3-2-8 پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما بوده و مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت می‌شود.

4-2-8 پیمانکار هیچ مسئولیتی در برابر در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد دیگر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.

5-2-8 پیمانکار هیچ مسئولیتی در برابر دامنه هایی که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت رسمی پیمانکار ثبت شده اند را نخواهد داشت.

6-2-8 هزینه سالانه مربوط به تمدید دامنه را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی ‌را در صورت درخواست کارفرما باید به پیمانکار پرداخت نماید.

7-2-8 کارفرما متعهد می‌شود که پس از بستن قرارداد، در برابر درخواست اضافه کردن ویژگی‌های جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار

را پرداخت نماید.

8-2-8 کارفرما متعهد می‌شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند دامنه، تصاویر، کاتالوگ و …. آن‌ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار پیمانکار قراردهد. در

صورت عدم همکاری کارفرما، بدیهی است که پیمانکار می‌تواند طرح اولیه مندرج در بند 2-4 را ارائه نداده و هزینه این مرحله را همراه با هزینه مرحله 3 مندرج در بند

3-4 را دریافت کند.

9-2-8 کارفرما متعهد می‌شود پس از تأیید طرح هر یک از مراحل 2 و 3 مندرج در بند 2-4 و 3-4، هرگونه درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییر در

بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی ‌پیمانکار و یا برآورد پیمانکار پرداخت نماید.

10-2-8 در صورتی که نماینده کارفرما تغییر کند، کارفرما باید به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با

نماینده قبلی، کارفرما باید هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار برای انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را پرداخت کند.

ماده 9: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح بررسی قرار خواهد شد.

ماده 10: فسخ قرارداد

قرار داد لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفین قابل فسخ می‌باشد.

ماده 11: اقامت گاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات، قابل استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد

نشاني طرفین تغيير کند، بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

ماده 12: فورس ماژور

در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) طبق قوانین موجود در

جامعه عمل خواهد شد.

ماده 13: نسخ قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………………… در 13 ماده در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم شد و به امضاء طرفین قرارداد رسید.

1-13 نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی است.

Views: 17

برچسب‌ها: